Sisteme informatice de monitorizare a mediului
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În condiţiile dezvoltării industriale actuale, grija pentru mediul înconjurător este una primordială. Creșterea poluării și emisiilor generează modificarea climei cu efecte uneori ireversibile. Mai mult ca oricând, monitorizarea poluării mediului a devenit o necesitate și trebuie să devină o obișnuință. Specialiștii în acest domeniu sunt căutați de către toate companiile industriale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Sisteme electrice

Locuri disponibile (total): 33

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Metoda de selecție

MA = 0.7 MF+ 0.3 MC

Unde
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Criterii de departajare

Nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă / diplomă

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019 până la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă medicală tip
Cerere de înscriere
Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
Diploma de licenţă doar pentru master
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de măsură
Introducere în instrumentaţia virtuală
Sisteme automate de măsura
Sisteme video de monitorizare
Aplicaţii specifice cu procesoare de semnal
Managementul calităţii mediului
Instrumentaţie de măsură şi control a parametrilor de mediu
Ecotehnologii şi reciclabilitate
Etică și integritate
Comunicare interumană şi profesională
Anul 2
Sisteme informatice reconfigurabile
Măsurarea înconjurătorului electromagnetic
Sisteme distribuite de monitorizare
Managementul proiectelor
Cercetare ştiinţifică
Practică de cercetare. Elaborare proiect de disertaţie
Aplicatii specifice cu procesoare de semnal
Sisteme video cu monitorizare

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Ascensiunea facultăţii noastre a fost susţinută de anvergura unor Titani, ale căror performanţe ştiinţifice i-au adus în preajma premiilor Nobel, aşa cum au fost academicienii Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu. Având piatra de temelie în Şcoala Superioară de Electricitate Industrială (noiembrie 1910), devenită ulterior Institut Electrotehnic, am fost una din cele două facultăţi fondatoare, în 1938, ale Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Evoluţia facultăţii a fost impulsionată de înfiinţarea, în anul 1960, a specializării Energetică. Începând cu anul 1995, s-a dezvoltat specializarea de Inginerie economică (în domeniul Inginerie şi management), iar din anul 2003 şi specializarea de Informatică aplicată în ingineria electrică (în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate) Toate programele noastre de studii universitare de licenţă şi de master sunt acreditate ARACIS, cu calificativul „încredere”, iar, începând cu anul universitar 2011-2012, deţinem autorizaţia provizorie pentru şcolarizarea programului de studii universitare de licenţă în limba engleză, Electrical Engineering and Computers (Inginerie Electrică şi Calculatoare). Cu începere din anul 2008, centenara Facultate de Electrotehnică şi-a schimbat denumirea, prin Hotărâre de Guvern, devenind: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cu acronimul IEEI, ca o recunoaştere a racordării ferme şi flexibile a programelor noastre de studiu la solicitările venite din economia reală a mileniului trei.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație