Conservare şi restaurare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Protejarea valorilor culturale ale patrimoniului naţional şi universal constituie una din problemele de mare actualitate ale societăţii contemporane. Misiunea specializării conservare-restaurare este de a forma viitori profesionişti în domeniul conservării-restaurării picturilor murale (laice şi religioase), a picturilor pe suport mobil, cât şi de a pregăti cadre didactice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, contribuind în acest fel la promovarea artei şi culturii. Absolvenţilor li se asigură accesul la profesii specializate, conform calificării şi disciplinelor studiate: restaurator componente artistice, restaurator pictură murală, restaurator pictură de panou de lemn, specialist executare lucrări, dirigentare lucrări, inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice, muzeograf, ş.a.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Conservare şi restaurare

Locuri disponibile (total): 18

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 4

Taxă anuală de studii: 3.090 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea constă în susțienerea unui concurs mixt: 

• Probă eliminatorie: Interviu (mapă minimum 10 lucrări) – notat cu admis/ respins;
• 100% Media generală la examenul de Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii de dimensiuni 3 cm x 4 cm (lățime x înălțime)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Chitanță taxă de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
Diplomă de licență (respectiv de inginer sau urbanist) sau diplomă echivalentă doar pentru master
Fișă de înscriere
Fotocopie după actul de identitate
Fotocopie după certificatul de naștere
Anul 1
Tehnici tradiționale
Istoria artei române
Limba engleză
Studiul desenului pictura
Pedagogie
Restaurare ceramică
Istoria artei universale
Conservarea bunurilor culturale
Teoria restaurării
Anul 2
Istoria artelor decorative
Restaurare lemn etnografic
Limba engleză
Introducere în etnografie
Etiopatogenie
Didactică
Noțiuni de fizică
Studiul culorii
Anul 3
Compoziâia picturii
Pregătire lucrare licență
Investigații biologice
Tehnica fotografică
Modul pedagogic

Facultatea de Științe Socio-Umane

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a ales să îşi fundamenteze întreaga sa activitate pe deschiderea către ideile inovatoare şi pe o intensă activitate de cercetare, ridicată la standarde internaţionale, capabilă să vină proactiv în întâmpinarea nevoilor unei societăţi româneşti aflate în schimbare şi să contribuie cu soluţii practice la dezvoltarea acesteia.

Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate este unul dintre exponentele acestei viziuni, înfiinţându-se ca răspuns la nevoia crescândă de specialişti pregătiţi la cel mai înalt nivel în domenii de maximă importanţă pentru afirmarea României pe plan european şi internaţional.

Intr-o lume ale cărei nevoi de înțelegere a dimensiunilor sociale și psihologice ale vieții umane sunt în continuă creștere, programele de studii Asistență Socială, Psihologie, Sociologie și Resurse Umane pregătesc specialiști în studiul fundamentelor, mecanismelor și consecințelor comportamentului uman. Aceștia sunt capabili să faciliteze adaptarea continuă a indivizilor, grupurilor, comunităților și organizațiilor la provocările generate de schimbările sociale.

Absolvenții programelor Jurnalism și Comunicare și Relații Publice formați în universitatea noastră lucrează astăzi în echipele editoriale ale multor publicații naționale și locale, ale diferitelor posturi de radio și televiziune, în cadrul unor edituri sau departamente de relații publice.

Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă mizează pe păstrarea şi transmiterea valorilor culturale autentice, dar şi pe schimbul de idei, pe interculturalitate şi interconfesionalitate. Departamentul patronează o reţea extinsă de şantiere arheologice-şcoală şi beneficiază de laboratoare de restaurare-conservare de ultimă generaţie.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic asigură formarea inițială a cadrelor didactice pentru toate formele de învățământ, precum și formarea continuă prin programe postuniversitare și grade didactice.

Cadre didactice: 108

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație