Cinegetică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul general al programului de studii constă în dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură, prin însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi practice legate de gospodărirea silvo-cinegetică a pădurilor şi a produselor ei, precum şi dobândirea unor abilităţi cognitive şi practice legate de: capacitatea de exprimare şi comunicare profesională; capacitatea de documetare profesională şi de accesare a informaţiilor silvice şi cinegetice prin mijloace clasice şi moderne; capacitatea de a elabora în domeniul silviculturii materiale care să sintetizeze informaţii profesionale, materiale care să informeze pe linie ierarhică ascendentă şi să îndrume pe linie descendentă, capacitatea de a elabora studii corespunzător pregătirii; capacitatea de lucru în echipă; capacitatea de a susţine argumentat puncte de vedere; capacitatea de a colabora cu alţi specialişti în mod obiectiv şi corect.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Cinegetică

Locuri disponibile (total): 318

Locuri disponibile (buget): 166

Locuri disponibile (taxă): 152

Ultima medie (buget): 6.01

Ultima medie (taxă): 6.15

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Sunt 3 specializari comasate : Cinegetica IF + Exploatari forestiere + Silvicultura, iar numarul de locuri si mediile de admitere sunt tot comasate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
fisa de inscriere
Anul 1
Matematică Biostatistică
Geometrie descriptivă si desen tehnic
Informatică forestieră
Biochimie
Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie
Limbi străine I (Engleză, franceză, germană sau spaniolă)
Soluri și stațiuni forestiere
Meteorologie și climatologie forestieră
Botanică
Topografie- geodezie I
Dendrologie I
Mecanică și rezistența materialelor
Limbi străine II (Engleză, franceză, germană sau spaniolă)
Practica de specialitate I
Anul 2
Curs general de mașini
Fauna cinegetică, salmonicolă și gestionarea populației de interes cinegetic
Construcții forestiere
Topografie - geodezie II
Entomologie forestieră
Dendrologie II
Limbi străine III (Engleză, franceză, germană sau spaniolă)
Management forestier și economie forestieră
Împăduriri I (Semințe. Pepiniere)
Dendrometrie I
Ecologie generală și forestieră
Produse forestiere I
Silvicultură I
Limbi străine IV (Engleză, franceză, germană sau spaniolă)
Practică de specialitate II
Anul 3
Transporturi forestiere
Amenajarea pădurilor I
Silvicultură II
Exploatarea pădurilor I
Zoologie I
Anatomia vertebratelor
Etologie
Zoologie II
Amenajarea fondurilor de vânătoare I
Nutriție animală
Practica de specialitate III
Opțional I (Istoricul vânătorii, Vânătoarea în lume)
Opțional II (Împăduriri II – Împăduriri și culturi de interes cinegetic)
Opțional III (Conservarea faunei și habitatelor, Arii naturale protejate)
Opțional IV (Limnologie și ihtiologie, Piscicultura în apele de șes)
Anul 4
Creșterea intensivă a vânatului
Ornitologie
Patologia faunei sălbatice
Management cinegetic și salmonicol I
Amenajarea fondurilor de vânătoare II
Creșterea intensivă a salmonizilor
Drept și legislație cinegetică
Echipament cinegetic și salmonicol
Chinologie
Management cinegetic și salmonicol II
Trofee de vânat
Cercetare – proiectare (practică și elaborare proiect de diplomă)
Practică de specialitate IV
Opțional V (Genetică animală, Tehnici de evaluare a vânatului)
Opțional VI (Teledetecție, Monitoring cinegetic)
Opțional VII (Administrarea fondurilor de vânătoare, Managementul turistic al fondurilor de vânătoare)

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Studenți înmatriculați licență: 1.735

Studenți înmatriculați master: 278

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 38

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație