Ecologie şi protecţia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Secţia de Ecologie şi Protecţia Mediului din cadrul Facultăţii de Biologie a Universităţii din Bucureşti are o personalitate distinctă. Este singura instituţie de invăţământ superior din România care abordează problematica mediului înconjurator în conformitate cu teoria sistemică, avand un plan de învăţământ structurat corespunzator. În conformitate cu această teorie, mediul nu reprezintă doar însumarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună, floră), ci o ierarhie de sisteme ecologice, care includ atât sistemele naturale şi seminaturale cât şi sistemele sociale şi economice, organizate la diferite scări de timp şi spațiu. Studiul corect al acestor structuri complexe, din punct de vedere al organizării şi funcţionării, necesită o abordare integratoare, multi-, inter- şi trans-disciplinară.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ecologie şi protecţia mediului

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere:

- Proba 1 - 50% nota probei scrise la Limba și literatura româna a examenului de Bacalaureat;

- Proba 2 - 50% nota probei scrise la una din disciplinele examenului de Bacalaureat (la alegerea candidatului): Economie, Matematică, Sociologie, Psihologie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și argumentare, Fizică, Chimie etc.). 

Departajarea candidaţilor se va face în funcţie de următoarele criterii: a) Media examenului de bacalaureat; b) Nota probei scrise la Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Chimie generală
Biologie vegetală
Biologie animală
Ecologie generală
Matematică
Limbi străine
Documentare, citire și scriere academică
Biochimie generală
Chimie fizică
Taxonomie vegetală
Taxonomie animală
Practică
Discipline opționale (Ecologia populației, Ecologia umană)
Discipline facultative (Meteorologie, Educație fizică, Hidrologie)
Anul 2
Elemente de geologie și paleontologie
Geomorfologie și Pedologie
Microbiologie generală
Ecosisteme
Fiziologie vegetală
Fiziologie animală
Genetică cu elemente de genetica populațiilor
Biofizică
Controlul populațiilor
Principiile gestiunii mediului
Practică de specialitate
Statistică ecologică
Discipline facultative (Limbi străine, Educație fizică)
Anul 3
Monitoring ecologic
Economia mediului
Elaborarea lucrării de licență
Discipline opționale (Politici și legislație de mediu, Strategii de conservare a biodiversității, Deteriorarea mediului, Poluare mediului, Ecotoxicologie, Circuite biogeochimice globale, Metodologia întocmirii studiilor de impact, Instrumente de management de mediu și audit, Modelarea proceselor ecologice, Sisteme informatice geografice)
Managemenetul diversității biologice
Elaborarea lucrării de licență
Practică de specialitate

Facultatea de Biologie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

1866: În cadrul Universității din București se înființează Facultatea de Științe, cu două departamente: Științe matematice și fizice și Științe fizice și naturale. În cadrul celui de-al doilea departament există disciplina de Istorie naturală, care, ulterior, s-a divizat în trei secții: zoologie, botanică și fiziologie. Durată studiilor era de 3 ani.

1912: Durată studiilor a crescut la 4 ani. În această perioadă și-au desfășurat activitatea profesori remarcabili, precum: Dimitrie Voinov, întemeietorul școlii românești de citologie, Andrei Popovici - Baznosanu, cel care a infiintas Stațiunea zoologică Sinaia.

1948: Facultatea de Științe se organizează în facultăți de șine stătătoare, printre care și Facultatea de Științele Naturii.

1958: Facultatea de Științele Naturii devine Facultatea de Biologie. În decursul timpului, facultatea a beneficiat de prezența unor profesori iluștri, personalități marcante în domeniul biologiei, că: Radu Codreanu, Constantin Motas, Mihail Ionescu, Gheorghe Dornescu, Ion Steopoe, Nistor Sânta, Eugen Tarnavschi, Traian Stefureac, Traian Săvulescu etc.

1974: În cadrul Facultății de Biologie se înființează specializarea Biochimie.

1990: Se înființează cea de-a treia specializare: Ecologie.

Studenți înmatriculați licență: 600

Studenți înmatriculați master: 373

Cadre didactice: 68

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație