Cartografie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Această specializare asigură pregătirea într-un domeniu de perspectivă ( și cu deficit de specialiăți, în prezent), deoarece acumularea geodatelor este un factor director în dezvoltarea viitoare. Pe baza geodatelor se realizează hărți tematice pentru fenomene naturale și sociale. Infrastructura informațională a societății actuale determină apariția unor noi profesii care implică lucrul cu date geografice digitale, datorită necesității de a se asigura accesul la date, atât pentru experți, cât și pentru orice cetățean (în transporturi, comerț, electronică, învățământ, construcții, poliție, pompieri, administrație publică și sisteme cadastrale, agricultură, silvicultură, monitorizarea globală a mediului, planificare urbană, resurse, amenajarea teritoriului etc.). Harta digitală, alături de reprezentările tridimensionale, fotogramele digitale și înregistrările de teledetecție sunt intrate deja în produsele multimedia. Cursurile, lucrările practice, seminariile și aplicațiile practice sunt predate de cadre didactice cu înaltă calificare și bogată experiență universitară. La activitățile didactice participă și specialiști din unele instituții de profil cu care colaborează Facultatea de Geografie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Cartografie

Locuri disponibile (total): 99

Locuri disponibile (buget): 39

Locuri disponibile (taxă): 60

Ultima medie (buget): 6.31

Ultima medie (taxă): 9.41

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se realizează în funcție de:

- rezultatul obținut la evaluarea scrisorii de motivație (ADMIS/RESPINS);

- media la examenul de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 22/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
B.I /C.I sau pasaport în copie;
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Topografie
Geografie fizică generală
Meteorologie
Hidrologie (generală şi ape subterane)
Geografie economică
Oceanografie
Geografia mărilor și oceanelor
Metode și tehnici de reprezentare cartografică
Discipline complementare (Informatică, Geologie generală, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Aplicație practică
Cartografie
Geografie umană generală
Climatologie
Hidrologie (potamologie şi limnologie)
Geografia Mării Negre
Geografia activităților
industriale
Geodezie
Geografia resurselor naturale
Discipline complementare (Teledetecție, Sisteme informaționale geografice – GIS, Cartografie digitală, Geologia României, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 2
Geomorfologie (agenți și procese)
Geografia solurilor
Geodemografie
Geografia populaţiei
Fotogrametrie
Analiză și planificare urbană
Cadastru general
Analiza și interpretarea hărților și fotografiilor satelitare
Probleme speciale de topografie
Cartografie matematică
Discipline complementare (Introducere în cartografie tematică, Fizică aplicată, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Practică profesională
Geomorfologie (morfosculpturală)
Biogeografie
Geografia așezărilor umane
Geografia habitatului uman
Legislație cadastrală
Cadastru de specialitate
Cartografie computerizată
Metodologia cartografierii geomorfologice
GIS aplicat la microscară
Tehnici cartografice statistice
Discipline complementare (Matematică, Geostatistică, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 3
Geografia mediului
Geografia regională a României (Carpați și Subcarpați)
Geografia continentelor
Sisteme informaționale Geografice avansate
Geografia fizică a României (geostructură şi relief)
Geografia umană a României (populaţie şi aşezări)
Cartografierea şi gestiunea fenomenelor geografice de risc
Geodezie fizică şi Sisteme globale de poziționare (GPS)
Sisteme de poziţionare globală
Baze de date spaţiale
Discipline complementare (Practică suplimentară)
Practică în vederea elaborării lucrării de licență
Geografie regională a României (Dealurile, podișurile și câmpiile)
Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice
Proiectare asistată de calculator
Geografia fizică a României (elemente biopedoclimatice şi hidrologice
Geografia umană aRomâniei (economie)
Geomorfologie dinamică
Cartografieregeomorfologică şi pedologică
Standarde cartografice
Discipline complementare (Toponimie geografică)

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație