Tehnologii audio video și telecomunicații
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

MISIUNEA programului de studii de masterat la specializarea Tehnologii Audio-Video şi Telecomunicaţii este de a desăvârşi pregătirea viitorilor specialişti în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii şi de a ridica la un nivel superior activitatea de cercetare din acest domeniu. Formarea unor specialişti competenţi, de un înalt profesionalism, presupune o bună pregătire fundamentală în acest domeniu, dar în egală măsură pregătiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid şi eficient în activitatea de cercetare sau în economia de piaţă. Pentru aceasta v-a exista o colaborare permanentă cu companiile de profil din zonă (oraş, judeţ, judeţe învecinate).

OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU / SPECIALIZĂRII TEHNOLOGII AUDIO-VIDEO ŞI TELECOMUNICAŢII ˇ pregătirea studenţilor ca viitori specialişti necesari într-o societate în care stăpânirea informaţiei este vitală;

dezvoltarea competenţelor necesare studenţilor pentru a proiecta şi realiza aplicaţii în domeniul prelucrării avansate de imagini, analiză şi prelucrare avansate a datelor audio-video, aplicaţii ale reţelelor neuronale celulare şi a reţelelor de telecomunicaţii avansate;

însuşirea principiilor constructive, de utilizare, proiectare şi testare a echipamentelor audio-video, a sistemelor hardware pentru multimedia şi telecomunicaţii, a transmisiilor digitale pe fibre optice;

pregătirea inginerilor electronişti pentru cercetarea multidisciplinară;

cunoaşterea în amănunţime, utilizarea şi dezvoltarea sistemelor software specifice sistemelor electronice;

aprofundarea principiilor de utilizare a echipamentelor din domeniul electronicii, telecomunicaţiilor şi tehnicii de calcul şi aplicarea lor în economia românească;

formarea unor cadre didactice tinere, în conformitate cu cerinţele învăţământului superior actual românesc şi mondial; ˇ

formarea unui centru de excelenţă în activitatea didactică, de cercetare şi de formare a viitorilor specialişti;

deschiderea orizontului profesional prin cooperare cu facultăţi de profil din ţară şi străinătate;

crearea unor oportunităţi de cooperare cu unităţi economice în vederea valorificării rezultatelor cercetării ştiinţifice;

stimularea activităţilor creative prin impulsionarea participării la manifestări ştiinţifice (simpozioane de profil);

publicarea celor mai reuşite realizări şi proiecte, în reviste de prestigiu;

implementarea şi motivarea noţiunii de echipă prin abordarea unor proiecte de echipă;

impunerea conceptului de educaţie profesională continuă văzută ca o necesitate, nu obligaţie;

abordarea educaţiei în spiritul cerinţelor unei economii în permanenţă dinamică pentru a forma specialişti care să se poată adapta cu uşurinţă schimbărilor rapide ce au loc la nivel tehnologic în economia actuală.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 8.02

Ultima medie (taxă): 7.87

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Metode de admitere:

Media de admitere = 75% x Media la Examenul de Diplomă/Licență + 25% x Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu

Departajarea la medii egale: Media la examenul de Diplomă/Licență

În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Nota obţinută la Proiectul / Lucrarea de Diplomă / Licenţă la examenul de Diplomă/Licență

În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de nota obţinută la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate a examenului de Diplomă/Licență.

În cazul perpetuării în continuare a situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de Media la Examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 25% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Chestiuni speciale de electrotehnică
Analiza şi sinteza semnalului audio-video
Analiza şi sinteza semnalelor nestaţionar
Aplicaţii ale reţelelor neuronale celulare
Aplicaţii ale reţelelor neuronale celulare - Proiect
Sisteme avansate de codare si compresie a datelor audio-video
Structuri hardware pentru multimedia şi telecomunicaţii
Structuri hardware pentru multimedia şi telecomunicaţii - Proiect
Tehnici avansate de prelucrarea imaginilor
Tehnici avansate de prelucrarea imaginilor - Proiect
Tehnologii electronice avansate
Etică şi integritate în cercetarea ştiinţifică
Anul 2
Echipamente video
Sisteme de transmisiuni digitale pe fibre optice
Tehnici CAD pentru echipamente audio-video
Reţele de telecomunicaţii
Microsisteme pentru electronică şi telecomunicaţii
Cercetare ştinţifică pentru elaborarea disertaţiei
Tehnologii moderne ale informaţiei şi comunicaţiilor
Sisteme de transmisiuni digitale pe fibre optice - Proiect
Elaborarea disertaţiei

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

În anul universitar 1992-1993, se înfiinţează prin restructurare, conform ordinului ministrului 5009 din 13.08.1992, Facultatea de Electrotehnică, ca o entitate separată, cu specializările: Automatizări, Calculatoare, Electromecanică, Electrotehnică Generală şi Electronică Aplicată. În anul 1995, prin ordinul Ministrului Învăţământului 3795 din 17.04.1995 denumirea facultăţii devineFacultatea de Electrotehnică şi Informatică iar alături de specializările existente se adaugă şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic. Începând cu anul universitar 2005-2006, noua denumire a facultății este Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, ea păstrându-şi structura anterioară. Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform propriei sale strategii, este de a forma specialişti cu pregătire superioară - ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Acţiunile din ultimii ani vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei are responsabilitatea de a forma absolvenţi cu o înaltă ţinută profesională şi morală. Totodată, în vederea compatibilizării sistemului de învăţământ superior din România cu cele din cadrul spaţiului european, în structura planurilor de învăţământ se pune accent pe o pregătire polivalentă de bază, care să asigure cunoştinţe avansate de electrotehnică, electronică, automatică, informatică şi ştiinţa calculatoarelor celor peste 1000 de studenți. Facultatea IETI dispune de o infrastructură de învăţământ şi de cercetare care, atât din punct de vedere imobiliar, cât şi ca dotare, este comparabilă cu a celor mai prestigioase universităţi europene. Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în cadrul unor proiecte internaţionale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc., prin finanţare internă de la buget sau prin contracte cu ministere şi unităţi industriale. Universitățile din România au fost clasificate pentru prima dată în istorie după criterii europene, de un organism internațional de evaluare, Universitatea din Oradea ocupând un loc fruntaș, încadrându-se în categoria universităților de Educație și Cercetare Științifică.

Cadre didactice: 97

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație