Siteme avansate în ingineria electrică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Studiile universitare de masterat în specializarea SISTEME AVANSATE ÎN INGINERIE ELECTRICĂ asigură aprofundarea studiilor de licenţă, precum şi dezvoltarea capacităţii de cercetare ştiinţifică a studenţilor de la această specializare, reprezentând ciclul II de studii din domeniul fundamental de Inginerie Electrică. Misiunea programul de studii de masterat este de a forma specialişti de înaltă calificare în domeniul ingineriei electrice cu competenţe în activitatea de proiectare, cercetare şi exploatare privind sistemele din ingineria electrică. Optimizarea echipamentelor şi sistemelor electrice în sensul reducerii consumurilor energetice şi asigurarea calităţii energiei electrice şi a mediului este o altă componentă formativă importantă a absolvenţilor noştri, care răspunde nevoilor stringente ale societăţii omeneşti confruntată cu probleme energetice şi de mediu. Disciplinele propuse în planul de învăţământ al specializării de masterat urmăresc completarea şi aprofundarea cunoştinţelor dobândite în cadrul studiilor de licenţă privind instalaţiile şi echipamentele din domeniul ingineriei electrice. În pregătirea teoretică şi practică a studenţilor sunt prevăzute discipline care realizează conexiunea domeniului ingineriei electrice, cu cu domeniile informaticii, electronicii de putere, etc. contribuind la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor şi abilităţilor necesare pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii şi posibilitatea adaptării la evoluţia structurală a mediului industrial românesc şi european.

 În vederea asigurării unei calificări superioare a absolvenţilor programului de studii de masterat, departamentul organizator îşi propune următoarele obiective:

- Formarea unor competenţe profesionale superioare ale absolvenţilor studiilor de licenţă, în domeniul ingineriei electrice;

- Dezvoltarea competenţelor practice de utilizare a unor softuri specifice, pentru proiectarea echipamentelor şi sistemelor electrice din perspectiva unei abordări multidisciplinare;

- Formarea abilităţilor manageriale de lucru în echipe pluridisciplinare angajate în soluţionarea proiectelor de mare complexitate;

- Stabilirea unor parteneriate cu societăţi industriale din zonă şi cu comunitatea locală;

- Îmbunătăţirea continuă a calităţii programului de studiu prin modernizarea activităţii didactice, îmbunătăţirea infrastructurii de cercetare, perfecţionarea sistemelor de asigurare a calităţii, raportarea la programe de studiu asemănătoare pe plan naţional şi internaţional.

 COMPETENŢE CARE SE VOR DOBÂNDI DE ABSOLVENŢI LA FINALIZAREA STUDIILOR 

 Asigurarea competenţelor în domeniul studiului câmpului electromagnetic, la un nivel superior cu aplicabilitate directă în concepţia tehnică, în special în problemele privind asigurarea calităţii energiei

 Utilizarea tehnicilor moderne de achiziţie, prelucrare a datelor şi utilizarea lor în sistemele complexe de echipamente din ingineria electrică.

 Analiza şi dezvoltarea unor aplicaţii privind optimizarea proceselor industriale ale energiei electrice utilizând softuri specifice.

 Utilizarea tehnicilor de măsurare a mărimilor electrice şi neelectrice şi a sistemelor de achiziţie de date în sistemele electrice

 Proiectarea echipamentelor în domeniul ingineriei electrice şi a sistemelor de conversie şi utilizare a surselor neconvenţionale.

 Dezvoltarea abilităţilor de conducere a proiectelor specifice în ingineria electrică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Sisteme electrice

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 6.83

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Metode de admitere:

Media de admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licență

În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licență În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licență.

În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 25% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
fisa de inscriere
Anul 1
Chestiuni speciale de electrotehnice
Administrarea reţelelor de calculator
Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică
Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică - Proiect
Sisteme de achiziţii şi prelucrare a datelor
Activitate de cercetare/ Practica I
Sisteme electrotermice moderne
Sisteme electrotermice moderne - Proiect
Instrumentaţie virtuală
Sinteza echipamentelor şi sistemelor electrice
Sinteza echipamentelor şi sistemelor electrice - Proiect
Managementul proiectelor
Managementul proiectelor - Proiect
Etică şi integritate în cercetarea ştiinţifică Activitate de cercetare/ Practica II
Anul 2
Optimizări în ingineria electrică
Optimizări în ingineria electrică - proiect
Echipamente electrice informatizate
Sisteme de conversie şi utilizare a energiei
Sisteme de conversie şi utilizare a energiei - Proiect
Surse electroecologice
Activitate de cercetare/ Practica III
Cercetare ştiinţifică pentru disertaţie
Elaborarea lucrării de disertaţie

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

În anul universitar 1992-1993, se înfiinţează prin restructurare, conform ordinului ministrului 5009 din 13.08.1992, Facultatea de Electrotehnică, ca o entitate separată, cu specializările: Automatizări, Calculatoare, Electromecanică, Electrotehnică Generală şi Electronică Aplicată. În anul 1995, prin ordinul Ministrului Învăţământului 3795 din 17.04.1995 denumirea facultăţii devineFacultatea de Electrotehnică şi Informatică iar alături de specializările existente se adaugă şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic. Începând cu anul universitar 2005-2006, noua denumire a facultății este Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, ea păstrându-şi structura anterioară. Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform propriei sale strategii, este de a forma specialişti cu pregătire superioară - ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Acţiunile din ultimii ani vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei are responsabilitatea de a forma absolvenţi cu o înaltă ţinută profesională şi morală. Totodată, în vederea compatibilizării sistemului de învăţământ superior din România cu cele din cadrul spaţiului european, în structura planurilor de învăţământ se pune accent pe o pregătire polivalentă de bază, care să asigure cunoştinţe avansate de electrotehnică, electronică, automatică, informatică şi ştiinţa calculatoarelor celor peste 1000 de studenți. Facultatea IETI dispune de o infrastructură de învăţământ şi de cercetare care, atât din punct de vedere imobiliar, cât şi ca dotare, este comparabilă cu a celor mai prestigioase universităţi europene. Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în cadrul unor proiecte internaţionale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc., prin finanţare internă de la buget sau prin contracte cu ministere şi unităţi industriale. Universitățile din România au fost clasificate pentru prima dată în istorie după criterii europene, de un organism internațional de evaluare, Universitatea din Oradea ocupând un loc fruntaș, încadrându-se în categoria universităților de Educație și Cercetare Științifică.

Cadre didactice: 97

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație