Silvicultură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul general al programului de studii constă în dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură, concrecretizată prin dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice legate de gospodărirea pădurilor şi a produselor ei, de dobândire a unor abilităţi cognitive şi practice legate de capacitatea de exprimare şi comunicare profesională prin mijloace scrise şi orale, capacitatea de documetare profesională şi de accesare a informaţiilor silvice dintr-o multitudine de mijloace, inclusiv din date de baze electronice, biblioteci, fişiere etc., capacitatea de a elabora în domeniul silviculturii piese scrise care să sintetizeze informaţii profesionale, piese care să informeze pe linie ierarhică ascendentă şi să îndrume pe linie descendentă, precum şi abilitatea de a elabora studii corespunzător pregătirii, capacitatea de integrare într-o echipă, de a susţine puncte de vedere, de a colabora cu alţi specialişti în mod obiectiv şi corect. Fixarea obiectivelor specifice are la bază o gândire unitară bazată pe următoarele concepte: conceptul viziunii ecosistemice asupra pădurii, conceptul privind nevoia ca orice intervenţie gospodărească, tehnică, în pădure să prezinte şi o componentă ecologică şi de protecţie a mediului, conceptul asigurării funcţiilor multiple ale pădurii, chiar dacă acestea încă nu pot fi exprimate valoric, conceptul pregătirii continue, în trepte (masterat, doctorat), bazat pe aptitudini lingvistice şi de documentare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Silvicultură

Locuri disponibile (total): 318

Locuri disponibile (buget): 166

Locuri disponibile (taxă): 152

Ultima medie (buget): 6.01

Ultima medie (taxă): 6.15

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Sunt 3 specializari comasate : Cinegetica IF + Exploatari forestiere + Silvicultura, iar numarul de locuri si mediile de admitere sunt tot comasate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
fisa de inscriere
Anul 1
Matematică
Biostatistică
Geometrie descriptivă si desen tehnic
Informatică forestieră
Biochimie
Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie
Soluri și stațiuni forestiere
Meteorologie și climatologie forestieră
Botanică
Topografie-geodezie I
Dendrologie I
Mecanică și rezistența materialelor
Limbi străine (Englezăm franceză, germană sau spaniolă)
Educație fizică și sport
Practică de specialitate I
Anul 2
Curs general de mașini
Fauna cinegetică, salmonicolă și gestionarea populației de interes cinegetic
Construcții forestiere
Topografie - geodezie II
Entomologie forestieră
Dendrologie II
Management forestier și economie forestieră
Împăduriri I
Dendrometrie I
Ecologie generală și forestieră
Produse forestiere I
Silvicultură I
Limbi străine (Engleză, franceză, germană sau spaniolă)
Practică de specialitate II
Educație fizică și sport
Anul 3
Transporturi forestiere
Amenajarea pădurilor I
Silvicultură II
Exploatarea pădurilor I
Dendrometrie II
Produse forestiere II
Fiziologia plantelor
Amenajarea pădurilor II
Fitopatologie forestieră
Corectarea torenților I
Mecanizarea lucrărilor silvice I
Practică de specialitate III
Opțional I (Împăduriri II - Împăduriri şi reconstrucţie ecologică, Împăduriri II - Împăduriri şi culturi cu destinaţie specială)
Opțional II (Fitogeografie şi fitosociogie, Cadastru)
Opțional III (Exploatarea pădurilor II, Proiectarea şi organizarea exploatării pădurilor)
Anul 4
Ameliorații silvice
Corectarea torenților II
Mecanizarea lucrărilor silvice II
Genetică forestieră
Creșterea intensivă a salmonizilor
Drept și legislație forestieră
Comerțul produselor forestiere
Fotogrametrie
Cercetare-proiectare (elaborare proiect de diplomă)
Practică de specialitate
Opțional IV (Conservarea biodiversității și arii protejate, Modelare în silvicultură)
Opțional V (Xilologie, Amenajarea spațiilor verzi)
Optional VI (Genetică forestieră II, Bazele fiziologice ale producției ecosistemelor forestiere)
Opțional VII (Contabilitate, Administraţie silvică)
Opțional VIII (Silvicultură internatională, Tehnologia prelucrării lemnului)
Opțional IX (Comunicare şi relaţii publice, Documentarea și prezentarea informației științifice)

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Studenți înmatriculați licență: 1.735

Studenți înmatriculați master: 278

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 38

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație