Măsurători terestre şi cadastru
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele acestei specializări sunt: cunoaşterea şi utilizarea aparaturii specifice măsurătorilor terestre şi cadastrului; însuşirea şi aplicarea de procedee matematice, statistice şi informaţionale specifice măsurătorilor terestre; cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de prelucrare automată a datelor obţinute din măsurători, de redactare automată a planurilor şi de evidenţă informatizată a lucrărilor cadastrale; cunoaşterea legislaţiei din domeniul cadastrului; cunoaşterea raporturilor dintre managementul lucrărilor cadastrale şi alte sectoare adiacente, a unor elemente financiar-contabile, juridice, public-relaţionale etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie geodezică

Specializare: Măsurători terestre şi cadastru

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.5

Ultima medie (taxă): 6.23

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră
Geometrie descriptivă
Fizică
Instrumente topografice-geodezice
Elemente de geomorfologie şi pedologie
Chimie
Geometrie analitică şi diferenţială
Matematici speciale
Desen tehnic şi cartografic
Topografie – Metode de ridicare
Fizica atmosferei
Elemente de statistică aplicată
Practică de specialitate I
Opțional I (Administraţie publică, Relaţii publice)
Limbi moderne (Engleză, franceză, germană)
Educație fizică și sport
Anul 2
Programarea calculatoarelor I
Geodezie fizică
Compensarea măsurătorilor I
Curs general de construcţii
Reţele topografice
Astronomie geodezică
Programarea calculatoarelor II
Compensarea măsurătorilor II
Geodezie matematică
Metode de măsurare
Infografică pentru topografie şi cadastru
Tehnici de măsurare şi prelucrare a datelor
Practică de specialitate II
Opțional II (Geobotanică, Fitocenologie)
Opțional III (Bonitatea terenurilor, Cartarea solurilor)
Limbi moderne (Engleză, franceză, germană)
Educație fizică și sport
Anul 3
Cartografie matematică
Bazele cadastrului
Măsurători prin unde
Organizarea teritoriului şi ecologie
Construcţii hidrotehnice în amenajarea bazinelor hidrografice
Sisteme informatice geodezice
Bazele măsurătorilor inginereşti
Cadastru tehnic
Fotogrammetrie analogică
Căi de comunicaţii şi lucrări de artă
Practică de specialitate III
Optional IV (Cartarea vegetaţiei, Amenajarea spaţiilor verzi)
Opțional V (Geodezie satelitară, Fotogrammetrie inginerească)
Opțional VI (Prelucrarea automată a datelor geodezice, Automatizarea lucrărilor topogeodezice)
Anul 4
Cadastru economic şi juridic
Fotogrammetrie analitică
Măsurători inginereşti în construcţii şi industrie
Teledetecţie
Reţele edilitare
Noţiuni de drept
Sisteme informationale de specialitate
Amenajarea teritoriului şi urbanism
Managementul lucrărilor cadastrale
Măsurători subterane
Legislaţie funciar-cadastrală
Contabilitate
Elaborare proiect de diplomă
Practică pentru elaborare proiect de diplomă
Opțional VII (Sisteme de informaţii geografice, Evidenţa informatizată a lucrărilor cadastrale)
Opțional VIII (Fotogrammetrie digitală, Urmărirea comportării construcţiilor şi a terenurilor)

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Studenți înmatriculați licență: 1.735

Studenți înmatriculați master: 278

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 38

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație