Ingineria Produselor Alimentare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Ingineria Produselor Alimentare asigură competenţe în vederea identificării, descrierii şi utilizării adecvate a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare. Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară. Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit. Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing. Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deşeurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar: 100% Media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face în funcție de:

1. Nota obţinută la proba obligatorie a profilului de la examenul de bacalaureat (EC);

2. Nota obţinută la proba la alegere a profilului de la examenul de bacalaureat (Ed);

3. Nota obţinută la proba obligatorie de la examenul de bacalaureat (Ea);

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

  • Certificat de deces (copie), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
  • Adeverință de la casa de copii, pentru cei aflați în această situație.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al universității.
  • Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este cadru didactic și cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (în sistemul de învățământ românesc). Aceşti candidați beneficiază şi de gratuitate la cazare în cămine pe perioada admiterii.

Înscrierea unui candidat de către o altă persoană este posibilă numai dacă aceasta prezintă o procură autentificată notarial, în care se precizează explicit și împuternicirea respectivei persoane pentru semnarea contractului în numele candidatului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 08/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza matematică
Chimie
Fizica
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Elemente de inginerie mecanică
Ecologie și protecția mediului
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană sau Limba spaniolă
Educație fizică și sport
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Legislaţie și protecţia consumatorului
Elemente de inginerie mecanică
Anul 2
Chimie
Fizică
Microbiologie speciala
Operaţii unitare în industria alimentară
Elemente de inginerie electrică
Coloizi în industria alimentară
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană sau Limba spaniolă
Educație fizică şi sport
Principiile nutriției umane
Igiena societăților agroalimentare
Procesarea minimă atermică și termică a produselor alimentare
Microbiologie specială
Operaţii unitare în industria alimentară
Grafică asistată de calculator
Înocuitatea produselor alimentare
Practică tehnologică
Anul 3
Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară
Proiectarea produselor noi
Analize senzoriale
Utilaje in industria alimentară
Condiționarea și păstrarea produselor agricole
Aditivi si ingrediente în industria alimentară
Materiale pentru echipamente în industria alimentară
Optimizarea tehnologiilor alimentare
Ambalaje și design în industria alimentară
Tehnologia uleiului și a margarinei
Tehnologia prelucrării legumelor și fructelor
Tehnologia și controlul calității în industria laptelui
Biotehnologii alimentare
Toxiinfecții alimentare
Tehnologia malțului și a berii
Tehnologia și controlul calității spirtului și a drojdiei comprimate
Practică
Anul 4
Managementul calităţii
Tehnologia vinului oțetului și a băuturilor distilate
Tehnologia și controlul calității in industria cărnii
Utilaje în industria alimentară
Tehnologia și controlul calității în industria morăritului și panificației
Tehnologia și controlul calității în industria zahărului
Principii și metode de conservare a produselor alimentare
Tehnica frigului artificial în prelucrarea produselor alimentare
Climatizări și instalații de frig
Biotehnologii de reciclare a produselor reziduale
Tehnologia și controlul calității în industria morăritului și panificației
Marketing
Economie generală
Servicii de catering
Automatizarea proceselor în industria alimentară
Politici și strategii globale de securitate alimentară
Psihologia alimentației umane
Management
Tehnologii generale în industria alimentară
Pregătire proiect diplomă
Elaborare proiect diplomă

Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov

Descriere

Deşi tânără, Facultatea de Alimentaţie şi Turism s-a făcut repede cunoscută prin promovarea unui învăţământ modern şi dinamic, racordat la sistemul internaţional, într-unul din domeniile cele mai atrăgătoare şi mai importante în momentul de faţă: studiul alimentaţiei în armonie cu cel al industriei turismului şi ospitalităţii. Este singura facultate din România care abordează unitar alimentaţia şi turismul într-o viziune inginerească. Concomitent, problematica este studiată şi din perspectiva managementului, îmbinând aspectele tehnice cu cele specifice gospodăririi activităţii, ca şi concept de afacere (inginerie economică), dar și in raport cu natura (ecoturismul etc.).

Calitatea vieţii fiecărei persoane, ca şi întreaga evoluţie a societăţii, depind de starea nutriţiei şi de sănătatea fizică şi psihică a omului. Lumea se confruntă astăzi cu o explozie demografică, concomitent cu o accentuare a deteriorării resurselor agricole şi alimentare la nivelul planetei. Securitatea alimentară, siguranţa alimentului, precum şi dezvoltarea intensivă a turismului reprezintă deci o provocare fără precedent în istorie. De aceea trebuie să fim pregătiţi în secolul al XXI -lea să facem faţă “avalanşei”reprezentate de ridicarea calităţii vieţii, mai precis legate de nevoile cantitative şi calitative alimentare şi nevoilor tot mai mari ale oamenilor de a se reface fizic și psihic rapid şi agreabil prin vacanţe şi călătorii.

Ceea ce îşi propune Facultatea de Alimentaţie şi Turism este schimbarea opticii actuale şi abordarea turismului dincolo de sfera serviciilor şi anume din perspectiva producţiei, a tehnicii, a înlănţuirii de procese şi a creativităţii inginereşti. Sintagma “alimentaţie şi turism” s-a materializat printr-o serie de programe de studii cuprinzătoare pe trunchiul licenţă - masterat - doctorat, aşa încât cadrele didactice universitare care sunt reunite în cadrul facultăţii reprezintă un colectiv multidisciplinar puternic şi divers, alcătuit majoritar din persoane cu experienţă, dar şi dintr-un grup de tineri entuziaşti. Aproape toţi membrii săi au doctoratul în domeniul pe care îl reprezintă.

Studenți înmatriculați licență: 1.184

Studenți înmatriculați master: 216

Cadre didactice: 24

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 58

Promovabilitate licență: 97%

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Brasov, Brasov

Introducere

Universitatea "Transilvania" din Braşov (UTBv) este o instituţie de învăţământ superior de stat din Braşov, România, care, prin "oferta de educaţie, prin cercetarea ştiinţifică şi prin numărul de studenţi reprezintă una dintre universităţile mari ale României, fiind şi universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru.

Universitatea cuprinde 18 facultăţi, un număr de aproximativ 20.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice.

Universitatea oferă 100 programe de studiu de licenţă la Zi, ID şi FR, 66 de programe de masterat (de aprofundare sau cercetare ştiinţifică) la Zi, ID şi FR. În ceea ce priveşte doctoratul există în prezent 17 domenii.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.233

Programe similare

Lista de comparație