Facultatea de Comandă şi Stat Major

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Candidatii selectionati pentru programele de studii universitare de master, în regim de finantare de la bugetul de stat, vor prezenta la dosarul de înscriere următoarele documente: • diploma de licenŃă şi suplimentul la diplomă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de licenŃă, conform Legii 288/2004; • diploma de licenŃă şi foaia matricolă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată; • certificat de naştere în copie legalizată sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească, după caz) – copie legalizată; • diplomă de bacalaureat – copie xerox; • carte de identitate/buletin de identitate – copie xerox; • formular tip, completat, descărcat de la adresa http://www.unap.ro, rubrica Admitere facultăŃi şi departamente prin accesarea Documentului cu "Datele care se solicită tuturor candidaŃilor la admiterea în instituŃiile de învăŃământ superior"; • 3 (trei) fotografii color, recente, 3x4 cm (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă; de preferat în Ńinută civilă); • chitanŃa de achitare a taxei de înscriere la examen; • un dosar plic. Dosarul cu actele depuse va rămâne la facultate, pe toata perioada desfăşurării concursului de admitere.

Cadre didactice: 55

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. 

Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară: programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Informații de contact

Lista de comparație