Echipamente şi sisteme medicale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Echipamente şi Sisteme Medicale (ESM) îşi propune să instruiască specialişti care să desfăşoare activităţi de cercetare, exploatare şi asistenţă tehnică în mediul medical – clinic sau de cercetare. Absolvenţii specializării ESM rǎspund unei nevoi reale de creştere a performantelor medicale prin buna cunoaştere şi întreţinere a aparaturii medicale, inovarea de noi mijloace de protezare, realizarea unor produsi de biotehnologie şi nu în ultimul rând profesionalizarea activitǎţilor de management, îndeosebi la nivelul spitalelor, caselor de asigurǎri şi direcţiilor de sǎnǎtate publicǎ. Cerinţele impuse acestor ingineri sunt: coordonarea activitǎţii de execuţie a dispozitivelor medicale şi adaptarea acestora la cerinţe clinice speciale, managementul general al echipamentelor şi procedurilor privind tehnologiile de execuţie a dispozitivelor medicale, instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor medicale, întreţinerea şi reparaţia aparatelor medicale, asigurarea suportului tehnic.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Științe inginerești aplicate

Specializare: Echipamente şi sisteme medicale

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

În sesiunea din Iulie concursul de admitere se desfăşoară după cum urmează:

• Concurs pe bază de probă interviu care include şi TEST GRILĂ susţinut în momentul înscrierii (în perioada 15 - 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 - 16:00), la următoarele facultăţi:

Testul grilă conţine 2 discipline a câte 5 întrebări fiecare. Candidatul alege disciplinele din lista cu discipline de concurs a facultăţii
Un candidat se poate înscrie la mai multe dintre aceste facultăți. El va depune câte un dosar și va plăti câte o taxă de înscriere pentru fiecare astfel de facultate, având posibilitatea să selecteze opțiuni doar de la facultatea la care se organizează concurs pe bază de probă interviu și la care și-a depus dosarul și a achitat taxa de înscriere. El va susține concursul (această probă interviu care include şi TEST GRILĂ) imediat după depunerea dosarului şi validarea acestuia de către Comisia Locală de Admitere (în perioada 15 - 20 iulie 2019, zilnic între orele 9:00 - 16:00). 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Etică și deontologie în inginerie medicală
Matematică 1
Fizică
Chimie
Fiziologie și patologie 1
Anatomie topografică și funcțională
Biologie celulară și moleculară
Științele comunicării
Matematică 2
Câmpuri electrice și magnetice în echipamente medicale
Știința materialelor metalice
Informatică
Biofizică
Biochimie
Limbi străine 1
Genetică
Imunologie
Anul 2
Biomecanică și biomecatronică
Fenomene de transport în medii fiziologice
Știința materialelor biopolimerice
Electronică analogică și digitală în biomedicină
Fiziologie și patologie 2
Analizele probelor biologice
Monitorizarea inteligentă a stării de sănătate
Senzori biomedicali
Electrosecuritate și compatibilitate electromagnetică
Știința materialelor bioceramice
Circuite programabile cu aplicații biomedicale
Software pentru aparatura medicală
Design și inovare în ingineria medicală
Introducere în grafica pentru inginerie medicală
Genomică
Farmacologie
Pedagogie 2
Limbi străine 2
Educație fizică și sport 2
Didactica specialității
Anul 3
Biocompatibilitatea polimerilor și metode de analiză
Nanobiomateriale
Procese de interfață biomateriale – țesut
Stocarea și utilizarea informației medicale
Bioelectromagnetism
Elemente de fizică matematică pentru ingineria medicală
Toxicitatea mediilor agresive și substanțe antidot
Nanotehnologii pentru medicină
Telemedicină
Tehnici și sisteme de imagistică medicală
Managementul calitații și normative în bioinginerie
Prelucrarea semnalelor biomedicale
Echipamente de protezare și ortezare
Practică
Proteomică
Sisteme energetice moleculare
Anul 4
Modelarea proceselor biomedicale
Echipamente pentru diagnostic
Medicină internă
Instrumentație virtuală pentru medicină
Recunoașterea formelor și inteligență artificială
Analiza și modelarea sistemelor fiziologice
Prelucrarea imaginilor biomedicale
Echipamente pentru terapie și reabilitare
Producerea, percepția și prelucrarea semnalului vocal
Comunicații și rețele de date medicale
Elaborare proiect licență

Facultatea de Inginerie Medicală

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Inginerie Medicală (FIM) a Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti (U.P.B.) este dezvoltarea Departamentului de Bioinginerie şi Biotehnologie (D.B.B.). FIM este o structură integratoare, cu rol sinergetic în promovarea domeniilor Bioingineriei şi Biotehnologie la nivelul universităţii în acord cu strategia UPB faţă de rolul şi importanţa acestora în asigurarea calităţii vieţii, în plan economic şi social.

Facultatea de Inginerie Medicală, continuatorul DBB, se distinge prin nivelul înalt de interdisciplinaritate al corpului profesoral şi programelor de instruire oferite, cu componente de ştiinţe tehnice, medicină, ştiinţele vieţii.

FIM organizează activităţi didactice şi de instruire la nivel de Licenţă, Masterat, Doctorat, inclusiv în cotutelă cu specialişti din UPB, din alte IOSUD din ţară şi cu specialişti din străinătate; calificări/recalificări postuniversitare de scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate. Programele de studiu sunt de nivel european, îmbinând tradiţia şcolii politehnice bucureştene cu tendinţele actuale de automatizare şi informatizare, calitatea corpului profesoral fiind recunoscută pe plan naţional, dar şi internaţional. Organizarea activităţilor educaţionale, didactice şi de cercetare, se realizează în colaborare cu Consiliile facultăţilor şi departamentelor UPB. Facultatea de Inginerie Medicală urmăreste ca pregătirea în aceste domenii să corespundă cerinţelor educaţionale naţionale, fiind competitivă cu aceea oferită de universităţi de referinţă.

FIM colaborează cu Platforma Interdisciplinară Bioinginerie-Biotehnologie BIOINGTEH UPB-CNCSIS.

Studenți înmatriculați licență: 383

Studenți înmatriculați master: 771

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație