Autovehicule rutiere - Frecvență redusă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii de licență Autovehicule Rutiere din cadrul Universitatea Transilvania din Brașov este de a pregăti absolvenții pentru practică în domeniul Ingineriei Autovehiculelor, precum și pentru domenii conexe cum ar fi Ingineria Transporturilor, Proiectarea și Testarea Sistemelor Autovehiculelor, Fabricarea Sistemelor Autovehiculelor, Managementul Proiectelor și Calității, Managementul Mediului și Energiei Durabile, Logistică, Ingineria Calității, Ingineria Concurentă. Competențele dezvoltate sunt: cunoștințe de proiectare asistată de calculator (2D, 3D - AutoCAD, CATIA, Creo Elements/Pro etc.); capacitatea de a elabora, proiecta, simula subsisteme complexe ale autovehiculelor utilizând metode numerice; capacitatea de a analiza proprietățile dinamice ale structurilor autovehiculelor; cunoștințe despre reciclarea pieselor autovehiculelor, combustibili și biocombustibili, fabricarea și repararea autovehiculelor, coroziunea autovehiculelor, vopsirea autovehiculelor, proiectarea autovehiculelor de curse, tuning autovehicule; capacitatea de a realiza studii de impact asupra mediului; capacitatea de a reconstrui accidente din trafic complexe; capacitatea de a realiza optimizări complexe ale traficului urban; capacitatea de a lucra în echipă pentru rezolvarea problemelor și proiectelor complexe.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IFR - cu frecvență redusă

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria autovehiculelor

Specializare: Autovehicule rutiere

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

- 100 % Media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de notele de la examenul de bacalaureat:

1. Prima notă selectată de către candidat, la înscriere

2. A doua notă selectată de către candidat, la înscriere

3. A treia notă selectată de către candidat, la înscriere

4. Nota la matematică de la exemenul de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Chimie
Știința și tehnologia materialelor
Informatică aplicată
Comunicare
Limba engleză, franceză
Educație fizică și sport
Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială
Desen tehnic și infografică I
Fizică
Mecanică I
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
Electrotehnică și mașini electrice
Limbă engleză, franceză
Educație fizică și sport
Anul 2
Economie generală
Desen tehnic și infografică II
Mecanică II
Rezistența materialelor I
Matematici speciale și Statistică matematică
Electronică aplicată
Limba engleză, franceză
Educație fizică și sport
Bazele ingineriei autovehiculelor
Mecanica fluidelor și mașini hidraulice
Rezistența materialelor II
Mecanisme
Organe de mașini I
Toleranțe și control dimensional
Limba engleză, franceză
Educație fizică și sport
Anul 3
Termotehnică și mașini termice
Proiectare asistată de calculator
Vibrații mecanice
Acționări hidraulice și pneumatice
Organe de mașini II
Dinamica autovehiculelor I
Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă I
Dinamica autovehiculelor II
Calculul și construcția autovehiculelor I
Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă I
Metoda elementului finit
Management
Metode de asigurare a calității
Practică tehnologică
Anul 4
Calculul și construcția motoarelor cu ardere internă II
Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă II
Calculul și construcția autovehiculelor II
Sisteme electrice și electronice ale autovehiculelor
Tehnologii de fabricare și ansamblare a autovehiculelor
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Pachet optionale 1 (Diagonosticarea autovehiculelor, Tractoare, Încercarea și omologarea autovehiculelor, Telematică rutieră, Caroserii și sisteme de siguranță pasivă, Controlul și reducerea poluării, Mecatronica automobilului, Terotehnica autovehiculelor)
Pachet opționale 2 (Ergonomie, Autovehicule și instalații speciale, Sisteme de propulsie neconvenționale, Expertiză tehnică auto, Materiale plastice ceramice și compozite, Combustibili, lubrifianți și materiale speciale pentru autovehicule, Design auto, Controlul și atenuarea zgomotelor și vibrațiilor)

Facultatea de Inginerie Mecanică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Mecanică a fost înfiintată în anul 1949 sub denumirea de Institutul de Mecanică și în anul 1956, împreună cu Institutul de Silvicultură, au format Institutul Politehnic din Brașov. În anul 2003, ca urmare a noilor specializări înființate, facultatea își schimbă denumirea în Facultatea de Inginerie Mecanică.

Activitatea de cercetare în domenii inginerești fundamentale și aplicative se desfășoară în laboratoare moderne și performanțe de specialitate precum și în două centre de cercetare. De asemenea, facultatea dispune de un Service auto modern.

Facultatea de Inginerie Mecanică întreține numeroase relații de colaborare cu instituțiile similare din țară precum și, prin intermediul programelor internaționale, cu numeroase țări europene ca: Germania, Franța, Anglia, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Grecia, Marea Britanie, Ungaria, Moldova, țări în care studenții pot beneficia de burse pentru formare și specializare.

Studenți înmatriculați licență: 3.507

Studenți înmatriculați master: 228

Cadre didactice: 78

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 47

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație