Maşini-unelte şi sisteme de producţie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Mașini-Unelte și Sisteme de Producție pregătește ingineri în proiectarea, cercetarea, implementarea și mentenanța mașinilor unelte și a sistemelor flexibile de fabricație. Cerința pregătirii în această specializare recurge din apariția și dezvoltarea mașinilor unelte cu comandă numerică, a mașinilor unelte speciale etc., unde sunt necesare cunoștințe suplimentare față de cele ale inginerilor mecanici de profil general. Planul de învățământ este structurat așa încât, pe lângă cunoștințele legate de construcția și funcționarea diferitelor tipuri de mașini unelte, viitorii specialiști să aibă cunoștințe necesare din domeniul electronicii, circuitelor logice și a comenzilor numerice. Misiunea lor este, în primul rând, de a exploata și întreține aceste mașini în vederea efectuării unor prelucrări mecanice de calitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Locuri disponibile (total): 134

Locuri disponibile (buget): 104

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 6.08

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de CONCURS DE DOSARE.

Media generală de admitere (MA) se calculează cu formula:

MA = MB

unde:

MB– este media obtinută la Bacalaureat;

Condiţii speciale de admitere: 

Sunt admisi fara concurs de admitere candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la fazele naționale ale olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale inclusiv la Concursul Național de Matematică “Adolf Haimovici”.

Primesc o bonificație de două puncte la media finală, candidatii care au obtinuț premii sau mențiuni la fazele județene ale Concursului National de Matematică “Adolf HAIMOVICI” sau la Concursul de Creativitate Mecanică “Dumitru MANGERON”organizate de ISJ Iași și Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Repartizarea candidaților pe facultăți și pe domenii se va face în funcție de Media de Admitere, în ordine descrescătoare, în funcție de opțiuni.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1. Nota obținută la Bacalaureat la disciplina limba romană (proba scrisă);
2. Nota obținută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);
3. Nota obținută la Bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă).

Dosarul de admitere trebuie să cuprindă și următoarele două adeverințe:

  1. Declaratii privind luarea la cunoștință de necesitatea aducerii Diplomei de Bacalaureat în original până la data stabilită pentru fiecare sesiune de concurs (formular tip existent la Comisia de Înscriere);
  2. Adeverință eliberată de comisia de admitere de la facultatea la care candidatul a depus documentele în original, prin care se atestă înscrierea cu acte în original. În acest caz documentele vor fi depuse în copie xerox iar candidatul va semna declarația de la punctul 8.

Mențiune 1: Numărul total de locuri la buget și taxă sunt pentru întreg domeniul de Inginerie Industrială.

Mențiune 2: Din numărul total de locuri la buget, 10 locuri sunt pentru domenii prioritare, 5 locuri pentru absolvenții de licee din mediul rural și un loc pentru rromi.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 27/07/2018

Perioadă rezultate: de la 28/07/2018 până la 16/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații orfani de ambii părinţi - copie simplă însoţită de originale pentru conformitate, după certificatele de deces ale părinților;
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică 1
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1
Programarea şi utilizarea calculatoarelor
Chimie
Studiul materialelor
Educație fizică și sport 1
Analiză matematică 2
Infografică și informatică aplicată
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 2
Mecanică teoretică 1
Tehnologia materialelor
Bazele economiei
Educație fizică și sport 2
Opționale (Limbaje de programare structurată, Limbaje de programare orientată obiect, Logică şi comunicare profesională, Istoria tehnicii)
Discipline facultative (Matematici elementare 1, Psihologia educației, Matematici elementare 2, Elemente de teoria spaţiilor metrice cu aplicaţii, Pedagogie I)
Anul 2
Matematici speciale
Calcul numeric asistat de calculator
Fizică
Mecanică teoretică 2
Rezistenţa materialelor 1
Toleranţe şi control dimensional
Educație fizică și sport 3
Rezistenţa materialelor 2
Organe de maşini 1
Mecanica fluidelor 1
Mecanisme
Vibraţii mecanice
Educaţie fizică și sport 4
Practică de domeniu
Opționale (Limbi străine - engleză, franceză sau germană, Termodinamică, Transfer de căldură și de masă, Limbi străine II - engleză, franceză sau germană)
Discipline facultative (Fizică elementară, Geometrie computațională, Pedagogie II, Didactica specialității)
Anul 3
Organe de maşini 2
Controlul calităţii şi măsurători tehnice
Maşini hidraulice şi pneumatice
Bazele aşchierii
Bazele proiectării sistemelor mecanice
Bazele creaţiei tehnice
Bazele generării suprafeţelor
Proiectarea mașinilor - unelte 1
Tehnologia presării la rece 1
Maşini-unelte pentru prelucrări prin deformare plastică
Practică de domeniu
Opționale (Electrotehnică industrială, Electrotehnică şi electronică, Limbi străine III, IV - engleză, franceză sau germană, Management industrial, Managementul producţiei mecanice, Tratamente termice, Tehnologia reparării şi asamblării maşinilor)
Discipline facultative (Teoria elasticităţii şi plasticităţii, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică I, Elemente de design industrial, Managementul clasei de elevi, Practică pedagogica II)
Scule şi portscule pentru maşini-unelte şi sisteme de maşini
Anul 4
Proiectarea masinilor-unelte 2
Maşini unelte automate şi cu comandă numerică
Acţionarea şi comanda hidraulică a maşinilor - unelte
Acţionarea şi comanda electrică a maşinilor - unelte
Asigurarea calităţii în sistemele de producţie
Tehnologia prelucrărilor mecanice
Sisteme flexibile de fabricaţie
Tehnologii de fabricaţie pe maşini cu comandă numerică
Fiabilitate şi mentenabilitate
Tehnologia ştanţării şi matriţării
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Opționale (Dinamica structurilor şi sistemelor de maşini, Proiectarea şi dezvoltarea produsului nou, Proiectarea asistată a sistemelor de producţie, Proiectarea sistemului om–maşină–mediu, Modelarea şi simularea sistemelor de producţie, Robotică și sisteme robotizate)
Discipline facultative ( Limbi străine V, VI - engleză, franceză sau germană, Managementul carierei)

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial asigură formarea de specialiști într-un domeniu de foarte mare importantă pentru dezvoltarea țării. Facultatea noastră a luat ființă în cadrul Universității „Gheorghe Asachi” din Iași, că urmare a evoluției firești a activității academice, o data cu divizarea în Ianuarie 1990 a Facultății de Mecanică înființată în Octombrie 1948. ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIU DIN 25.10.2005, ținând cont de domeniile de învățământ și cercetare actuale ale facultății, s-a hotărât schimbarea numelui facultății în Construcții de Mașini și Management Industrial. Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași ocupă un loc de frunte în învățământul superior tehnic din România, pregătind ingineri în specializările: tehnologia construcțiilor de mașini, mașini a€“ unelte și sisteme de producție, ingineria sudării, mecanică fină și nanotehnologii, mașini și sisteme hidraulice și pneumatice, inginerie economică în domeniul mecanic. De asemenea, sunt oferite șase programe de studii universitare de masterat în specializările: Tehnologii avansate de fabricație, Managementul și tehnologia produicției, Concepția și fabricația asistat de calculator, Inginerie și management în fabricația mecanică, Sisteme micromecanice, Mecanică fluidelor aplicată. Facultatea asigură o paletă largă de cursuri de inginerie, punând un accent deosebit pe domeniile de perspectivă. Absolvenții noștri sunt pregătiți pentru a lucra atât în întreprinderi cu profil mecanic cât și în orice altă întreprindere. Prin planuri de învățământ flexibile se sigură o competență inginerească și domenii conexe construcției de mașini, cunoștințele acumulate permițând soluționarea unor probleme privind tehnologiile de fabricație, proiectarea și exploatarea echipamentelor tehnologice, proiectarea și exploatarea echipamentelor, exploatarea sistemelor de comandă și automatizare, utilizarea tehnicii moderne de calcul etc. De asemenea, o parte dintre inginerii pregătiți de facultatea noastră sunt încadrați că profesori ingineri în școli și licee.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație