Biologie sistemică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea fundamentală a programului de masterat este formarea de specialişti înalt calificaţi în domeniile ecologiei, biochimiei, biologiei moleculare, fiziologiei animale şi biofizicii, prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, în mediul concurenţial actual. Masterul este recomandat celor care au absolvit deja un master, adresându-se studenţilor buni şi foarte buni, cu înclinaţii şi aptitudini certe, motivare şi pasiune pentru munca de cercetare. Prin acest masterat se asigură o pepiniera de cercetători şi cadre didactice care vor lucra în universităţi, institute de cercetare, centre de cercetare, clinici sau laboratoare bio-medicale din România, Uniunea Europeană sau din restul lumii. Masterul îşi propune promovarea şi consolidarea educaţiei şi cercetării transdisciplinare, fiind un master inter-şcoli doctorale (Biologie, Biochimie şi Ecologie). Este un masterat care susţine educational proiectul strategic de infrastructură de cercetare al Universităţii Bucureşti, condus de Facultatea de Biologie “Platforma de cercetare în biologie şi ecologie sistemică.”

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Examenul de admitere se organizează în luna septembrie și va consta din două probe:  

O probă scrisă: scrisoare de intenţie.

O probă orală:

  1. Interviu pe baza scrisorii de intenţie.
  2. Prezentarea succintă (maxim 10 minute) a părţii originale din lucrarea de licenţă.

Prezentarea trebuie să conţină: Introducere. Ipoteze de lucru şi scopul urmarit. Metode. Principalele concluzii si perspective.

 

Au dreptul să participe la concursul de admitere la studiile universitare de masterat în special absolvenţii unui master, dar şi absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului I de studii univesitare de licenţă, precum şi absolvenţii cu diplomă de finalizare a studiilor universitare de licenţă de lungă durată. Programul este deschis absolvenţilor din întreaga ţară.

 

Media minimă de admitere este 7 (şapte).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 14/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă rezultate: de la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Genomica –transcriptomica
Concepte şi metode în fiziologia celulară şi moleculară
Sisteme populaționale
Activități de cercetare
Semnalizare celulară
Relația dintre individ și mediul său de viață. Mecanisme fiziologice
Organizarea ierarhică a comunităților
Activități de cercetare
Anul 2
Metabolomica și proteomica
Modelarea sistemelor biologice
Impactul modificărilor globale asupra sistemelor biologice
Activități de cercetare
Cercetare științifică și pregătirea lucrării finale

Facultatea de Biologie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

1866: În cadrul Universității din București se înființează Facultatea de Științe, cu două departamente: Științe matematice și fizice și Științe fizice și naturale. În cadrul celui de-al doilea departament există disciplina de Istorie naturală, care, ulterior, s-a divizat în trei secții: zoologie, botanică și fiziologie. Durată studiilor era de 3 ani.

1912: Durată studiilor a crescut la 4 ani. În această perioadă și-au desfășurat activitatea profesori remarcabili, precum: Dimitrie Voinov, întemeietorul școlii românești de citologie, Andrei Popovici - Baznosanu, cel care a infiintas Stațiunea zoologică Sinaia.

1948: Facultatea de Științe se organizează în facultăți de șine stătătoare, printre care și Facultatea de Științele Naturii.

1958: Facultatea de Științele Naturii devine Facultatea de Biologie. În decursul timpului, facultatea a beneficiat de prezența unor profesori iluștri, personalități marcante în domeniul biologiei, că: Radu Codreanu, Constantin Motas, Mihail Ionescu, Gheorghe Dornescu, Ion Steopoe, Nistor Sânta, Eugen Tarnavschi, Traian Stefureac, Traian Săvulescu etc.

1974: În cadrul Facultății de Biologie se înființează specializarea Biochimie.

1990: Se înființează cea de-a treia specializare: Ecologie.

Studenți înmatriculați licență: 600

Studenți înmatriculați master: 373

Cadre didactice: 68

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație