Limbi moderne aplicate (franceză-engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Limbi Moderne Aplicate este structurat pe trei direcţii fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria şi practica traducerii, civilizaţie franceză/engleză/germană, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondenţă comercială,), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană şi instituţii comunitare, limba modernă C). Începând cu anul II de studiu se introduc discipline opţionale. Studenţii pot opta pentru modulul pedagogic care să le permită o carieră didactică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limbi moderne aplicate

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 42

Ultima medie (buget): 7.91

Ultima medie (taxă): 6.38

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar – 100% media examenului de bacalaureat

Condiție eliminatorie la înscriere: dovada studierii limbilor moderne incluse în programul de studii ales (minimum 3 ani în foaia matricolă sau certificat de competență lingvistică)*
*În cazul și numai în cazul în care candidatul nu a studiat limba străină pentru cel puțin trei ani de liceu și nu are medii pentru respectivii ani de studiu se pot lua în considerare, după caz, următoarele certificate de competență lingvistică: FCE – nivelul C, B sau A, CAE, CPE, IELTS – minimum nota 6,50, TOEFL - pentru limba engleză, Deutsches Sprachdiplom (C1), Goethezertifikat (B1, B2, C1) – pentru limba germană, DALF nivelul B2 (limba franceză).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 17/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în lingvistică generală
Limba franceză contemporană I Lexicologie
Teoria şi practica traducerii franceze
Tehnici de comunicare franceză
CPF1: Gramatică practică
Limba englezǎ contemporanǎ I Fonetică
Teoria şi practica traducerii engleze
Tehnici de comunicare engleză
CPE1: Gramatica practicǎ
Limba română aplicată
Informaticǎ aplicată
Limba modernă C germană
Limba modernă C spaniolă
Educație fizică și sport
Limba franceză contemporană II Morfologie
Civilizaţie francezǎ
CPF2: Fonetică și Vocabular
Limba englezǎ contemporanǎ II Lexicologie
Civilizaţie englezǎ
CPE2: Structuri lexicale
Economie generalǎ
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)
Anul 2
Limba franceză contemporanǎ III: Sintaxă
Limba română aplicată II
Traductologie franceză I
Limba franceză pentru obiective specifice
CPF3: Redactare de texte
Limba englezǎ contemporanǎ III: Morfologie
Traductologie engleză
CPE3: Redactare de texte
Limba modernă C germană
Limba modernă C spaniolă
Informatică aplicată
Educație fizică și sport
Limba franceză contemporanǎ IV: Semantică
Lexicografie franceză
CPF4: Traducere consecutivă franceză
Limba englezǎ contemporanǎ IV: Sintaxă
Lexicografie englezǎ
CPE4: Traducere consecutivǎ englezǎ
Practică
Tehnici de interpretare (opțional)
Comunicare interculturală (opțional)
Neologisme în limbă (opțional)
Traduceri literare (opțional)
Analiza discursului (opțional)
Istoria limbii engleze din perspectiva sociolingvistică (opțional)
Limba engleză pentru obiective specifice în domeniul economic (opțional)
Limba engleză pentru obiective specifice în domeniul tehnic (opțional)
Introducere în dreptul public (opțional)
Introducere în dreptul privat (opțional)
Stereotipii și clișee (opțional)
Frazeologie (opțional)
Naratologie (opțional)
Strategii de comunicare profesională orală în limba franceză (opțional)
Strategii de comunicare profesională scrisă în limba franceză (opțional)
Limbă și societate (opțional)
Lingvistică aplicată (opțional)
Strategii de comunicare profesionalǎ orală în limba englezǎ (opțional)
Strategii de comunicare profesionalǎ scrisă în limba englezǎ (opțional)
Instituții europene (opțional)
Politici publice europene (opțional)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)
Anul 3
Limba franceză contemporană V: Teoria argumentări
Terminologie franceză
Limba engleză contemporană V Pragmatică
Limba modernă C germană
Limba modernă C spaniolă
Limba franceză contemporană VI Lingvistică textuală
Terminologie franceză
Limba engleză contemporană VI: Analiza discursului
Comunicare mediatică (opțional)
Pragmatică (opțional)
Semantică cognitivă (opțional)
Semantică (opțional)
Traducerea în domeniul audiovizual (opțional)
Sociolingvistică (opțional)
(opțional)
Terminologie engleză în domeniul economic (opțional)
Terminologie engleză în domeniul tehnic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul economic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul tehnic (opțional)
Teoria discursului argumentativ (opțional)
Sociolingvistică (opțional)
Traducere asistată de calculator (opțional)
Introducere în lingvistica computațională (opțional)
Terminologie engleză în domeniul juridic (opțional)
Terminologie engleză în domeniul informatic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul juridic (opțional)
Traductologie engleză în domeniul informatic (opțional)
Relaţii publice (opțional)
Comunicare organizațională (opțional)
MODUL A (socio-umane) (facultativ)
MODUL B (limbi moderne) (facultativ)
MODUL C (informatică) (facultativ)
MODUL D (tehnice) (facultativ)
MODUL E (sportive) (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov îşi propune să susţină şi să promoveze un sistem educaţional de excelenţă în spiritul tradiţiei multiculturale a învăţământului umanist braşovean şi al deschiderii către spaţiul cultural românesc şi internaţional. Corpul profesoral de înaltă ţinută asigură absolvenţilor o pregătire temeinică la toate nivelurile instruirii: licenţă-masterat-doctorat-formare continuă.

Studenți înmatriculați licență: 1.806

Studenți înmatriculați master: 1.237

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație