Calculatoare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul de Automatică şi Electronică (DAE) s-a format prin reunirea Catedrei de Automatică şi a Catedrei de Electronică din vechea structură a Facultăţii de Automatică, Calculatoare si Electronică a Universităţii din Craiova. Înfiinţarea, în 1965 (a doua, cronologic, după cea din Bucureşti), a specializării de Automatică la Universitatea din Craiova a fost însoţită de înfiinţarea Catedrei de Automatică sub conducerea prof. dr. ing. Constantin Belea (1929-1985). Profesorul C. Belea a fost un pionier al automaticii moderne în România, cu o reputaţie de remarcabil cercetător în domeniul automaticii neliniare. Aceste fapte şi-au pus amprenta pe întreaga evoluţie de peste patru decenii a automaticii craiovene: primii doctoranzi şi doctori în ştiinţe pregătiţi de profesorul Belea au devenit ei înşişi profesori şi cercetători de prestigiu care au asigurat continuitatea şi progresul automaticii craiovene.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Locuri disponibile (total): 105

Locuri disponibile (buget): 90

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media de bacalaureat 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 18/07/2020 până la 30/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 14/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 24/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Proiectare logică
Fizică- Elemente generale
Informatică aplicată
Engleză
Matematici aplicate
Metode numerice
Proiectarea algoritmilor
Electrotehnică
Educație fizică și sport
Legislația (facultativ)
Antreprenoriat (facultativ)
Anul 2
Structuri de date și algoritmi
Arhitectura sistemelor de calcul
Programarea orientată pe obiecte
Dispozitive electronice și electronică analogică
Teoria sistemelor
Economie generală
Engleză
Structura și organizarea calculatoarelor
Inteligența artificială
Elemente de grafică pe calculator
Proiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte
Grafică asistată pe calculator
Măsurători elctronice, senzori și traductoare
Practică
Educație fizică și sport
Cunoaștere și comunicare (facultativ)
Psihologia educașiei (facultativ)
Fundamentele pedagogiei. Teoria și metodologia curricumului (facultativ)
Anul 3
Electronică degitală
Baze de date
Sisteme de operare
Protocoale de comunicații
Sisteme concurente și distribuite
Modelare și simulare
Proiect- Calculatoare numerice
Algoritmi paraleli și distribuiți
Inginerie software
Proiectarea aplicațiilor Web
Rețele de calculatoare
Proiectarea cu microprocesoare
Limbaje formale și automate
Proiect- Uitilizarea bazelor de date
Practică
Sisteme de conducere a roboților (facultativ)
Cultura și civilizație (facultativ)
Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării (facultativ)
Didactica specialității (facultativ)
Anul 4
Managementul proiectelor software
Comerț electronic
Securitatea datelor
Proiectarea bazelor de date (opțional)
Proiectarea translatoarelor (opțional)
Învățare automată (opțional)
Proiect- Instrumente pentru dezvoltarea programelor (opțional)
Administrarea rețelelor de calculatoare (opțional)
Circuite VLSI (opțional)
Testarea sistemelor de calcul (opțional)
Proiect- Microcontrolere (opțional)
Practică pentru elaborare proiect
Calcul mobiil
Regăsirea informației (opțional)
Sisteme de prelucrare grafică (opțional)
Sisteme multimedia (opțional)
Interacțiunea om- calculator (opțional)
Sisteme încorporate (opțional)
Procesarea semnalelor (opțional)
Rețele de senzori (opțional)
Sisteme de calcul în timp (opțional)
Elaborare proiect licență
Examen de diplomă
Instruire aistată de calculator (facultativ)
Practică pedagogică în învățământ (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Universitatea din Craiova

Craiova

Descriere

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică (A.C.E.) pregăteşte şi formează tinerii ingineri, asigurându-le o pregătire teoretică fundamentală precum şi una practic-aplicativă, în domenii precum: calculatoare şi tehnologia informaţiei ingineria sistemelor, inginerie electronică şi telecomunicaţii, mecatronică şi robotică. Planurile actuale de învățământ sunt rezultatul a circa 40 de ani de experienţă şi evoluţie, modificările succesive ale acestora urmărind cu mare atenţie progresele înregistrate în domeniile anterior menţionate. Diploma acordată de către Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este echivalentă cu diplomele acordate de celelalte universităţi din Uniunea Europeană în aceste domenii de studiu.

Studenți înmatriculați licență: 1.164

Studenți înmatriculați master: 325

Cadre didactice: 64

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea din Craiova

Craiova, Dolj

Introducere

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior de prim rang, evaluarea instituţională a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în 2009 finalizându-se cu acordarea „Gradului de încredere ridicat”.

Universitatea din Craiova s-a situat, în toate clasamentele naţionale şi internaţionale realizate în ultimii 20 de ani, în primele 10 universităţi din România. În University Ranking by Academic Performance 2011, Universitatea din Craiova este plasată în categoria B, pe locul 1.630 în lume. În Ranking web of World Universities realizat în iulie 2012, Universitatea din Craiova figurează pe locul 10/111 în clasamentul universităţilor româneşti şi pe locul 1.222 în topul mondial. În Mondial Top Universities and Colleges 2012, ocupă poziţia 8 (în România) şi 1.421 (în lume). University Web Ranking 2012 plasează Universitatea din Craiova pe locul 10 între universităţile româneşti şi pe locul 1.707 mondial.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.100

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație