Exploatări forestiere
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele educaţionale, formulate din perspectiva formatorului şi rezultate din operaţionalizarea competenţelor de formare, sunt structurate pe trei dimensiuni: cognitive, aplicativ-practice (instrumental-operaţionale) şi de comunicare-relaţionare. Obiectivele cognitive cu care operează programul de studii Exploatări Forestiere sunt: cunoaşterea factorilor abiotici şi biotici care condiţionează cantitativ şi calitativ bioproducţia forestieră (lemnoasă, nelemnoasă şi cinegetică); cunoaşterea cadrului tehnic-instrumental şi a conţinutului operaţional al tehnologiilor de valorificare a resurselor pădurii; cunoaşterea instrumentelor de piaţă care orientează, sub raport economic, desfăşurarea procesului de producţie forestier. Obiectivele aplicative cu care operează programul de studii Exploatări Forestiere sunt: cunoaşterea tehnicilor de întemeiere şi conducere a arboretelor, precum şi de recoltare a biomasei; deprinderea procedurilor şi algoritmilor specifici proiectării, execuţiei şi exploatării instalaţiilor de transport a biomasei lemnoase recoltate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Exploatări forestiere

Locuri disponibile (total): 318

Locuri disponibile (buget): 166

Locuri disponibile (taxă): 152

Ultima medie (buget): 6.01

Ultima medie (taxă): 6.15

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Sunt 3 specializari comasate : Cinegetica IF + Exploatari forestiere + Silvicultura, iar numarul de locuri si mediile de admitere sunt tot comasate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 15/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematică
Biostatistică
Geometrie descriptivă si desen tehnic
Informatică forestieră
Biochimie
Pedologie cu elemente de geologie și geomorfologie
Soluri și stațiuni forestiere
Meteorologie și climatologie forestieră
Botanică
Topografie-geodezie I
Dendrologie I
Mecanică și rezistența materialelor
Limbi străine (Englezăm franceză, germană sau spaniolă)
Educație fizică și sport
Practică de specialitate I
Anul 2
Curs general de mașini
Fauna cinegetică, salmonicolă și gestionarea populației de interes cinegetic
Construcții forestiere
Topografie - geodezie II
Entomologie forestieră
Dendrologie II
Management forestier și economie forestieră
Împăduriri (Semințe. Pepiniere)
Dendrometrie I
Ecologie generală și forestieră
Produse forestiere I
Silvicultură I
Limbi străine (Engleză, franceză, germană sau spaniolă)
Practică de specialitate II
Educație fizică și sport
Anul 3
Amenajarea pădurilor
Silvicultură II
Produse forestiere II
Împăduriri II (Împăduriri și recontrucție ecologică)
Tehnologia explotării lemnului I
Amenajarea pădurilor II
Poduri pentru căile de transport forestier
Funiculare forestiere I
Drumuri forestiere
Mecanizarea exploatărilor forestiere I
Opțional I (Cadastru, Căi ferate forestiere)
Opțional II (Design asistat în inginerie forestieră, Dendrometrie II)
Opțional III (Maşini pentru construcţii forestiere, Utilaje pentru construcţii)
Opțional IV (Utilizări electrice în exploatări forestiere, Elemente de automatizare în exploatări forestiere)
Anul 4
Tehnologia exploatării lemnului II
Drumuri forestiere II
Mecanizarea exploatărilor forestiere II
Prelucrarea lemnului
Funiculare forestiere II
Știința muncii și ergonomie
Drept și legislație forestieră
Comerțul produselor forestiere
Practică de specialitate IV
Cercetare-proiectare (elaborare proiect de diplomă)
Opțional V (Construcţii şi amenajări interioare, Bazele reparării utilajelor forestiere)
Opțional VI (Modelare în silvicultură, Managementul firmelor de exploatări, transporturi şi construcţii forestiere)
Opțional VII (Administraţie silvică, Surse alternative de energie în sectorul forestier)
Opțional VIII (Comunicare şi relaţii publice, Contabilitate)
Opțional IX (Fotogrammetrie, Documentarea şi prezentarea informaţiei ştiinţifice)

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Studenți înmatriculați licență: 1.735

Studenți înmatriculați master: 278

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 38

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație