Ecologie şi protecţia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Te atrage ecologia? Ai un respect aparte pentru mediul înconjurător? Aici este locul perfect pentru tine, pentru că ai ocazia de a explora modul în care societățile umane actuale pot face față schimbărilor globale, degradării ecosistemelor și resurselor limitate. Acest subiect este extrem de actual şi de o importanță vitală, căci înglobează descoperirile principiilor de bunăstare pe termen lung a tuturor popoarelor planetei. Printre disciplinele care te vor ajuta să aprofundezi lumea ecologiei și a protecției mediului se numără ecofiziologia vegetală, hidrobiologia, biochimia generală și gestiunea resurselor de apă. Această specializare multe posibilități de dezvoltare a unei cariere în care să lucrezi pentru agenții de protecție a mediului, administrația locală, institute și agenții care realizează studii de impact, administrații ale unor parcuri naționale și rezervații ale biosferei, agenții de consultanță pentru agenți economici, organizații non-guvernamentale. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ecologie şi protecţia mediului

Locuri disponibile (total): 55

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 15

Ultima medie (buget): 8.34

Ultima medie (taxă): 7.5

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).

Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

Premiile I, II şi III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din următoarele domenii: biologie, chimie, fizică, ecologie şi protecţia mediului

Mențiune1: Locurile de la buget și taxă pentru Facultatea de Biologie, specializările Biochimie și Biologie sunt cumulate. Locurile se vor repartiza în funcție de candidați.

Mențiune 2: Candidații la admitere cetățeni români și din state membre ale UE cu studii liceale în străinătate vor depune la facultăţi, în perioada înscrierilor, dosarele de recunoaștere a studiilor.

Candidatul va depune două dosare: unul pentru înscriere la facultate, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform actelor de pe site-ul CNRED http://www.cnred.edu.ro/ (Cetăţean român \ Echivalarea studiilor efectuate în străinătate \ Echivalarea diplomei de Bacalaureat obţinute în străinătate de cetăţenii români sau, după caz, Echivalarea Diplomei de Bacalaureat obţinute în Republica Moldova de cetăţenii români) – mai puţin taxa pentru echivalare care va fi achitată şi depusă la dosar în momentul confirmării locului obţinut prin admitere. Dosarele pentru recunoaşterea studiilor vor fi transmise către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) de către universitate.

Atestatele de recunoaștere primite de la CNRED de către Universitate vor fi transmise facultăților pentru a completa dosarul personal al candidaților.

Candidații vor fi declarați admiși sub rezerva completării dosarului cu Atestatul de recunoaștere a diplomelor.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 fotografii color(tip buletin)
Adeverință de student (a doua facultate)
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de căsătorie–original și copie
Certificat de naștere–original și copie
Chitanță care atestă achitarea taxei de înscriere
Curriculum vitae Europass;
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă/adeverință de licență
Dosar plic
Fișa de înscriere (se completează la înscriere)
Foaie matricolă (original/copie)
Scrisoare de intenție;
adeverință medicală tip;
Anul 1
Biologie vegetală
Biologie animală
Chimie generală
Geografie fizică și umană generală
Competențe de comunicare T.I.C
Limbă străină I
Educație fizică I (facultativ)
Taxonomie vegetală
Taxonomie animală
Chimia mediului
Anatomia și igiena omului
Ecomorfologie vegetală și animală
Pratică de specialitate (I)
Limbă străină II (facultativ)
Educație fizică II (facultativ)
Anul 2
Ecologie generală
Biochimie generală
Ecofiziologie vegetală
Hidrobiologie
Plouarea și protecția mediului
Limbă străină III
Educație fizică III (facultativ)
Micologie
Entomologie
Ecofiziologie animală
Ornitologie
Limbă străină IV
Practică de specialitate (II)
Fizica mediului (facultativ)
Educație fizică IV (facultativ)
Anul 3
Microbiologie generală
Genetică ecologică
Dreptul mediului: legislații, politici și strategii
Fitosociologie și vegetația României
Gestiunea resurselor de apă
Monitoring ecologic
Economia mediului (facultativ)
Disciplina opțională I
Disciplina opțională II
Disciplina opțională III
Disciplina opțională IV
Disciplina opțională V
Disciplina opțională VI
Geologie generală (facultativ)
Știința solului (facultativ)
Pregătirea lucrării de licență (facultativ)
Susținerea lucrării de licență
Pachet I: (Geografia mediului, Geologia mediului, Atmosfera și calitatea aerului, Metodologia întocmirii studiilor de impact)
Pachet II: (Parazitologie, Ecologie umană, Biologia și ecologia paraziților vegetali, Etologie)
Pachet III: (Ecotoxicologie, Herpetologie, Combaterea integrată a dăunătorilor, Biochimie ecologică)

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație