Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Această specializare asigură pregătirea într-un domeniu de perspectivă ( și cu deficit de specialiăți, în prezent), deoarece acumularea geodatelor este un factor director în dezvoltarea viitoare. Pe baza geodatelor se realizează hărți tematice pentru fenomene naturale și sociale. Infrastructura informațională a societății actuale determină apariția unor noi profesii care implică lucrul cu date geografice digitale, datorită necesității de a se asigura accesul la date, atât pentru experți, cât și pentru orice cetățean (în transporturi, comerț, electronică, învățământ, construcții, poliție, pompieri, administrație publică și sisteme cadastrale, agricultură, silvicultură, monitorizarea globală a mediului, planificare urbană, resurse, amenajarea teritoriului etc.). Harta digitală, alături de reprezentările tridimensionale, fotogramele digitale și înregistrările de teledetecție sunt intrate deja în produsele multimedia. Cursurile, lucrările practice, seminariile și aplicațiile practice sunt predate de cadre didactice cu înaltă calificare și bogată experiență universitară. La activitățile didactice participă și specialiști din unele instituții de profil cu care colaborează Facultatea de Geografie.

Ce voi deveni?

Expert în geomorfologie, cartografie și cadastru;

► Cercetător științific (geomorfologie, pedologie, cartografie, fotogrammetrie, cadastru);

► Specialist în SIG;

► Expert pe piața imobiliară;

► Evaluator funciar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Cartografie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.0

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Metoda de admitere:

Examen scris din tematica specializarii alese.

TEMATICĂ ADMITERE

Master: Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru 

1. Harta şi elementele ei (definiţia hărţii, clasificarea planurilor şi hărţilor, coordonatele geografice, scara hărţii, metode de reprezentare a reliefului); Harta topografică - cadrul hărţii, elementele din exteriorul cadrului hărţii, elementele din interiorul cadrului hărţii).

2. Metode de reprezentare pe hărţile tematice (metode statistice, metode cartografice).

3. Procese de modelare a versanţilor (prăbuşiri, alunecări de teren, tasare şi sufoziune, şiroire, torenţialitate).

4. Relieful fluviatil (lunci, terase, tipuri de văi, piemonturi, captări).

5. Relieful glaciar montan (tipuri de gheţari, agenţi, procese şi forme de relief).

6. Relieful structural (relieful pe structură monoclinală, cutată).

7. Relieful petrografic (relieful carstic, relieful pe gresii şi conglomerate).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 23/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu 50% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Dinamica versanților și albiilor de râu
Cartografie tematică
Modelarea numerică a reliefului și analize de susceptibilitate
Piața imobiliară și evaluarea proprietăților
Schimbări morfoclimatice globale
Sistemul cadastral în administrația locală
Evaluarea terenurilor agricole
Organizarea cercetării geomorfologice pe teren
Anul 2
Echilibre și dezechilibre naturale și antropice
Metodologia analizelor de risc
Spațiul montan - cartare, evaluare și amenajare
Fotogrammetrie în cartografie și cadastru
Standardizarea datelor geospațiale
Statistică aplicată în geomorfologie, cartografie și cadastru
Geomorfometrie
Managementul proiectului de cercetare

Facultatea de Geografie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 2.759

Studenți înmatriculați master: 650

Cadre didactice: 90

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 37

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

  • Cartografie

    Facultatea de Geografie/Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

  • Cartografie

    Facultatea de Geografie/Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

  • Cartografie

    Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie/Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Lista de comparație