Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul general al programului de masterat este de a dezvolta deprinderi și competențe pentru o carieră profesională și de cercetare în interacţiunea ramurilor de ştiinţă şi tehnologie de electronică, comunicaţii digitale şi ingineria calculatoarelor. În contextul conceptului menţionat, programul de masterat are în primul semestru un trunchi comun, după care, în funcție de opțiunea studenților, se parcurg trei direcţii de aprofundare: Sisteme cu microcontrolere (Dezvoltarea de sisteme cu microcontrolere pentru controlul sistemelor industriale, medicale, domotică şi electronică de larg consum), Reţele de comunicaţii digitale (Analiza, modelarea, proiectarea algoritmilor şi managementul pentru sisteme digitale de comunicaţii), Sisteme Încorporate - Embedded Systems (Analiza, modelarea, proiectarea şi testarea sistemelor cu procesoare incorporate).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Reţele şi software de telecomunicaţii

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 41

Locuri disponibile (taxă): 29

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar și probă orală:

  • 50% Nota obținută la proba orală susținută din tematica anunțată
  • 50% Media examenului de diplomă / licență

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Nota obținută la proba orală.
  2. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ licență (Proba 2).

*Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Tehnologii software pentru testarea sistemelor
Sisteme distribuite și de timp real
Procesoare de pachete
Comunicații de date
Creativitate și inventică
Anul 2
În anul doi materiile depind de traseul ales.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a fost înființată în anul 1962 în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică din necesitatea de a instrui tineri ingineri electroniști pentru fabricile brașovene de la acea vreme. În prezent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor cuprinde trei departamente: Departamentul de Inginerie Electrică și Fizică Aplicată - IEFA; Departamentul de Automatică și Tehnologia Informației - ATI și Departamentul de Electronică și Calculatoare - EC.

Studenți înmatriculați licență: 1.155

Studenți înmatriculați master: 225

Cadre didactice: 123

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 11

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație