Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul general al acestui plan de învăţământ este formarea de specialiste/specialişti care să poată profesa în locurile de muncă unde este implicată o intensă colaborare la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu pregătirea oferită de masterat. În urma programului de Master în Studii Europene şi Relaţii Internaţionale masterandele şi masteranzii vor dobândi o pregătire aprofundată, o calificare superioară, având valenţe în plus faţă de studiile de licenţă. Principala calitate, dobândită ca urmare a conţinutului procesului didactic, aşa cum a fost el prezentat mai sus, este capacitatea de a gândi critic, cu propria minte. Un alt lucru important este capacitatea de a analiza din perspectivă etică problemele pe care le au de rezolvat. Formaţia primită le va permite şi să fie lidere/lideri, să conducă grupuri de lucru. Un lucru de mare importanţă, luat în considerare în cadrul masteratului, este formarea unei capacităţi de a lucra în medii diverse din punct de vedere lingvistic şi cultural, aşa cum sunt cele din Europa.

Obiectivul general al acestui masterat este formarea de specialişti care să poată profesa în acele locuri unde sunt presupuse activităţi din aria relaţiilor europene. De asemenea, posturi legate de comunicare şi relaţii umane, inclusiv relaţii la nivel internaţional, sunt potrivite cu oferta curriculară a programului.

Principalele competenţe dezvoltate sunt gândirea critică şi viziunea strategică, adică baza abilităţilor de cercetare, persuasiune şi negociere. Acestea vor fi îmbunătăţite cu ajutorul pregătirii specifice pe care masteratul o oferă în domeniile relaţiilor internaţionale, teoriei şi practicii instituţionale, cu accent pe etica relaţiilor internaţionale şi particularităţi ale structurilor instituţionale la nivel internaţional şi suprastatal.

În plus, absolvenţii dobândesc abilităţi solide de leadership şi comunicare interculturală, esenţiale în medii de lucru cum sunt cele din cadrul instituţiilor Uniunii Europene. De asemenea, studenţii acestui masterat îşi pot completa formarea participând la activităţile organizate de Centrul de Cercetări în Dreptate Intergeneraţională, Responsabilitate Socială şi Sustenabilitate (DIRESS).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filosofie

Specializare: Filosofie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 3

Locuri disponibile (taxă): 47

Ultima medie (buget): 9.5

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 170 lei

Descriere

Concursul de admitere constă în două probe:

  • Scrisoare de intenţie în care sunt menţionate interesele ştiinţifice şi profesionale ale candidaţilor. Scrisoarea de intenţie se depune odată cu dosarul de înscriere.
  • Interviu: pe baza scrisorii de intenţie

Pentru masteratele cu predare în limba engleză se dă test în cadrul interviului.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Teorii și strategii ale dezvoltării internaționale
Dezvoltare și instituții
Etica socială şi politică
Conflicte și probleme ale dezvoltării
Etica în afaceri
Multiculturalism
Etica relațiilor internaționale
Cultură şi identitate europeană
Teoria organizațiilor internaționale. Organizații europene
Etica mediului și dezvoltare durabilă
Etica drepturilor omului
Etica ştiinţei
Practică de specialitate

Facultatea de Filosofie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

În Facultatea de Filosofie învaţă peste 600 de studenţi, la toate cele trei niveluri de studii. Cei care urmează Facultatea de Filosofie îşi obţin licenţa în filosofie, în cadrul modulelor de istoria şi filosofia culturii, filosofie teoretică, filosofie morală şi politică şi studii europene. La nivel de masterat, Facultatea de Filosofie are o serie de specializări care dovedesc atenţia acordată cerinţelor societăţii contemporane: Etica aplicată în societate, în afaceri şi în organizaţii, Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale, Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale, Istoria şi circulaţia ideilor filosofice, Analytic Philosophy, Globalization and Cultural Diplomacy, Istoria şi filosofia ştiinţei.

Studenți înmatriculați licență: 300

Studenți înmatriculați master: 250

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație