Biochimie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea BIOCHIMIE funcționează începând cu anul universitar 2005-2006. La ora actuală nu se pot imagina cercetări asupra metabolismului organismelor care să nu aibă şi o componentă biochimică. Viaţa este ea însăşi o sumedenie de reacţii chimice ce se desfăşoară la nivel subcelular şi celular. Uriaşele progrese din domeniul biologiei celulare, moleculare, geneticii, fiziologiei, din alte domenii de interes terapeutic, nu erau posibile fără biochimie. Amploarea şi profunzimea realizărilor ştiinţifice din ultimele decenii, au dus la aserţiunea potrivit căreia secolul XXI este considerat secolul ştiinţelor biomedicale. Misiunea specializării Biochimie este de a forma specialişti într-un domeniu atractiv, modern, de perspectivă, cu un puternic caracter integrativ. Programul îşi propune să confere viitorilor absolvenţi competenţe şi abilităţi profesionale adecvate muncii în laboratoarele clinice şi de cercetare, în instituții de monitorizare sanitar-veterinare și pentru siguranta alimentelor, a stării mediului înconjurător, a produselor biologice și medicamentelor, în instituții de învăţământ preuniversitar şi universitar etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biochimie

Specializare: Biochimie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 8.68

Ultima medie (taxă): 6.21

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Metode de admitere:

Media de admitere va fi media generală a examenului de Bacalaureat, la care se adaugă bonificații.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 28/07/2020

Perioadă rezultate: de la 28/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 14/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020 până la 18/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Anul 1
Sistematica nevertebratelor
Citologie vegetală
Biologie celulară
Biologie animală. Nevertebrate: Biologie vegetală
Histologie și ambriologie animală
Biofizică
Anatomia și igiena omului
Chimie organică
Practică de specialitate
Matematici cu aplicații în biologie
Limbă străină
Educație fizică
Discipline facultative (Voluntariat)
Anul 2
Sistematica criptogramelor
Sistematica și biologia vertebratelor anamniotice
Microbiologie generală
Ecologie generală. Populații
Biochimie generală
Sistematica fanerogamelor
Sistematica și biologia vertebratelor amnione
Ecologie generală. Ecosisteme
Imunobiologie
Biochimie - Principalele căi metabolice
Practică de laborator și teren
Discipline complementare opționale
Limbă străină
Educație fizică
Discipline facultative (Voluntariat)
Anul 3
Fiziologia vegetală generală
Genetică generală
Fiziologie animală generală
Culturi de celule și țesuturi
Biochimia acizilor nucleici
Biochimia clinică
Enzimologie
Elaborarea lucrării de licență
Discipline opționale
Discipline complementare opționale
Discipline facultative (Voluntariat)

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din patru domenii principale ale ştiinţei: chimie, biologie, geografie și știința mediului. În activităţile de formare sau de cercetare studenţii şi colaboratorii noştrii vor întâlni frecvent parteneri din străinătate (Universităţile din Bremen, Angers, Sorbonne-Paris 4 Gdansk, Wageningen, Tubingen, Gottingen, Pisa etc) care sprijină în mod constant programele noastre de predare şi cercetare prin numeroase burse pentru studenţi şi profesori. 

Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.

Cadre didactice: 48

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație