Geografia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul de licență a fost creat în scopul formării de specialiști în domeniul evaluării impactului asupra mediului, organizării activităților de protecție, gestionării și dezvoltării durabile a mediului.

Specializarea GEOGRAFIA MEDIULUI oferă o pregătire generală în domeniul științelor mediului înconjurător, dar permite totodată aprofundarea problematicii privind calitatea și protecția mediului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Geografia mediului

Locuri disponibile (total): 119

Locuri disponibile (buget): 70

Locuri disponibile (taxă): 49

Ultima medie (buget): 6.21

Ultima medie (taxă): 7.76

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se realizează în funcție de:

- rezultatul obținut la evaluarea scrisorii de motivație (ADMIS/RESPINS);

- media la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 22/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
B.I. sau C.I. sau pașaport în copie;
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Geografie fizică generală
Fizica mediului
Geologie generală
Meteorologie
Hidrologie
Biologie vegetală
Topografie
Sociologia mediului
Tehnici multimedia
Discipline complementare (Introducere în statistică aplicată în mediu, Geografie economică, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Practică de teren
Geografie umană generală
Chimia mediului
Introducere în știința mediului
Climatologie
Oceanografie
Hidrochimie
Biologie animală
Cartografie
GIS
Etică profesională în cercetarea mediului
Discipline complementare (Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară, Filosofie)
Anul 2
Știința solului
Ecologie generală
Teledetecție
Economia mediului
Tehnologii nepoluante
Geomorfologie generală
Hidrobiologie
Ecologie acvatică
Hidrogeologie
Discipline complementare (Analiza sistemică a mediului, Geografia populației, Geodemografie, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Practică profesională
Degradarea terenurilor
Introducere în ecologia peisajului
Biomuri continentale
Poluarea mediului
Poluarea fizică, chimică și biologică a mediului
Geomorfologie dinamica
Gestiunea durabilă a deșeurilor
Managementul integrat al deșeurilor
Metode expediționare de cercetare a mediului
Aparatura în cercetarea mediului
Prelevarea și analiza probelor de mediu
Discipline complementare (Dinamica mediilor europene, Geografia așezărilor umane, Geografia habitatului uman, Educație fizică, Limba străină, Practică suplimentară)
Anul 3
Geografia mediului
Dreptul mediului
Geografia fizică a României
Evaluarea riscurilor naturale și antropice
Gestiunea riscurilor naturale și antropice
Dinamica și gestiunea peisajului
Monitoringul integrat al mediului
Conflicte de mediu
Managementul capitalului natural
Discipline complementare (Geografia umană a României, Geografia cuaternarului, Practica de teren – utilizarea aparaturii expediționare, Practică suplimentară)
Practică: Elaborarea lucrării de licență
Evaluarea impactului asupra mediului
Medii regionale ale Terrei
Modificări globale ale mediului
Dezvoltarea durabilă
Riscul enviromental în sănătate
Resurse și energii regenerabile ale mediului
Conservarea mediului
Zone protejate
Discipline complementare (Geografia economică a României, Managementul mediului urban și rural, Ecologie umană)

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație