Ingineria elaborării materialelor metalice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențe - Pregătire multidisciplinară, fundamentală în domeniul ingineriei materialelor - Stabilirea cadrului general al tehnologiilor specifice privind obţinerea materialelor metalice - Coordonarea proceselor specifice pentru obţinerea metalelor şi aliajelor primare; conducerea tehnologiilor pentru rafinarea avansată a topiturilor metalice - Cunoaşterea nivelurilor ierarhice, schimbul eficient de informaţii pe nivel, înţelegerea constructivă a îndatoririlor primite de la - şi raportarea corectă şi la timp către - nivelul superior, aplicarea metodelor de partiţionare a activităţilor în etape şi repartizarea acestora subordonaţilor cu explicarea completă a îndatoririlor - Adaptarea la noile tehnologii, documentarea completă şi la zi din surse de valoare (inclusiv informatice), în limbi de circulaţie mondială, pe direcţiile de perspectivă şi identificarea necesităţilor de cursuri de perfecţionare pentru dezvoltarea personală, din oferta europeană şi mondială

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria materialelor

Specializare: Ingineria elaborării materialelor metalice

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 90

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor se face pe baza mediei ponderate între nota obținută la proba interviu (80 %) și media de la Bacalaureat (20 %),

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară și calcul diferențial
Chimia elementelor şi a compuşilor I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Geometrie descriptivă şi desen tehnic
Comunicare
Introducere în ştiinţa materialelor
Educaţie fizică I
Limba străină I
Analiză matematică și geometrie analitică
Chimia elementelor şi a compuşilor II
Mecanică
Fizică I
Informatică aplicată
Introducere în ingineria materialelor
Educaţie fizică II
Anul 2
Matematici speciale
Fizică II
Cristalografie şi mineralogie
Chimie fizică
Rezistenţa materialelor
Introducere în tehnologia materialelor
Grafică asistată de calculator
Infografică
Termotehnică
Electrotehnică
Mecanisme şi organe de maşini
Utilaje mecanice
Metalurgie fizică I
Dinamica fluidelor polifazice
Medii avansate de proiectare computerizată
Anul 3
Metalurgie fizică II
Teoria proceselor metalurgice
Bazele teoretice ale turnării
Agregate termice şi electrice
Proprietăţile materialelor
Automatizări
Mineralurgie
Principiile elaborării oţelurilor
Bazele teoretice şi tehnologice ale tratamentelor termice
Bazele teoretice şi tehnologice ale procesării topiturilor metalice
Bazele teoretice şi tehnologice ale deformării plastice
Cinetica şi termodinamica proceselor din metalurgia neferoasă
Teoria solidificării materialelor metalice
Bazele obţinerii materialelor compozite
Practică
Procese şi operaţii hidro-electrometalurgice
Modelare şi analiză inginerească
Fiabilitatea sistemelor metalurgice
Calitatea şi standardizarea produselor siderurgice
Anul 4
Elaborarea aliajelor neferoase
Ingineria producerii fontei de primă fuziune
Ingineria producerii oţelului
Procesarea pulberilor metalice Metale neferoase grele şi preţioase
Valorificarea deşeurilor metalice
Metale neferoase uşoare şi rare
Bazele obţinerii materialelor carbonice
Solidificarea semifabricatelor din oţel
Procedee neconvenţionale de producere a materialelor feroase
Elaborarea aliajelor neferoase II
Ingineria producerii feroaliajelor
Rafinarea oţelurilor
Materiale speciale
Compozite cu matrice metalică
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Tradițiile învățământului de știință și ingineria materialelor sunt strâns legate de apariția și dezvoltarea metalurgiei pe teritoriul țării noastre, la început în formă arhaică (epoca fierului, epoca bronzului) și apoi în structură clasică, modernă (după anul 1729). Dezvoltarea prelucrarii materialelor metalice, ceramice, carbonice s-a concretizat în punerea în funcțiune a numeroase uzine și combinate răspândite pe întreg teritoriul țării care produc semifabricate și piese destinate industriilor de vârf: microelectronică, energetică nucleară, automatică, aeronautică, robotică, transporturi modernizate.

Cerințele moderne ale pregătirii inginerești în domeniul producerii de noi materiale cu caracteristici deosebite au impus transformarea, atât în fond cât și în forma, a facultății de Metalurgie în cea de Știință și Ingineria Materialelor, în anul 1990. Astfel s-a introdus în programa universitara studiul și proiectarea materialelor avansate ca: materiale compozite, materiale polifazice, sticle metalice, pulberi metalice și ceramice, materiale cu efect de memorie a formei, materiale ultraușoare, materiale magnetice, materiale antifricțiune, materiale superplastice etc.

Studenți înmatriculați licență: 697

Studenți înmatriculați master: 361

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație