Tehnologia Constructiilor de Masini
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini califica ingineri în domenii precum: proiectarea proceselor de fabricație a echipamentelor mecanice prin, așchiere, deformare plastică la rece, prin unele tehnologii neconvenționale, proiectarea diferitelor scule și dispozitive mecanice, proiectare CAD/CAM etc. Specialistul TCM are competențe în proiectarea constructivă și tehnologică, conducerea proceselor tehnologice, exploatarea și întreținerea mașinilor și utilajelor specifice industriei constructoare de mașini. Planul de învățământ are în vedere că, pregătirea tehnică generală, să fie finalizată cu un pachet de discipline economice, absolut necesare pentru formarea unei vederi lărgi asupra domeniilor cercetării, producției și desfacerii produselor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 90

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi se face pe baza de concurs de dosare, criteriul de departajare constituindu-l media de la bacalaureat. Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute la olimpiadele naţionale şi internaţionale pot fi admişi fără concurs dacă se află nominalizaţi pe lista Ministerului Educaţiei Naţionale (ce va fi afişată de acest minister).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019 până la 24/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică 1
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1
Programarea şi utilizarea calculatoarelor
Chimie
Studiul materialelor
Educație fizică și sport 1
Analiză matematică 2
Infografică și informatică aplicată
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 2
Mecanică teoretică 1
Tehnologia materialelor
Bazele economiei
Educație fizică și sport 2
Opționale (Limbaje de programare structurată, Limbaje de programare orientată obiect, Logică şi comunicare profesională, Istoria tehnicii)
Discipline facultative (Matematici elementare 1, Psihologia educației, Matematici elementare 2, Elemente de teoria spaţiilor metrice cu aplicaţii, Pedagogie I)
Anul 2
Matematici speciale
Calcul numeric asistat de calculator
Fizică
Mecanică teoretică 2
Rezistenţa materialelor 1
Toleranţe şi control dimensional
Educație fizică 3
Rezistenţa materialelor 2
Organe de maşini 1
Mecanica fluidelor 1
Mecanisme
Vibraţii mecanice
Educaţie fizică și sport 4
Practică de domeniu
Opționale (Limbi străine - engleză, franceză sau germană, Termodinamică, Transfer de căldură și de masă, Limbi străine II - engleză, franceză sau germană)
Discipline facultative (Fizică elementară, Geometrie computațională, Pedagogie II, Didactica specialității)
Anul 3
Organe de maşini 2
Controlul calităţii şi măsurători tehnice
Maşini hidraulice şi pneumatice
Bazele aşchierii
CAD
Bazele creaţiei tehnice
Bazele generării suprafeţelor
Maşini – unelte 1
Proiectarea sculelor aşchietoare 1
Tehnologia presării la rece 1
Tehnologia construcţiilor de maşini 1
Practică de domeniu
Opționale (Electrotehnică industrială, Electrotehnică şi electronică, Limbi străine III - engleză, franceză sau germană, Management industrial, Managementul producţiei mecanice, Tratamente termice, Tehnologia reparării şi asamblării maşinilor, Limbi străine IV - engleză, franceză sau germană)
Discipline facultative (Teoria elasticităţii şi plasticităţii, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică I, Elemente de design industrial, Managementul clasei de elevi, Practica pedagogica II)
Anul 4
Maşini - unelte 2
Proiectarea sculelor aşchietoare 2
Tehnologia presării la rece 2
Tehnologia construcţiilor de maşini 2
Proiectarea dispozitivelor
Automatizarea şi robotizarea proceselor tehnologice
Asigurarea calităţii în procesele de fabricaţie
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Opționale (Proiectare tehnologică asistată de calculator, Tehnologii de sudare, Bazele cercetării experimentale, Tehnologii de prelucrare a maselor plastice, Tehnologii neconvenţionale, Tehnologii speciale, Proiectarea tehnologiilor pe sisteme flexibile, Bazele fabricaţiei integrate)
Discipline facultative (Limbi străine V, VI - engleză, franceză sau germană, Managementul clasei de elevi)

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial asigură formarea de specialiști într-un domeniu de foarte mare importantă pentru dezvoltarea țării. Facultatea noastră a luat ființă în cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, că urmare a evoluției firești a activității academice, o data cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultății de Mecanică înființată în Octombrie 1948. ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU DIN 25.10.2005, ținând cont de domeniile de învățământ și cercetare actuale ale facultății, s-a hotărât schimbarea numelui facultății în Construcții de Mașini și Management Industrial. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași ocupă un loc de frunte în învățământul superior tehnic din România, pregătind ingineri în specializările: tehnologia construcțiilor de mașini, mașini a€“ unelte și sisteme de producție, ingineria sudării, mecanică fină și nanotehnologii, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie economică în domeniul mecanic. De asemenea, sunt oferite șase programe de studii universitare de masterat în specializările: Tehnologii avansate de fabricație, Managementul și tehnologia produicției, Concepția și fabricația asistat de calculator, Inginerie și management în fabricația mecanică, Sisteme micromecanice, Mecanică fluidelor aplicată. Facultatea asigură o paletă largă de cursuri de inginerie, punând un accent deosebit pe domeniile de perspectivă. Absolvenții noștri sunt pregătiți pentru a lucra atât în întreprinderi cu profil mecanic cât și în orice altă întreprindere. Prin planuri de învățământ flexibile se sigură o competență inginerească și domenii conexe construcției de mașini, cunoștințele acumulate permițând soluționarea unor probleme privind tehnologiile de fabricație, proiectarea și exploatarea echipamentelor tehnologice, proiectarea și exploatarea echipamentelor, exploatarea sistemelor de comandă și automatizare, utilizarea tehnicii moderne de calcul etc. De asemenea, o parte dintre inginerii pregătiți de facultatea noastră sunt încadrați că profesori ingineri în școli și licee.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație