Sisteme electrice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Se poate aprecia că specializarea de Sisteme electrice este în momentul de faţă o componentă de bază în cadrul domeniului Inginerie electrică, pregătind specialişti cu competenţe în conceperea, proiectarea şi fabricarea sistemelor de producere, transport şi utilizare în practica curenţilor tari, specialişti capabili să poată activa şi în domenii conexe: energetică, electronică de putere, informatică industrială, mecatronică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Sisteme electrice

Locuri disponibile (total): 216

Locuri disponibile (buget): 200

Locuri disponibile (taxă): 16

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Ascensiunea facultăţii noastre a fost susţinută de anvergura unor Titani, ale  căror performanţe ştiinţifice i-au adus în preajma premiilor Nobel, aşa cum au fost academicienii Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu.

Având piatra de temelie în Şcoala Superioară de Electricitate Industrială (noiembrie 1910), devenită ulterior Institut Electrotehnic, am fost una din cele două facultăţi fondatoare, în 1938, ale Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Evoluţia facultăţii a fost impulsionată de înfiinţarea, în anul 1960, a specializării Energetică. Începând cu anul 1995, s-a dezvoltat specializarea de Inginerie economică (în domeniul Inginerie şi management), iar din anul 2003 şi specializarea de Informatică aplicată în ingineria electrică (în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate).

***Numărul de locuri este pentru specualizările: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată,Instrumentaţie şi achiziţii de date, Sisteme electrice, Informatică aplicată în ingineria electrică,  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză).***

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE:

Media de concurs (Madm) se calculează astfel: Madm = Mbac 

unde Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

  1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba română (proba scrisă);
  2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);
  3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă);

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 28/07/2020

Perioadă rezultate: de la 29/07/2020 până la 06/09/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 18/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020 până la 24/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Dovada achitării taxei de înscriere
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
cererea de înscriere
diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare).
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Grafică asistată de calculator I, II
Informatică aplicată I
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I, II
Ecuaţii diferenţiale şi calcul operaţional
Teoria câmpului electromagnetic
Fizică - elemente de mecanică newtoniană
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Elemente de inginerie mecanică
Limbi moderne
Educaţie fizică
Opționale (Tehnica muncii intelectuale, Comunicare profesională) Discipline facultative (Limbi moderne, Educație fizică, Ansamblu sportiv, Dezvoltare personală, Matematică)
Anul 2
Electronică
Maşini electrice I
Convertoare statice
Opționale (Economie generală şi marketing, Strategii de marketing intern şi internaţional)
Discipline facultative (Metode de calcul şi programare în electrotehnică I, Metode de calcul şi programare în electrotehnică II, Limbi moderne, Civilizaţie şi instituţii europene, Matematici speciale, Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă)
Teoria circuitelor electrice I
Materiale electrotehnice
Metode numerice
Calitate şi fiabilitate
Teoria sistemelor
Tehnologii Web
Teoria circuitelor electrice II
Măsurări electrice I
Aparate electrice
Electronică de putere I
Educaţie fizicã
Practică
Anul 3
Măsurări electrice II
Maşini electrice II
Utilizări ale energiei electrice
Circuite numerice
Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
Acţionări electrice
Compatibilitate electromagnetică
Tehnici de comutaţie
Maşini electrice speciale
Microprocesoare şi microsisteme
Probleme speciale ale maşinilor electrice
Modelarea şi simularea maşinilor electrice
Practică
Opționale (Senzori şi traductoare, Elemente de interfaţare şi telecomenzi, Instalaţii electrice de joasă tensiune, Proiectarea instalaţiilor electrice)
Discipline facultative (Multimedia în educaţie, Proiectarea şi dezvoltarea mijloacelor didactice)
Anul 4
Calculul numeric al maşinilor electrice
Încercarea maşinilor electrice
Regimurile tranzitorii ale maşinilor electrice
Automate programabile
Management
Conversia neconvenţională a energiei electrice
Calculul numeric al aparatelor electrice
Pregătire proiect de licenţă
Practică pentru elaborarea proiectului de licenţă
Susţinere examen de licenţă
Opționale (Manipulatoare şi roboţi industriali, Comanda şi controlul maşinilor electrice, Tracţiune electrică, Echipamente de transport urban şi uzinal, Tehnologia fabricării maşinilor și aparatelor electrice, Comanda şi controlul aparatelor electrice, Tehnica reglării automate, Control automat)
Discipline facultative (Modelarea circuitelor electrice şi a câmpului electromagnetic, Controlul poluării)

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Ascensiunea facultăţii noastre a fost susţinută de anvergura unor Titani, ale căror performanţe ştiinţifice i-au adus în preajma premiilor Nobel, aşa cum au fost academicienii Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu. Având piatra de temelie în Şcoala Superioară de Electricitate Industrială (noiembrie 1910), devenită ulterior Institut Electrotehnic, am fost una din cele două facultăţi fondatoare, în 1938, ale Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Evoluţia facultăţii a fost impulsionată de înfiinţarea, în anul 1960, a specializării Energetică. Începând cu anul 1995, s-a dezvoltat specializarea de Inginerie economică (în domeniul Inginerie şi management), iar din anul 2003 şi specializarea de Informatică aplicată în ingineria electrică (în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate) Toate programele noastre de studii universitare de licenţă şi de master sunt acreditate ARACIS, cu calificativul „încredere”, iar, începând cu anul universitar 2011-2012, deţinem autorizaţia provizorie pentru şcolarizarea programului de studii universitare de licenţă în limba engleză, Electrical Engineering and Computers (Inginerie Electrică şi Calculatoare). Cu începere din anul 2008, centenara Facultate de Electrotehnică şi-a schimbat denumirea, prin Hotărâre de Guvern, devenind: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cu acronimul IEEI, ca o recunoaştere a racordării ferme şi flexibile a programelor noastre de studiu la solicitările venite din economia reală a mileniului trei.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație