Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Vom înţelege ce este dezvoltarea internaţională, dacă înţelegem ce înseamnă dezvoltarea, înflorirea persoanei umane. Orice fiinţă umană are dreptul la dezvoltare, la înflorire, la realizarea potenţelor sale, la realizarea sa ca fiinţă cu statut uman. Acestă înaltă idee despre om, pe care o întâlnim încă la Aristotel, stă în centru conceptului de dezvoltare internaţională. Toţi oamenii au dreptul la o viaţă decentă şi trebuie să ducă o viaţă mai bună. Unii dintre ei însă, mase largi de populaţie, nu ating şi nu este previzibil să atingă un asemenea nivel de trai într-un orizont de timp rezonabil. Oamenii care au avut şansa să moştenescă societăţii dezvoltate au primit mai mult şi pot oferi mai mult. Cei care sunt convinşi că nu trebuie să stea cu mâna în sân atunci când constată dezechilibrele de şansă a altor oameni din străinătate pot oferi mai mult pentru aceştia. Ei o pot face direct, se pot asocia în organizaţii nonguvernamentale, pot sprijini acţiunile acestora, pot face presiuni asupra guvernelor şi organizaţiilor internaţionale, pot influenţa politici, atitudini şi decizii ale acestora. De asemenea, statele dezvoltate trebuie să se implice în ajutorarea acelor societăţi în care, din diferite motive, oamenilor le lipsesc minimele condiţii pentru supravieţuire, pentru un trai mai bun şi sunt lipsiţi de existenţa unei baze pentru dezvoltarea lor viitoare.

Ajutorul extern, îmbunătăţirea guvernării, sănătatea, educaţia, drepturile omului, egalitatea de gen, prevenirea dezastrelor, economia, mediul sunt problemele care interezează în primul rând dezvoltarea internaţională şi fac parte din substanţa acesteia. Dezvoltarea internaţională are în vedere în primul rând politici de creare a capacităţilor, structurilor şi instituţiilor, precum şi politici care să reflecte preocupări etice (etica relaţiilor internaţionale, drepturile omului etc), iar acestea redau orientarea teoretică principală propusă de acest masterat.

Dat fiind caracterul multi- şi interdisciplinar al studiilor de dezvoltare, programul poate fi urmat de absolvenţi ai studiilor de licenţă din domenii foarte diferite: filosofie şi ştiinţe umaniste, economie şi medicină, ştiinţe ale educaţiei şi ştiinţe tehnice, ştiinţe politice, sociologie şi ştiinţe ale naturii etc.

Aceştia vor obţine în cursul studiilor toate competenţele necesare angajării în proiecte şi programe de dezvoltare internaţională, în elaborarea de politici, în implementarea acestora, interiorizând cadrele normative ale dezbaterilor consacrate din studiile de dezvoltare. De asemenea, studenţii acestui masterat îşi pot completa formarea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Dreptate Intergeneraţională, Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 38

Ultima medie (buget): 9.0

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 170 lei

Descriere

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu: pe baza scrisorii de intenţie

Pentru masteratele cu predare în limba engleză se dă test în cadrul interviului.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale
Dezvoltare și instituții
Etică socială și politică
Conflicte și probleme ale dezvoltării
Principii ale dreptului european
Multiculturalism
Etica relațiilor internaționale
Etica mediului si dezvoltare durabilă
Etica drepturilor omului
Teoria organizațiilor internaționale. Organizaţii europene
Teorii asupra guvernării
Managementul proiectelor de dezvoltare
Globalizarea și problemele dezvoltării internaționale
Practică de specialitate

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

În Facultatea de Filosofie învaţă peste 600 de studenţi, la toate cele trei niveluri de studii. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin licenţa în filosofie, în cadrul modulelor de istoria şi filosofia culturii, filosofie teoretică, filosofie morală şi politică şi studii europene. La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie are o serie de specializări care dovedesc atenţia acordată cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, în afaceri şi în organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Analytic Philosophy, Globalization and Cultural Diplomacy, Istoria şi filosofia ştiinţei.

Studenți înmatriculați licență: 300

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație