Planificare teritorială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu are locația în București. Dezvoltarea complexă a spațiilor geografice reprezintă unul dintre cele mai importante obiective ale factorilor de decizie. Experiența acumulată de țările Uniunii Europene în domeniul dezvoltării regionale a demonstrat că atingerea acestor obiective se poate realiza prin asigurarea de personal calificat în analiza complexă a teritoriului. Planificarea teritoriului presupune valorificarea optimă a potențialului economic și natural, organizarea integrată a rețelelor de transfer de energie, informații, bunuri, persoane, constituirea unei avansate infrastructuri tehnologice a teritoriului, dezvoltarea sistemului de localități, distribuția echitabilă a locației industriale și a dotărilor social-culturale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Planificare teritorială

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 60

Ultima medie (buget): 6.7

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor se realizează în funcție de:

- rezultatul obținut la evaluarea scrisorii de motivație (ADMIS/RESPINS);

- media la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 13/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 22/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverință doveditoare;
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
B.I. sau C.I. sau pașaport în copie;
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Topografie
Geografie fizică generală
Geografia mărilor şi oceanelor
Hidrologie (generală şi ape subterane)
Geografie economică
Oceanografie
Meteorologie
Tehnici cantitative de analiză teritorială
Discipline complementare (Informatică, Geologie generală, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Aplicație practică
Cartografie
Geografie umană generală
Climatologie
Hidrologie (potamologie şi limnologie)
Geografia Mării Negre
Geografia activităților
industriale
Introducere în planificare teritorială
Geografia resurselor naturale
Discipline complementare (Teledetecție, Sisteme informaționale geografice – GIS, Cartografie digitală, Geologia României, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 2
Geomorfologie generală
Antropologie urbană
Geografia populaţiei
Geografia locuirii și relațiilor de vecinătate
Analiză și planificare urbană
Cadastru general, Fenomene geografice de risc
Metodologia analizei teritoriale
Geografie socială Sociogeografie
Pedologie generală
Geografia solurilor
Discipline complementare (Economie generală, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Practică profesională
Geomorfologie sculpturală, Geomorfologie aplicată
Geografia așezărilor umane
Biogeografie
Zone și arii protejate
Geografie Regională: Europa
Geografia transporturilor
Sisteme teritoriale
Cadastru de specialitate
Bonitarea terenurilor
Geografie culturală
Spațiul și cultura
Geografie umanistă
Discipline complementare (Tehnici de anchetă socială, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 3
Geografia fizica a României (morfostructură şi relief)
Geografia Bucureștiului
Organizarea şi planificarea teritorială
Carpații și Subcarpații- metode de analiză regională
Mari regiuni geografice ale României: Carpaţii şi Subcarpaţii
Geografie urbană
Etnogeografie
Dezvoltare regională și locală
Urbanism şi ecologie
Introducere în management teritorial
Managementul proiectelor
Geografia populației și așezărilor României
Discipline complementare (Legislație cadastrală, Practică suplimentară)
Practică în vederea elaborării lucrării de licență
Geografia fizică a României (climă, ape, vegetaţie, soluri)
Geografia economică a României
Geografia mediului. Mediul și organizarea spațiului geografic
Geografie regională a României (Dealurile, podișurile și câmpiile)
Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului
Geografie rurală
Geografie politică
Structuri politice europene
Medii geografice ale Terrei
Regiuni geografice ale Terrei
Mari regiuni geografice ale Romaniei: Dealurile, podişurile şi câmpiile
Discipline complementare (Legislație în urbanism și amenajarea teritoriului, Geografie comportamentală)

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație