Ingineria securităţii în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul principal este de a dezvolta capacitatea de selecție, combinare și utilizare adecvată a ansamblului integrat, coerent, dinamic și deschis de cunoştinţe, abilități și alte achiziții specific unei activități profesionale, în vederea rezolvării cu succes a situațiilor-problemă circumscrise profesiei de inginer în securitate în industrie, în condiții de eficacitate și eficienţă.Competenţele profesionale dobândite sunt: efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale; asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor din ştiinţele tehnice ale domeniului cu reprezentări grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice; utilizarea de aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, în general, şi pentru proiectarea asistata a produselor în particular; alegerea, proiectarea, asistenţă tehnică şi exploatarea sistemelor de muncă în condiţii de securitate şi sănătate; integrarea principiilor de securitate şi sănătate în procesele de muncă, prin identificarea şi evaluarea riscurilor profesionale; asigurarea managementului integrat al activităţii de securitate şi sănătate în muncă în mediul social-economic.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria securităţii în industrie

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar: - 100% Media examenului de bacalaureat.

La medii egale, departajarea se face în funcție de nota de la una din probele din cadrul examenului de bacalaureat, în ordinea: • Matematică, Fizică, Economie, Chimie, Informatică (TIC)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Geometrie descriptivă
Știința și ingineria materialelor
Chimie generală
Tehnologia materialelor
Mecanică
Tehnologia materialelor
Știința și ingineria materialelor
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Desen tehnic
Metode numerice
Fizică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
Educație fizică și sport
Modul A- socio-umane (facultativ)
Modul B- limbi moderne (facultativ)
Modul C- informatică (facultativ)
Modul D- tehnice (facultativ)
Modul E- sportive (facultativ)
Anul 2
Matematici speciale
Rezistența materialelor
Ecologie și protecșia mediului
Teoria probabilităților și statistică matematică
Dispozitive tehnologice
Toleranțe și control dimensional
Electrotehnică
Controlul și asigurarea calității
Rezistența materialelor
Organe de mașini
Termotehnică
Bazele proiectării asistate de calculator
Practică
Limba engleză/ franceză/ germană/ spaniolă
Educație fizică și sport
Modul A- socio-umane (facultativ)
Modul B- limbi moderne (facultativ)
Modul C- informatică (facultativ)
Modul D- tehnice (facultativ)
Modul E- sportive (facultativ)
Anul 3
Elemente de electronică în ingineria industrială
Teoria proceselor de sudare
Prelucrări mecanice
Tratamente termice
Ergonomie
Echipamente de ventilare și climatizare
Tehnici de purificare a lichidelor în industrie
Testarea materialelor și mijloacelor de protecție
Tehnologii de prelucrare a deșeurilor
Evaluarea securității în industrie
Radioprotecția în industrie
Practică
Fiabilitate (opțional)
Mentenanță (opțional)
Risc tehnologic (opțional)
Managementul riscului (opțional)
Modul A- socio-umane (facultativ)
Modul B- limbi moderne (facultativ)
Modul C- informatică (facultativ)
Modul D- tehnice (facultativ)
Modul E- sportive (facultativ)
Anul 4
Securitatea în sectoare primare
Sisteme de securitate în prelucrări mecanice
Managementul și securitatea transportului în industrie
Siguranța sistemelor avansate de producție
Legislația securitășii muncii
Noxe industriale
Elemente de medicina muncii
Electrosecuritate
Inițierea și conducerea afacerilor (opțional)
Psihologie organizațională (opțional)
Auditul și certicarea ăn ingineria securității în industrie (opțional)
Aspete privind evaluarea muncii (opțional)
Bazele cercetării experimentale (opțional)
Cercetări experimentale în securitatea industrială (opțional)
Controlul statistic al proceselor și accidentelor (opțional)
Managementul resurselor umane (opțional)
Grafică asistată de calculator (opțional)
Informatică aplicată (opțional)
Elaborarea proiectului de diplomă
Modul A- socio-umane (facultativ)
Modul B- limbi moderne (facultativ)
Modul C- informatică (facultativ)
Modul D- tehnice (facultativ)
Modul E- sportive (facultativ)

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor pregătește specialiști care să fie capabili să facă față cu bine la problemele complexe ale prezentului precum și la cele mult mai ample ale viitorului.

Cadrele didactice sunt grupate în centre de cercetare și studenții sunt educați în sensul direcțiilor de dezvoltare recunoscute la nivel mondial: 

  • identificarea și dezvoltarea de materiale noi, performante, fiabile și ieftine, adaptate diverselor ramuri ale industriilor spațiala, aeronautică, constructoare de mașini, a bunurilor de larg consum, a tehnologiilor și transportului informației etc,
  • dezvoltarea de noi tehnologii performante de producere a materialelor, care să valorifice în cel mai înalt grad materiile prime și resursele existente în țară,
  • dezvoltarea tehnologiilor de reciclare care să utilizeze ca materii prime resturi și deșeuri industriale sau casnice produse pe scară din ce în ce mai largă de societățile dezvoltate,
  • tehnologii noi, care să înlocuiască actualele procese energofage,
  • tehnologii nepoluante, care să contribuie la re-echilibrarea ecosistemelor și nu la distrugerea lor.

Studenți înmatriculați licență: 1.020

Studenți înmatriculați master: 192

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 26

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație