Ingineria şi managementul afacerilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii IMA este formarea de ingineri specialişti în înfiinţarea, dezvoltarea, menţinerea, redresarea, cesionarea sau lichidarea unei afaceri industriale, ca factor de creştere a valorii, prin cunoaşterea şi utilizarea legilor naturii (ingineriei), economiei, societăţii şi dreptului. Competențe: - capacitatea de analiză, interpretare şi structurare a informaţiilor tehnice, economice şi juridice ale mediului de afaceri intern şi extern al întreprinderii, în scopul formulării, fundamentării şi implementării deciziilor - capacitatea de identificare a avantajului tehnologic competitiv, prin întocmirea unor analize multicriteriale produs/ proces/ mijloc de producţie - identificare produsului şi a celei mai bune soluţii tehnice care permite dezvoltarea/ relansarea proceselor de producţie şi de afaceri aferente - cunoaşterea şi aplicarea în practică a conceptelor de ecoproiectare şi ecotehnologie, din perspectiva dezvoltării durabile, urmărind realizarea unor afaceri industriale cu impact minim asupra mediului - identificarea, accesarea şi asigurarea resurselor necesare, tehnice şi financiare, pentru crearea şi dezvoltarea de afaceri industriale

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor

Locuri disponibile (total): 105

Locuri disponibile (buget): 105

Ultima medie (buget): 8.54

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Pentru Sesiunea III, la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA), pentru probele P1 și P2 evaluarea performanțelor candidaților şi ierarhizarea lor în vederea admiterii se fac, la alegerea candidaților, fie pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat, ca în sesiunea I , fie exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Examenul național de Bacalaureat, ca în Sesiunea II.

Pentru proba P3 se va utiliza media generală de la Examenul de Bacalaureat

Pentru candidații care, pentru probele P1 și P2 aleg să participe la concurs în Sesiunea III, cu rezultatele școlare obținute, înainte de susținerea examenului de Bacalaureat, se iau în considerare mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate:

- P1 - Matematică (evaluată prin mediile la această disciplină în timpul liceului – clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a sau a IX-a şi a X-a pentru candidații care nu au în planul de învățământ disciplina Matematică în clasa a XI-a);
- P2 - Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie Organică (evaluată prin mediile la aceste discipline în timpul liceului: Fizică: clasele a IX-a şi a X-a; Informatică: clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a; Economie – clasa a XI-a pentru candidații care au în planul de învățământ disciplina Economie în clasa a XI-a sau media din clasa a XI-a la disciplina Ştiinţe sociale pentru restul candidaţilor; Chimie Organică – clasa a X-a)

Pentru candidații care, pentru probele P1 și P2 aleg să participe la concurs în Sesiunea III, exclusiv cu rezultatele obținute la Examenul național de Bacalaureat, se iau în considerare notele obținute la examenul de Bacalaureat de candidat, la disciplinele selectate:
- P1 - Matematică (evaluată prin nota la Bacalaureat la această disciplină);
- P2 - Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie (evaluată prin nota la Bacalaureat la una dintre aceste discipline);

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 30/07/2020 până la 20/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Fizică I
Chimie
Materiale industriale
Bazele economiei 1
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
Limbi străine I
Educaţie fizică I
Cultură antreprenorială (opțional)
Responsabilitatea socială a organizaţiilor (opțional)
Modul psihopedagogic I - Psihologia educaţiei (facultativ)
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică II
Biotehnologii
Bazele economiei 2
Mecanică şi rezistenţa materialelor
Comunicare
Limbi străine II
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
Sociologie (opțional)
Psihologie (opțional)
Asigurarea protecţiei consumatorului (facultativ)
Educaţie fizică II (facultativ)
Pedagogie I - Fundamentele pedagogiei,Teoria şi metodologia curriculumului (facultativ)
Anul 2
Bazele managementului
Drept
Comunicare managerială
Producerea, transportul şi utilizarea energiei
Tehnologii, echipamente şi instalaţii electrice şi electronice
Limbi străine III
Educaţie fizică III
Statistică pentru afaceri (opțional)
Politici publice (opțional)
Procesarea substanţelor şi materialelor
Marketing
Tehnologii, echipamente şi instalaţii mecanice
Legislaţie comercială
Grafică asistată de calculator
Informatică aplicată
Matematici speciale pentru fundamentarea deciziilor
Tehnici statistice ȋn procesele de producţie (opțional)
Utilizarea calculatorului, servicii de internet (opțional)
Didactica specialităţii (facultativ)
Pedagogie II- Teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării
Anul 3
Politici şi strategii pentru afaceri
Simularea proceselor de producţie (ERP)
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (facultativ)
Management financiar
Managementul calităţii
Afaceri cu produse inovative
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (facultativ)
Managementul resurselor umane
Modelarea proceselor de afaceri
Elemente legislative privind proiectarea şi dezvoltarea afacerilor
Impactul energiei asupra mediului
Contabilitate (opțional)
Contabilitate managerială (opțional)
Instruire asistată de calculator (facultativ)
Cadrul legislativ al comportamentului organizațional
Dezvoltare durabilă
Inovare tehnologică
Cercetări de marketing
Practică (8 săptămâni)
Analiză economico-financiară (opțional)
Previziuni economice (opțional)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Examen de absolvire Nivelul I (facultativ)
Anul 4
Dezvoltarea afacerilor în industria serviciilor
Metode şi tehnici de cercetare
Managementul proiectelor
Logistică şi managementul lanţului de aprovizionare
Organizarea şi optimizarea sistemelor de producţie
Tehnici de evaluare a riscurilor în organizaţiile industrial
Managementul schimbării
Fezabilitatea şi eficienţa investiţiilor
Antreprenoriat tehnologic
E-commerce
Pregătirea şi elaborarea proiectului de dilpomă
Practică pentru definitivarea proiectului de diplomă (4 săptămâni)
Tranzacţii economice internaţionale (opțional)
Politici economice europene (opțional)

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA) asigură un învățământ performant, o pregătire inginerească și managerială bazată pe creativitate și practică, oferind studenților șanse reale în competiția de pe piața forței de muncă, inclusiv în zona antreprenorială. Facultatea se adresează tinerilor interesați să-și construiască o carieră în mediul afacerilor (în domeniul industrial și în alte domenii), precum și celor ce doresc să-și dezvolte propriul business.

FAIMA oferă studenților o baza materială consistentă, dispunând de o biblioteca modernă, dotată cu cărți din domeniile de interes aferente specializării „Ingineria și Managementul Afacerilor", cum ar fi: management, marketing, managementul resurselor umane, dezvoltare organizaționala, finanțe, management de proiect, comunicare în afaceri, management strategic, precum şi alte monografii, cărți și tratate de mare valoare, specifice domeniilor conexe. Este de menționat faptul că majoritatea cărților aparțin unor edituri de mare prestigiu, cum ar fi Prentice Hall, McGraw Hill, Pearson, Teora, Niculescu și altele.

Bazându-se pe o relație biunivoca între mediul universitar și lumea afacerilor, facultatea are relații strânse cu mari concerne internaționale (HP, Siemens, Porsche, Hornbach, Salesianner etc.), absolvenții putând îndeplini cu success criteriile de selecție impuse de rigorile grilei de angajare.

Studenți înmatriculați licență: 540

Studenți înmatriculați master: 638

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație