Fizică tehnologică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţele dezvoltate sunt: definirea şi recunoaşterea de concepte şi modele folosite pentru a descrie lumea materială; folosirea echipamentelor de măsură şi a unor metode specifice pentru a determina valori ale unor mărimi fizice în explorarea fenomenelor şi a proceselor fizice; aplicarea formulelor matematice şi a unor proceduri, principii şi legi ale fizicii pentru a rezolva probleme teoretice şi practice; explicarea fenomenelor fizice într-un limbaj specific, prin modelare şi abstractizare; generalizarea şi validarea unor concluzii obţinute pe cale experimentală; realizarea unor transferuri şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice fizicii în scopul aplicării lor în ştiinţele naturii şi în tehnologii; manifestarea interesului pentru identificarea de regularităţi şi construirea de modele şi reprezentări adecvate ale realităţii; formarea disponibilităţii de a recurge la o imagine dinamică asupra ştiinţei înţeleasă ca activitate umană în care ideile ştiinţifice se schimbă în timp şi sunt afectate de contextul social şi cultural în care se dezvoltă; competenţele didactice privind utilizarea unor modele, metode si strategii specifice predării disciplinei de Fizică în învăţământul preuniversitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Științe inginerești aplicate

Specializare: Fizică tehnologică

Locuri disponibile (total): 41

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 15

Ultima medie (buget): 7.4

Ultima medie (taxă): 8.71

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

  1. Criteriul principal de admitere este media generală la examenul de Bacalaureat.
  2. În caz de medii egale, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba obligatorie a profilului.
  3. Dacă departajarea nu este posibilă nici după aplicarea acestui criteriu, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba la alegere a profilului şi a specializării.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 17/07/2020

Perioadă rezultate: de la 28/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 11/09/2020

Perioadă rezultate: de la 14/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere înscriere tip (se procură de la secretariat)
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză reală și complexă
Algebră, geometrie și ecuații diferențiale
Limbaje de programare
Mecanică fizică
Limbi moderne
Educație fizică și sport
Analiză reală și complexă
Fizică moleculară
Electricitate și magnetism
Chimie organiză
Anul 2
Ecuațiile fizicii matematice
Optică
Mecanică analitică
Electronică
Fizica atomului și a moleculei
Limbi moderne
Educație fizică și sport
Electrodinamică și teoria relativității
Mecanică cuantică
Termodinamică și fizică statistică
Fizica nucleului și a particulelor elementare
Limbi moderne
Educație fizică și sport
Arhitectură și programare paralelă
Anul 3
Fizica atomului și a moleculei
Fizica nucleului și a particulelor elementare
Fizica stării solide
Chimie generală
Bazele managementului
Spectroscopie și laseri
Fizica stării solide
Prelucrarea datelor fizice și metode numerice
Proiectare asistată de calculator
Introducere în nanotehnologii
Fizica reactorilor nucleari
Metode neconvenționale de conversie a energiei
Dispozitive și circuite electronice
Practică
Tehnologii pentru convertori de energie regenerabilă
Optică cuantică și laseri

Facultatea de Fizică

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Magurele

Descriere

Facultatea de Fizică a Universității din București este localizată pe Platforma București-Măgurele, în imediata vecinătate a unor institute de cercetare. Facultatea are o construcție relativ nouă (1974), spațioasă. Facultatea de Fizică dispune în acest moment de infrastructura necesară desfășurării în bune condiții a activității de învățământ și cercetare. De asemenea există o preocupare continuă pentru dezvoltarea acestei infrastructuri.

Întreaga activitate didactică de formare-specializare și de cercetare științifică se desfășoară în cadrul celor 3 departamente ale facultății.

Biblioteca Facultății de Fizică ocupă un spațiu larg în clădire, cu sală mare de lectură, sală de împrumut, de documentare și depozite. Este dotată cu cărți, manuale (peste 105.000 volume) și un bogat depozit de reviste științifice. Biblioteca asigură documentarea științifică pentru studenți și cadre didactice. Din anul 2000 biblioteca dispune de o secție de împrumut informatizată, și în prezent se fac eforturi pentru informatizarea completă. Documentarea poate fi completată prin consultarea bibliotecii Institutului Central de Fizică, cea mai mare bibliotecă de profil din țară.

Studenți înmatriculați licență: 659

Studenți înmatriculați master: 345

Cadre didactice: 112

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație