Calculatoare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu Calculatoare, privită în contextul domeniului de studii universitare Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, constă în formarea de specialişti într-un domeniu de vârf, prin aplicarea metodelor didactice şi de cercetare ştiinţifică bazate pe o curriculă academică adaptată necesităţilor de pe piaţa muncii. Concret, orientarea programului de studiu vizează dobîndirea de competenţe profesionale în domeniul specializat Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei. Astfel, programele de studii sunt raportate la necesităţile locale precum şi la programele de studiu înrudite existente în alte instituţii de învăţământ superior naţionale şi internaţionale, în cadrul aceluiaşi domeniu. În acest sens, există o serie de colaborări pe care Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, organizator al programului, le are cu o serie de universităţi din ţară şi străinătate. Schimbările rapide din ultimul deceniu în sfera tehnologiei informaţiei au determinat transferul rapid al acestor realizări către societate, cu implicaţii deosebite în toate ramurile economiei. Acest lucru impune ca o necesitate primordială formarea de specialişti cu înalt nivel de pregătire profesională în specializarea Calculatoare din cadrul domeniului Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Departajarea la medii egale se va face în funcție de media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

Candidații vor fi declarați admiși atunci când confirmă locul dobândit prin admitere, au transmis toate actele solicitate și au achitat toate taxele necesare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 24/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 17/09/2020

Perioadă rezultate: de la 17/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
formularul de înscriere și declarația de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal completate și semnate
Anul 1
Algebră liniară
Grafică asistată de calculator
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Analiză matematică
Fizică
Proiectare logică I
Informatică aplicată I
Limbă străină I
Educație fizică și sport I
Matematici speciale
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Proiectare logică II
Electrotehnică I
Dispozitive electronice și electronică analogică
Informatică aplicată II
Teoria probabilităților și statistica matematică
Limba străină II
Educație fizică și sport II
Inginerie mecanică
Anul 2
Electrotehnică II
Metode numerice
Electronică digitală I
Proiectarea interfețelor utilizator
Programare Java
Structuri de date
Măsurători electronice, senzori și traductoare
Limbă străină III
Educație fizică și sport III
Filosofie
Structura și organizarea calculatoarelor
Electronică digitală II
Teoria sistemelor
Elemente de grafică pe calculator
Programare orientată pe obiecte
Baze de date
Practică de domeniu
Limbă străină IV
Educație fizică și sport IV
Anul 3
Sisteme cu microprocesoare
Arhitectura sistemelor de calcul
Utilizarea bazelor de date
Proiectarea asistată de calculator
Sisteme de operare
Algoritimi paraleli și distribuiți
Programare funcțională
Discipline facultative (Sociologie, Limbă străină V)
Proiectarea aplicațiilor pentru dispozitive mobile și web
Ingineria programării I
Proiectarea cu microprocesoare
Sisteme de operare avansate
Inteligență artificială
Sisteme de intrare – ieșire și transmiterea datelor
Protecția și monitorizarea datelor
Practică de specialitate
Discipline facultative (Limbă straină VI, Dreptul afacerilor și dreptul muncii)
Anul 4
Tehnici de securitate a datelor
Proiectarea sistemelor orientate pe obiecte
Ingineria programării II
Sisteme tolerante la defecte
Rețele de calculatoare
Pachet opționale I (Performanța sistemelor de calcul, Coduri corectoare de erori)
Pachet opționale II (Internet of Things, Metodologia întocmiriii proiectelor)
Discipline facultative (Știința muncii si resurse umane I, Management industrail)
Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
Elaborarea proiectului de diploma
Economie generală
Comunicare multimedia
Pachet opționale III (Proiectarea rețelelor de calculatoare, Sisteme perceptuale)
Pachet opționale IV (Sisteme distribuite de calcul, Sisteme incorporate)
Pachet opționale V (Sisteme de recunoaștere a formelor, Sisteme de descoperire a cunoștințelor)
Pachet opționale VI (Asisteme de achiziție și prelucrare a datelor, Arhitectura aplicațiilor distribuite)
Examen de licență
Discipline facultative (Marketing, Gestiunea economico-financiară, Știința muncii și resurse umane II)

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

În anul universitar 1992-1993, se înfiinţează prin restructurare, conform ordinului ministrului 5009 din 13.08.1992, Facultatea de Electrotehnică, ca o entitate separată, cu specializările: Automatizări, Calculatoare, Electromecanică, Electrotehnică Generală şi Electronică Aplicată. În anul 1995, prin ordinul Ministrului Învăţământului 3795 din 17.04.1995 denumirea facultăţii devineFacultatea de Electrotehnică şi Informatică iar alături de specializările existente se adaugă şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic. Începând cu anul universitar 2005-2006, noua denumire a facultății este Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, ea păstrându-şi structura anterioară. Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform propriei sale strategii, este de a forma specialişti cu pregătire superioară - ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Acţiunile din ultimii ani vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei are responsabilitatea de a forma absolvenţi cu o înaltă ţinută profesională şi morală. Totodată, în vederea compatibilizării sistemului de învăţământ superior din România cu cele din cadrul spaţiului european, în structura planurilor de învăţământ se pune accent pe o pregătire polivalentă de bază, care să asigure cunoştinţe avansate de electrotehnică, electronică, automatică, informatică şi ştiinţa calculatoarelor celor peste 1000 de studenți. Facultatea IETI dispune de o infrastructură de învăţământ şi de cercetare care, atât din punct de vedere imobiliar, cât şi ca dotare, este comparabilă cu a celor mai prestigioase universităţi europene. Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în cadrul unor proiecte internaţionale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc., prin finanţare internă de la buget sau prin contracte cu ministere şi unităţi industriale. Universitățile din România au fost clasificate pentru prima dată în istorie după criterii europene, de un organism internațional de evaluare, Universitatea din Oradea ocupând un loc fruntaș, încadrându-se în categoria universităților de Educație și Cercetare Științifică.

Cadre didactice: 97

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație