Inginerie medicală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolvenții acestei specializări vor dobândi următoarele competențe: Competențe generale: - Competenţe ştiinţifice de cunoaştere a materialelor în raport cu relaţia COMPOZIŢIE-PROCESARE-STRUCTURĂ-PROPRIETĂŢI - Abilităţi de utilizare a metodelor de analiză a structurii şi proprietăţilor materialelor şi a aparaturii care asigura determinarea acestora - Capacitatea de adaptare la noile tendinţe de evoluţie şi dezvoltare în domeniul (bio)materialelor - Capacitatea de a lucra în echipa, dar şi independent şi creativ la soluţionarea unei probleme şi comunicarea rezultatelor Competențe specifice: - Cunoaşterea fundamentală a noţiunii de biocompatibilitate cu toate implicaţiile sale în Ingineria medicală - Abilitatea de alegere şi selecţie pe criterii de biocompatibilitate a biomaterialelor (metalice, ceramice şi polimerice) utilizate în sfera implantologiei şi proteticii osoase şi dentare - Cunoştinţe privind efectele structurale şi constituţionale ale prodeelor tehnologice de realizare a dispozitivelor medicale - Pricepere la nivel superior privind elementele moderne de proiectare informatizată a dispozitivelor medicale - Capacitatea de a efectrua lucrări de cercetare privind investigarea şi testarea biomaterialelor

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Științe inginerești aplicate

Specializare: Inginerie medicală

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 60

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor se face pe baza mediei ponderate între nota obținută la proba interviu (80 %) și media de la Bacalaureat (20 %).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară și calcul diferențial
Chimia elementelor şi a compuşilor I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Geometrie descriptivă şi desen tehnic
Comunicare
Noţiuni de medicină pentru inginer
Educaţie fizică I
Proiect aplicativ în informatică
Analiză matematică și geometrie analitică
Chimia elementelor şi a compuşilor II
Mecanică
Fizică I
Informatică aplicată
Introducere în domeniul biomaterialelor
Educaţie fizică II
Proiect aplicativ în managementul cercetării
Anul 2
Matematici speciale
Fizică II
Cristalografie şi mineralogie
Chimie fizică
Rezistenţa materialelor
Grafică asistată de calculator
Introducere în ingineria materialelor I
Aparatură medicală I
Termotehnică
Electrotehnică
Mecanisme şi organe de maşini
Elemente de inginerie mecanică
Constituţia fazică şi imagistica structurală a materialelor biocompatibile I
Dinamica fluidelor polifazice
Introducere în ingineria materialelor II
Aparatură medicală II
Anul 3
Constituţia fazică şi imagistica structurală a materialelor biocompatibile II
Procese specifice ingineriei electrice medicale
Biochimie
Teoria structurală a proprietăţilor biomaterialelor I
Obţinerea materialelor metalice biocompatibile
Informatică medicală
Proiect tehnologic
Procese specifice de deformare plastică a biomaterialelor
Procese specifice turnării biomaterialelor
Ingineria biomaterialelor metalice
Teoria structurală a proprietăţilor biomaterialelor II
Ingineria biomaterialelor nemetalice
Histo-fiziologie şi anatomie patologică
Procesarea termică a biomaterialelor
Măsurări şi instrumentaţie
Proiectare de produs şi plan de afaceri
Practică
Anul 4
Proiectarea implanturilor
Modelarea şi simularea aplicată în bioinginerie
Instrumentar şi dispozitive medicale
Echipamente electrice medicale
Inginerie clinică medicală
Degradarea biomaterialelor
Asigurarea calităţii implanturilor
Soluţii de caz pentru industrie
Proiectarea implanturilor
Ingineria protezării și reabilitării ortopedice
Modelarea şi simularea aplicată în bioinginerie
Ingineria protezării și reabilitării dentare
Instrumentar şi dispozitive medicale
Ingineria protezării și reabilitării cardiovasculare
Echipamente electrice medicale
Metode de testare a biomaterialelor
Inginerie clinică medicală
Procesarea semnalelor biologice şi fenomene bioelectrice
Degradarea biomaterialelor
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Asigurarea calităţii implanturilor
Soluţii de caz pentru industrie
Ingineria protezării și reabilitării ortopedice
Ingineria protezării și reabilitării dentare
Ingineria protezării și reabilitării cardiovasculare
Metode de testare a biomaterialelor
Procesarea semnalelor biologice şi fenomene bioelectrice
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Tradițiile învățământului de știință și ingineria materialelor sunt strâns legate de apariția și dezvoltarea metalurgiei pe teritoriul țării noastre, la început în formă arhaică (epoca fierului, epoca bronzului) și apoi în structură clasică, modernă (după anul 1729). Dezvoltarea prelucrarii materialelor metalice, ceramice, carbonice s-a concretizat în punerea în funcțiune a numeroase uzine și combinate răspândite pe întreg teritoriul țării care produc semifabricate și piese destinate industriilor de vârf: microelectronică, energetică nucleară, automatică, aeronautică, robotică, transporturi modernizate.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond cât și în forma, a facultății de Metalurgie în cea de Știință și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitara studiul și proiectarea materialelor avansate ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

Studenți înmatriculați licență: 697

Studenți înmatriculați master: 361

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație