Ingineria și managementul afacerilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii IMA este formarea de ingineri specialişti în înfiinţarea, dezvoltarea, menţinerea, redresarea, cesionarea sau lichidarea unei afaceri industriale, ca factor de creştere a valorii, prin cunoaşterea şi utilizarea legilor naturii (ingineriei), economiei, societăţii şi dreptului. Competenţele profesionale şi transversale dobândite sunt: capacitatea de analiză, interpretare şi structurare a informaţiilor tehnice, economice şi juridice ale mediului de afaceri intern şi extern al întreprinderii, în scopul formulării, fundamentării şi implementării deciziilor; capacitatea de identificare a avantajului tehnologic competitiv, prin întocmirea unor analize multicriteriale produs/ proces/ mijloc de producţie; identificare produsului şi a celei mai bune soluţii tehnice care permite dezvoltarea/ relansarea proceselor de producţie şi de afaceri aferente; cunoaşterea şi aplicarea în practică a conceptelor de ecoproiectare şi ecotehnologie, din perspectiva dezvoltării durabile, urmărind realizarea unor afaceri industriale cu impact minim asupra mediului; identificarea, accesarea şi asigurarea resurselor necesare, tehnice şi financiare, pentru crearea şi dezvoltarea de afaceri industriale; abilităţi în aplicarea funcţiilor şi principiilor inginereşti şi manageriale în contextul complexităţii mediului de afaceri şi diversificării adecvate a activităţilor firmei; abilităţi de negociere bazate pe o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic, economic şi în domeniul juridic; capacitatea de evaluare a riscului în afaceri ţinând seama de cunoaşterea ansamblului: produse, tehnologii, întreprinderi, finanţe, legi, pieţe; elaborarea de planuri de afaceri fundamentale, inclusiv din punct de vedere tehnic;

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Ingineria şi managementul afacerilor

Locuri disponibile (total): 33

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 6

Ultima medie (buget): 7.46

Ultima medie (taxă): 6.16

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Facultatea de Inginerie Tehnologică si Management Industrial îsi are originea încă în anul 1949 când, la Institutul de Mecanică din Brasov, au fost înființate specializările „Scule, dispozitive și aparate” și „Mașini unelte”, prin a căror contopire, în anul 1953, a rezultat specializarea „Tehnologia Construcțiilor de Mașini”. Un deceniu mai târziu, în anul 1964, această specializare a dat denumirea unei noi facultăți, desprinsă din Facultatea de Mecanică si denumită Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini. În anul 1994 denumirea s-a schimbat în Facultatea de Inginerie Tehnologică, iar apoi, reflectând extinderea cantitativă si calitativă a domeniului “Inginerie si management”, în anul 2010 denumirea s-a schimbat din nou, în prezent fiind Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial.

Repartizarea candidaților se face în funcție de opțiunile din fișa de înscriere Etapele de repartizare sunt următoarele:

 Se ordonează candidații în ordine descrescătoare, după media de admitere.

 Se parcurge lista de la primul şi până la ultimul candidat, realizându-se repartizarea după PRIMA opțiune. Astfel, dacă media candidatului este mai mică decât a ultimului candidat repartizat la prima opțiune, în limita locurile alocate, acesta nu va fi repartizat și va participa la etapa următoare.

 În continuare, se parcurge din nou lista de la primul şi până la ultimul candidat, în cazul celor nerepartizați în prima etapă, realizându-se repartizarea după A DOUA opțiune a candidaților, desigur, în limita locurilor alocate fiecărui program de studii.

 Se continuă repartizarea după modelul de mai sus, pentru fiecare dintre opțiunile rămase (a treia, a patra etc.), în cazul candidaților nerepartizați anterior, în limita locurilor alocate fiecărui program de studii. Principiul de repartizare de mai sus mai este numit, în limbaj uzual, “OPȚIUNEA BATE MEDIA

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/08/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
dovada plății taxelor de procesare și de admitere
fisa de inscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial oferă posibilitatea urmării de programe de studii de licenţă (4 ani - ciclul I), programe de master (2 ani - ciclul II), programe ale şcolii doctorale (în domeniile “Inginerie industrială” şi “Inginerie şi management” - ciclul III) precum şi programe postuniversitare.

In prezent, facultatea asigură pregătirea unui număr de 1412 studenţi dintre care: 787 studenţi bugetaţi şi 51 studenţi cu taxă la studii de licenţă zi; 198 studenţi bugetaţi şi 85 studenţi cu taxă la studii de masterat; 204 studenţi cu taxă la forma de învăţământ la distanta; 41 studenţi cu taxă la formare continuă şi 50 studenţi doctoranzi.

Pregătirea profesională şi îndrumarea acestor studenţi este asigurată de cele 48 cadre didactice ale Facultăţii precum şi de numeroase altele din cadrul Universităţii.

Facultatea dispune de o infrastructură modernă utilizată atât pentru activitatea didactică cât şi pentru cea de cercetare ştiinţifică, având spaţii proprii pentru învăţământ şi pentru cercetare. Spaţiile destinate activităţii didactice organizate ca laboratoare specifice sunt dotate corespunzător, existând condiţiile şi tehnica necesară pentru predare la nivelul cerinţelor actuale. Se remarcă condiţiile deosebite pentru cercetarea ştiinţifică, datorate celor două Departamente de cercetare ale facultăţii (D05A - Tehnologii şi Sisteme Avansate de Fabricaţie, şi D05B - Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie), amplasate în noul sediu al Institutului de Cercetare-Dezvoltare Inovare: Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă.

Studenți înmatriculați licență: 1.412

Studenți înmatriculați master: 283

Cadre didactice: 48

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 35

Promovabilitate licență: 96%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație