Hidrologie și meteorologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea oferă practică și cercetare la Orșova (Județul Mehedinți) și la Sfântu Gheorghe (Județul Tulcea), practică profesională la diverse stații meteorologice și hidrologice din țară, aplicații practice itinerante pe trasee de mare interes geografic și practici de vară staționare pentru inițierea în munca de cercetare meteorologică și hidrologică. Programul de învățământ al studiilor de licență în specializarea Meteorologie-Hidrologie, cuprinde discipline fundamentale, discipline de specialitate și discipline facultative precum: Meteorologie și climatologie, Hidrologie și limnologie, Oceanografie. Marea Neagră, Prelucrarea datelor meteorologice și hidrologice, Gospodărirea apelor, Topoclimatologie și agrometeorologie, Fenomene de risc climatic și hidrologic, Biometeorologie/Climatologie medicală, Meteorologie sinoptică /Prognoze meteorologice, Clima și apele României, Calitatea apelor/Poluarea aerului, Climatologie și hidrologie urbană, Modelarea matematică în meteorologie și hidrologie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Hidrologie şi meteorologie

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 41

Locuri disponibile (taxă): 39

Ultima medie (buget): 6.08

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se realizează în funcție de:

- rezultatul obținut la evaluarea scrisorii de motivație (ADMIS/RESPINS);

- media la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 22/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
B.I. sau C.I. sau pașaport în copie;
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Topografie
Geografie fizică generală
Meteorologie
Hidrologie (generală şi ape subterane)
Geografie economică
Oceanografie
Geografia mărilor și oceanelor
Măsurători și calcule în meteorologie
Discipline complementare (Geinformatică, Geologie generală, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Aplicație practică
Cartografie
Geografie umană generală
Climatologie
Hidrologie (potamologie şi limnologie)
Geografia Mării Negre
Geografia activităților
industriale
Geografia resurselor naturale
Măsurători și calcule în hidrologie
Discipline complementare (Teledetecție, Sisteme informaționale geografice – GIS, Cartografie digitală, Geologia României, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 2
Geomorfologie (morfosculptură)
Geografia solurilor
Geografia populaţiei
Topoclimatologie
Fenomene atmosferice și climatice de risc
Hidrometrie și baze de date
Discipline complementare (Geografia resurselor energetice marine, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Practică profesională
Geomorfologie (climatică și fluviatilă)
Biogeografie
Geografia așezărilor umane
Geografia habitatului uman
Agroclimatologie
Fenomene hidrice de risc
Biometrologie
Geografia Europei
Medii geografice europene
Discipline complementare (Prognoze hidrologice, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară, Hidrogeologie)
Anul 3
Geografia mediului
Geografia fizică a României
Geografia umană a României
Geografia mediului
Meteorologie sinoptică
Gospodărirea apelor
Climatologie urbană
Geografia regională a României (Carpați și subcarpați)
Dinamica râurilor
Discipline complementare (Atmosfera și calitatea aerului, Practică suplimentară)
Practică în vederea elaborării lucrării de licență
Geografia fizică a României (climă, ape, vegetație, soluri)
Geografie economică a României
Prognoze meteorologice
Calitatea apelor
Hidrologie urbană
Geografia regională a României (dealuri, podișurile și câmpiile)
Geografia continentelor extraeuropene
Medii geografice extraeuropene
Discipline complementare (Hidrobiologie, Protecția mediului în România, Climate extreme)

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație