Management și Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Scopul masteratului este asigurarea de deprinderi şi competenţe specifice, aprofundate pentru o carieră profesională sau de cercetare în domeniul general al gospodăririi durabile a fondului forestier, cu specializare în unul din domeniile: tehnologii ecologice de exploatare; valorificarea superioară a resurselor forestiere; accesibilizarea fondului forestier. Pentru acesta, în cadrul programului de studii de masterat se propun următoarele trasee opţionale:

  • traseul opţional 1. Exploatarea şi valorificarea produselor pădurii,
  • traseul opţional 2. Tehnologii ecologice de exploatare a pădurilor,
  • traseul opţional 3.Accesibilizarea pădurilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Exploatări forestiere

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 42

Locuri disponibile (taxă): 18

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar:

  • 70% media de la examenul de diplomă/ licență;
  • 30% portofoliu media obținută la scrisoarea de intenție (eseu argumentativ)*

*) portofoliu: o scrisoare de intenție (eseu argumentativ) semnată de candidat în original pe fiecare pagină. Se recomandă ca aceasta să conțină informații referitoare la intențiile candidatului de dezvoltare profesională și personală prin intermediul programului de studii de masterat vizat, motivația de a studia în cadrul programului de studii, legăturile cu domeniul vizat (max. 2 pagini). Scrisoarea de intenție poate fi redactată în limba romană sau engleză și se depune o dată cu dosarul de înscriere.

As part of the admission requirements: A motivation letter signed by the candidate on each page. The letter should include information about how do the studies in this Master's programme support your professional goals and orientation, why are you applying for this Master’s programme and existing links (connections) to the domain of this Master’s programme (maximum 2 pages). The letter may be edited either in Romanian or English.

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

  1. Nota obținută la proba de susținere a proiectului de diplomă/ lucrării de licență, 
  2. Media anilor de studii din ciclul de licență

Probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins, pentru programele de studiu organizate intr-o limbă străină. Testul nu este necesar pentru candidaţii care au un atestat de competenţă lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de către MEN.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă probe: de la 09/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Sisteme tehnologice şi organizarea şantierelor de exploatare
Sistema de maşini în exploatările forestiere
Ecotehnologii de exploatare a pădurilor
Proiectarea, organizarea şi planificarea asistată de calculator în ingineria forestieră
Construcții ecologice
Rețele de drumuri forestiere
Sisteme moderne de transport
Sisteme moderne de informaŃii în domeniul forestier
Managementul calității produselor forestiere
Valorificarea superioară a resurselor forestiere
Anul 2
Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere (Traseu 1)
Tehnici şi tehnologii de construcție şi reabilitare a drumurilor forestiere (Traseu 1)
Protecția lemnulu (Traseu 1)
Studii de timp in ingineria forestieră (Traseu 1)
Automatizarea proceselor de lucru în exploatări forestiere (Traseu 1)
Managementul activităŃii de exploatare a pădurilor (Traseu 1)
Activitate de cercetare ştiințifică (Traseu 1)
Elaborarea lucrării de disertație (Traseu 1)
Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere (Traseu 2)
Tehnici şi tehnologii de construcție şi reabilitare a drumurilor forestiere (Traseu 2)
Protecția lemnului (Traseu 2)
Proiectarea optimizată a drumurilor forestiere (Traseu 2)
Evaluarea costurilor şi a indicatorilor economici în accesibilizarea pădurilor (Traseu 2)
Activitate de cercetare ştiințifică (Traseu 2)
Elaborarea lucrării de disertație (Traseu 2)
Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere (Traseu 3)
Tehnici şi tehnologii de construcție şi reabilitare a drumurilor forestiere (Traseu 3)
Prelucrarea datelor experimentale (Traseu 3)
Modelare matematică în exploatări forestiere (Traseu 3)
Managementul proiectelor de cercetare (Traseu 3)
Activitate de cercetare ştiințifică (Traseu 3)
Elaborarea lucrării de disertație (Traseu 3)

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov a fost înfiinţată în 1948, continuând şi dezvoltând tradiţia învăţământului superior silvic înfiinţat la Bucureşti în 1883. Potrivit ultimei clasificări naţionale, programele de studii din Domeniul Silvicultură de la Facultatea din Braşov se încadrează în categoria de elită (A), din cele cinci categorii valorice: A - cel mai bun, E - cel mai slab. Recunoaşterea pe plan naţional şi internaţional a activităţii prestigioase a profesorilor facultăţii se reflectă şi în faptul că mulţi dintre aceştia au fost aleşi membri ai Academiei de Stiinţe Agricole şi Silvice sau ai unor organizaţii internaţionale de profil.

Studenți înmatriculați licență: 1.735

Studenți înmatriculați master: 278

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 38

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație