Managementul mediului
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea Formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul multi-disciplinar al managementului de mediu, al instrumentelor tehnice şi de evaluare, de remediere şi conservare a mediului în conformitate cu cerinţele dezvoltării durabile.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria mediului

Locuri disponibile (total): 39

Locuri disponibile (buget): 29

Locuri disponibile (taxă): 10

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 6.91

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 1.000 lei

Descriere

Metoda de selecție

MA =  0.7 MF+0.3 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematica pentru domeniile de studii IC și IM poate fi consultata la comisia de admitere.

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă / diplomă

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019 până la 23/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă
Ecologie şi protecţia mediului
Tehnologii de depoluare
Auditul de mediu
Monitorizarea mediului
Managementul organizaţional şi performanţă ecologică
Managementul integrat al mediului
Producţie industrială durabilă
Evaluarea ciclului de viaţă
Produse şi energie din resurse regenerabile
Managementul resurselor naturale
Anul 2
Consumul durabil
Managementul proiectelor de mediu
Managementul relaţiilor interpersonale
Estimarea şi managementul riscului
Politici şi strategii de mediu
Eco-design
Indicatori de durabilitate și economie circulară
Cercetare ştiinţifică pentru elaborarea lucrării de disertaţie
Elaborarea Lucrării de Disertaţie

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, are ca misiune pregătirea specialiştilor pentru domeniul ingineriei chimice şi a mediului, prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat. De asemenea, facultatea este implicată în proiecte de cercetare în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, ingineriei de mediu si domeniile conexe, precum si în programe de perfecţionare pentru specialişti. Valoarea personalul academic din cadrul facultăţii aduce o notă distinctivă predării ingineriei chimice. Pe lângă activitatea de formare şi de cercetare în diverse domenii de activitate, apreciabile sunt şi cooperările multi-disciplinare naționale și internaționale. Pentru viitorul imediat, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului are ca obiectiv modernizarea curriculum-ului pentru a asigura viitorii ingineri cu competențe și abilități cerute pe piața de munca europeană, în conformitate cu principiile prevăzute în Convenția de la Bologna, precum și pentru a stimula și extinde cooperarea în activitățile de cercetare cu diferite tipuri de institute și organizații.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

 • Ingineria Mediului

  Facultatea de Ştiinţe/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Ingineria mediului

  Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Managementul mediului IFR

  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Controlul calităţii mediului ambiant

  Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Lista de comparație