Biochimie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

La ora actuală nu se pot imagina cercetări asupra metabolismului organismelor care să nu aibă şi o componentă biochimică. Viaţa este ea însăşi o sumedenie de reacţii chimice ce se desfăşoară la nivel subcelular şi celular. Uriaşele progrese din domeniul biologiei celulare, moleculare, geneticii, fiziologiei, din alte domenii de interes terapeutic, nu erau posibile fără biochimie. Amploarea şi profunzimea realizărilor ştiinţifice din ultimele decenii, au dus la aserţiunea potrivit căreia secolul XXI este considerat secolul ştiinţelor biomedicale. Misiunea specializării Biochimie este de a forma specialişti într-un domeniu atractiv, modern, de perspectivă, cu un puternic caracter integrativ. Programul îşi propune să confere viitorilor absolvenţi competenţe şi abilităţi profesionale adecvate muncii în laboratoarele clinice şi de cercetare, în instituții de monitorizare sanitar-veterinare și pentru siguranta alimentelor, a stării mediului înconjurător, a produselor biologice și medicamentelor, în instituții de învăţământ preuniversitar şi universitar etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biochimie

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere:

- Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de Bacalaureat;

- Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.). 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii: a) Media examenului de bacalaureat; b) Nota probei scrise la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Biologie vegetală
Biologie animală
Citologie animală și vegetală
Anatomia și igiena omului
Chimie generală
Discipline opționale (Matematică cu aplicații în biologie, Fizică cu aplicații în biologie)
Biochimie
Histologie animală și embriologie
Microscopie
Chimie fizică
Chimie analitică și instrumentală
Chimie organică
Limbă străină
Practică în biologie
Discipline facultative (Ecologie, Educație fizică, Practică de laborator)
Anul 2
Biochimia proteinelor
Biochimia acizilor nucleici
Biochimia glucidelor și lipidelor
Microbiologie generală
Fiziologia vegetală
Fiziologia animală
Biologie moleculară
Enzimiologie
Genetică generală
Vitamine și hormoni
Biochimie analitică
Limbi străine
Practică biochimie
Discipline facultative (Educație fizică, Practică laborator)
Anul 3
Metabolismul glucidelor și lipidelor
Biologie celulară
Genetică moleculară și inginerie genetică
Biofizică moleculară
Discipline opționale (Biochimia nutriției, Ecotoxicologie, Biochimie clinică, Ciochimie vegetală, Introducere în bioinformatică moleculară, biochimie ecologică, Imunobiologie, Evoluționism)
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licență
Metabolismul proteinelor și acizilor nucleici
Biotehnologie moleculară
Elaborarea lucrării de licență

Facultatea de Biologie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

1866: În cadrul Universității din București se înființează Facultatea de Științe, cu două departamente: Științe matematice și fizice și Științe fizice și naturale. În cadrul celui de-al doilea departament există disciplina de Istorie naturală, care, ulterior, s-a divizat în trei secții: zoologie, botanică și fiziologie. Durată studiilor era de 3 ani.

1912: Durată studiilor a crescut la 4 ani. În această perioadă și-au desfășurat activitatea profesori remarcabili, precum: Dimitrie Voinov, întemeietorul școlii românești de citologie, Andrei Popovici - Baznosanu, cel care a infiintas Stațiunea zoologică Sinaia.

1948: Facultatea de Științe se organizează în facultăți de șine stătătoare, printre care și Facultatea de Științele Naturii.

1958: Facultatea de Științele Naturii devine Facultatea de Biologie. În decursul timpului, facultatea a beneficiat de prezența unor profesori iluștri, personalități marcante în domeniul biologiei, că: Radu Codreanu, Constantin Motas, Mihail Ionescu, Gheorghe Dornescu, Ion Steopoe, Nistor Sânta, Eugen Tarnavschi, Traian Stefureac, Traian Săvulescu etc.

1974: În cadrul Facultății de Biologie se înființează specializarea Biochimie.

1990: Se înființează cea de-a treia specializare: Ecologie.

Studenți înmatriculați licență: 600

Studenți înmatriculați master: 373

Cadre didactice: 68

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

  • Biochimie

    Facultatea de Biologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

  • Biochimie

    Facultatea de Biologie şi Geologie/Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Lista de comparație