Geografie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Noua structură a Facultății de Geografie, gândită să asigure diversificarea, modernizarea și expansiunea pe multiple planuri a activității de instruire și de cercetare în domeniul geografiei, cuprindea două specializări de învațământ de lungă durată (4 ani): Geografie (având patru direcții de specializare: Geomorfologie-Pedologie; Meteorologie-Hidrologie; Geografie Umană și Economică; Geografie Regională)  și Știinta Mediului (denumită Geografia Mediului din anul 2000, având patru direcții de specializare: Calitatea și Protecția Mediului; Meteorologie-Hidrologie; Oceanografie; Sisteme Informaționale Geografice), la care s-au adăugat începând cu anul 1997, specializările: Geografia turismului (cu filiala la Drobeta Turnu-Severin), Geografie -o limbă străină (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă), iar din anul 2000, specializarea Planificare Teritorială (cu filiala la Drobeta Turnu-Severin).

Începând cu anul universitar 1993-1994, Facultatea de Geografie a Universității din București pune și bazele unui învățământ geografic de scurtă durată (3 ani), prin înființarea Colegiului de Cartografie și Cadastru (care funcționează la București, din anul 1993, și Macin, din anul 2000); Colegiului de Hidrologie-Meteorologie și Calitatea Mediului (înființat la București, în 1997) și Colegiului de Geografia Activităților Turistice (înființat în 1998 la Calimănești).

Pentru anii I și II de studii se organizează o aplicație practică itinerantă în Transilvania, Moldova, Dobrogea, Delta Dunării, iar în anul I se va efectua o practică de specialitate la Orșova sau în Delta Dunării, pentru aplicarea cunoștințelor teoretice acumulate în timpul anului universitar. În structura planului de învățământ sunt prevăzute discipline fundamentale, care asigură pregătirea de bază a studenților în domeniul geografiei, precum: Cartografie cu elemente de topografie, Geografie fizică și economică generală, Meteorologie/Climatologie, Hidrologie/Limnologie, Oceanografie/Marea Neagră, Geografie economică mondială și turism internațional, Geologie generală/ Sisteme Informaționale, Geografice, Informatică/Teledetecție, Geomorfologie, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografie

Locuri disponibile (total): 153

Locuri disponibile (buget): 95

Locuri disponibile (taxă): 58

Ultima medie (buget): 6.4

Ultima medie (taxă): 7.56

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se realizează în funcție de:

- rezultatul obținut la evaluarea scrisorii de motivație (ADMIS/RESPINS);

- media la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 22/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
B.I. sau C.I. sau pașaport în copie;
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Topografie
Geografie fizică generală
Meteorologie
Hidrologie (generală și ape subterane)
Geografie economică
Oceanografie
Geografia mărilor și oceanelor
Tehnici multimedia
Discipline complementare (Informatică, Geologie generală, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară, Aplicație practică)
Cartografie
Geografie umană generală
Climatologie
Hidrologie (potamologie și limnologie)
Geografia Mării Negre
Geografia activităților industriale
Geografia resurselor umane
Principii și metode de analiză geografică
Discipline complementare (Teledetecție, Sisteme informaționale geografice – GIS, Cartografie digitală, Geologia României, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 2
Geomorfologie (agenți și procese)
Pedologie generală
Geografia populației
Biogeografie
Regiunile naturale ale Europei
Geografie socială
Sociogeografie
Gestiunea riscurilor climatice și hidrologice
Riscuri meteorologie și hidrologice
Geografie politică și istorică
Glaciologie
Discipline complementare (Hidrogeologie, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Geomorfologie (morfosculpturală)
Geografia solurilor
Geografia așezărilor umane
Biogeografie conservaționistă
Fotogrametrie
Regiunile economice ale Europei
Metodologia cercetării şi cartografierii geomorfologice şi pedologice
Tehnici de cercetare si cartografiere în geomorfologie si pedologie
Riscuri geomorfologice
Geografia hazardelor şi riscurilor naturale şi antropice
Solurile României
Degradarea solurilor
Modificări globale ale mediului
Discipline complementare (Cuaternar, Petrologie, Didactica specialității, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 3
Geografia mediului
Geomorfologie structurală
Geografie urbană
Sisteme urbane
Geografia fizică a României ( geostructuri şi relief)
Geografia umană a României (populaţie şi aşezări)
Geografie regională a României (Carpaţii şi Subcarpaţii)
Geografia Americii, Africii şi Antarctica
Schimbări globale şi regionale ale mediulu
Solurile şi relieful Terrei
Discipline complementare (Practică suplimentară)
Mijloace şi metode de evaluare a mediului urban şi rural
Geomorfologie climatică
Geografia fizică a României (climă, apă, vegetaţie, soluri)
Geografia umană a României (economie)
Geografie regională a României (Dealurile, podişurile şi câmpiile)
Geografia Asiei, Australiei şi Oceaniei
Metode si tehnici de analiză a datelor geografice
Ecologia peisajelor
Planificarea durabilă a mediului
Râurile şi lacurile Terrei

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

 • Geografie

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Geografie

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geomatică

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geografia turismului

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport/Universitatea din Oradea

 • Management şi marketing în turism

  Facultatea de Business şi Turism/Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Lista de comparație