Matematică informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Scopul programului este acela de a dezvolta capacitatea studenților de a înțelege și opera conceptele de bază ale structurilor matematice fundamentale, de a transmite si valorifica metodele și cunoștințele dobândite, de a învăța, înțelege și aplica permanent ultimele rezultate științifice din matematica informatică și de a înțelege, prin matematică și metode informatice, probleme de natură matematică din alte discipline. Cursuri de bază: Algebră, Analiză Matematică, Geometrie, Ecuații Diferențiate și Sisteme Dinamice, Teoria Funcțiilor Complexe, Teoria Numerelor, Software Matematic, Fundamentele Programării, Arhitectura Sistemelor Computerizate, Sisteme de Operare, Probabilități și Statistică, Inginerie Software, Inteligență Artificială.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Matematică

Specializare: Matematică informatică

Locuri disponibile (total): 105

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 80

Ultima medie (buget): 8.83

Ultima medie (taxă): 7.84

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Din cele 25 de locuri de la buget, 5 sunt alocate altor etnii.

Facultatea de Matematică şi Informatică nu intenţionează să organizeze concurs de admitere ȋn sesiunea septembrie 2018.

 Criterii de departajare:

Pentru departajare la medii egale se aplică în ordine următoarele criterii:

  1. Media generală de la bacalaureat.
  2. Nota de Matematică (M_mate-info, M_şt-nat, M1, M2, sau echivalent mai vechi) sau Informatică de la bacalaureat (profilul real, filiera teoretică, specializarea Matematică – Informatică), la alegerea candidatului. Pentru acei candidaţi care nu au nota de mai sus, se consideră notele pe subiecte (ȋn ordinea subiectul B, subiectul A) de la proba scrisă sau concursul Mate-Info UBB.
  3. Media de la disciplina Matematică din liceu: (clasa 9 + clasa 10 + clasa 11 + clasa 12)/4. Candidaţilor aflaţi în această situaţie li se va solicita o copie după foaia matricolă din liceu.

 Procedura de clasificare:

Sunt declaraţi admişi candidaţii situaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor şi în funcţie de opţiunile exprimate la înscriere, pe locurile aprobate de Ministerul de resort.

Sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere o singură dată, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari, angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii noastre (inclusiv restaurantele şi cafeteriile UBB), a Bibliotecii Centrale Universitare şi a Grădinii Botanice, Botanice şi numai cu condiţia depunerii diplomei de bacalaureat in original la dosarul de concurs. La înscriere, aceşti candidaţi sunt obligaţi să declare dacă s-au mai înscris la o altă specializare/facultate la Universitatea Babeş-Bolyai sau la o altă instituţie de învăţământ superior şi că nu au mai beneficiat de scutirea de taxă de ȋnscriere.

Concursul Mate-Info UBB (organizat de facultate în data de 25 martie 2018) dă posibilitatea candidaţilor de a înlocui proba scrisă. Nota obţinută la concurs (dacă este cel puţin 6) se poate folosi (la cererea candidatului) ca şi notă la proba scrisă de concurs. Alegerea între preluarea notei de la concursul Mate-Info UBB sau participarea la proba scrisă se face de către candidat la înscriere la concursului de admitere.

Candidaţii cu rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri naţionale şi internaţionale de Matematică, Informatică sau Astronomie, precum şi concursul Mate-Info UBB sunt declaraţi admişi cu media 10 (conform listei A din Anexa 2 – Facilităţi).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 14/07/2018

Perioadă probe: 15/07/2018

Perioadă rezultate: 17/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Nu Da 100% Da Proba scrisa N/A
Informatică Nu Da 100% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință de înscriere la prima facultate dacă este cazul
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație din care să reiasă calitatea de student
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă de preînscriere online
Fișă înscriere
Anul 1
Geometrie 2 (Geometrie afină)
Fundamentele pedagogiei
Programare orientată obiect
Analiză matematică 2 (Calcul diferential si integral in R^n)
Algebră 2 (Structuri algebrice de baza)
Metode avansate de rezolvare a problemelor de matematică și informatică
Structuri de date și algoritmi
Anul 2
Mecanică teoretică
Probabilități
Analiza numerică
Capitole speciale de ecuații diferențiale ordinare
Complemente de geometrie
Didactica Matematicii
Funcții reale
Programare Web
Limba engleză (2)
Complemente de analiză matematică
Anul 3
Istoria matematicii
Inteligență artificială
Tehnici de optimizare
Dezvoltarea de jocuri
Managementul clasei de elevi
Introducere în Big Data
Rețele de calculatoare
Proiect colectiv
Ingineria sistemelor soft
Administrarea de sistem și de rețea
Metrici soft în programarea orientata obiect
Tehnici de realizare a sistemelor inteligente
Paradigme și tehnici ale programarii paralele
Prelucrarea imaginilor
Instrumentație virtuală

Facultatea de Matematică şi Informatică

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

La Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca se îmbină armonios menirea didactică cu excelenţa ştiinţifică. Dar toate acestea nu se puteau face daca nu aveam o istorie străveche, o tradiţie în activitatea ştiinţifică de înalt nivel şi, mai ales, dascăli minunaţi.

La sfârşitul anului 2013 (mai exact la jumătatea lunii noiembrie), Academic Ranking of World Universities in Mathematics – 2013 anunţa că domeniul de ştiinţă Matematică de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca se situează pe poziţia 101-150 în topul Shanghai al universităţilor lumii. Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin domeniul Matematică, devine astfel prima universitate din România prezentă în cel mai prestigios top mondial al universităţilor, topul Shanghai. Această clasare vine ca o recunoaştere a valorii şcolii româneşti de matematică în general şi a şcolii de matematică din Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; în particular. Intrarea în acest top reprezintă o performanţă remarcabilă, ţinând cont de finanţarea superioară pe domeniul cercetării de care beneficiază alte universităţi prezente în topul Shanghai.

Cadre didactice: 63

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație