Ingineria securităţii în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice.

În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor,Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria securităţii în industrie

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generală de admitere (MA) se stabilește astfel:

Media Admitere = Media bacalaureat

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)
2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)
3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019 până la 24/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cerere de înscriere
Certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;
Diploma de licenţă doar pentru master
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică I, II
Chimie
Mecanică
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I, II
Desen tehnic și infografică I, II
Știinţa și ingineria materialelor metalice I, II
Limbi moderne I, II
Educaţie fizică I, II
Opționale (Istoria construcţiei europene, Cultură şi civilizaţie europeană)
Discipline facultative (Psihologia educaţiei, Pedagogie I)
Anul 2
Mecanisme
Termotehnică II
Mecanica fluidelor
Tehnologia prelucrărilor mecanice
Vibraţiile maşinilor şi utilajelor
Echipamente termice
Programarea calculatorului şi limbaje de programare III
Organe de maşini
Rezistenţa materialelor
Electrotehnică
Echipamente hidraulice şi pneumatice
Limbi moderne I, II
Educaţie fizică
Opționale (Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator, Tribologie, Filozofia valorii şi acţiunii, Noţiuni de dreptul muncii, Toleranţe şi control dimensional,Elemente de design industrial, Istoria tehnicii, Legislaţia europeană şi românească în domeniul igienei ocupaţionale)
Discipline facultative (Pedagogie II, Didactica specialităţii)
Anul 3
Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie
Aplicaţii ale informaticii în ingineria securităţii industriale
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial I, II
Bazele igienei ocupaţionale
Ergonomia muncii
Ventilaţie industrială
Metode statistice de analiză a securităţii industriale
Practică
Opționale (Dispozitive tehnologice I, II, Maşini şi acţionări electrice, Teoria proceselor de sudare, Termotehnica confortului industrial, Tratamente termice, Tehnologii de prelucrare a deşeurilor industriale. Substanţe şi deşeuri periculoase, Maşini unelte)
Discipline facultative (Limba engleză I, II, Management I, II)
Anul 4
Elemente de electronică industrială
Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie
Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial III
Ecologie şi protecţia mediului
Controlul şi asigurarea calităţii
Metode de evaluare a riscurilor
Elaborarea și susţinerea proiectului de diplomă
Opționale (Radioprotecţia în industrie, Electrosecuritate, Managementul situaţiilor de criză, Noţiuni de medicina muncii, Managementul firmei în domeniul securităţii industriale, Managementul resurselor umane şi a conflictelor de muncă, Implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, Noţiuni privind auditul securităţii în industrie, Legislaţia activităţii de securitate şi sănătate în muncă, Managementul securităţii în industrie)
Discipline facultative (Prevenirea accidentelor industriale majore, Conformitatea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie)

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice. În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație