Electrotehnică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Conform planurilor de învăţământ în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti, fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcţia aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferenţiază într-o anumită măsură, funcţie de domeniul şi programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opţionale din planul de învăţământ. Astfel, apare şi o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educaţional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenţilor facultăţii noastre să poată face faţă în oricare din domeniile menţionate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes. Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, şi anume pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electrotehnică

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

MEDIA DE ADMITERE (MA_B) SE CALCULEAZĂ DUPĂ FORMULA:

MA_B = MAX (MA1, MA2)

MA1=0,6*NB+0,4*MB
MA2 = MB

MA_B – media de admitere;
NB – nota la BAC la una din materiile: matematica, informatica, fizica, chimie, economie;
MB – media la BAC.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 13/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 14/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea actelor și a informațiilor transmise pentru înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Fizică tehnică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Electrochimie
Mecanică
Ergonomie
Limbi moderne
Educație fizică și sport
Matematici speciale
Grafică asistată de calculator și desen tehnic
Teoria circuitelor electrice
Disciplină opțională (Arhitecturi de calculatoare si sisteme de operare / Introducere in ingineria electrica)
Discipline facultative (Teoria probabilităților și statistică matematică, Psihologia educației, Fizică tehnică, Limbi străine, Pedagogie)
Anul 2
Metode numerice
Teoria circuitelor electrice
Electronică
Măsurări electrice și electronice
Materiale electrotehnice
Rezistența materialelor
Economie
Limbi moderne
Teoria câmpului electromagnetic
Mașini electrice
Măsurarea mărimilor neelectrice
Circuite digitale
Teoria sistemelor și reglare automată
Mecanisme
Practică
Discipline facultative (Comunicare profesională, Design - Estetică - Artă digitală, Pedagogie, Drept și legislație economică, Ecologie și protecția mediului, Didactica specializării tehnice)
Anul 3
Echipamente electrice
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Mașini electrice
Electronică de putere
Achiziții de date și prelucrări de semnal
Utilizarea energiei electrice
Calitate și fiabilitate
Actionări electrice
Sisteme cu microprocesoare
Management și marketing
Instalații electrice
Mașini electrice speciale
Practică
Discipline facultative (Sisteme de telecomunicații, Tehnologii web, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică, Rețele de calculatoare, Surse regenerabile, Managementul clasei de elevi, Examen absolvire nivel I)
Anul 4
Compatibilitate electromagnetică
Tracțiune electrică
Chestiuni speciale de electrotehnică
Modelarea numerică a câmpului electromagnetic
Disciplină opțională 1 (Instrumente CAD / Procesarea semnalelor de măsurare / Sisteme de calcul în timp real)
Disciplină opțională 2 (Baze de date în ingineria electrică / Instrumentație electronică / Microcontrolere și sisteme integrate)
Proiectarea optimală a dispozitivelor electromagnetice
Modelarea numerică a circuitelor electrice
Disciplină opționala 3 (Tehnologii în câmp electric și magnetic intens / Convertoare de măsurare)
Disciplină opțională 4 (Utilizarea calculatoarelor în energetică / Interfațarea sistemelor de măsurare)
Disciplină opțională 5 (Sisteme numerice programabile / Logistică industrială)
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline facultative (Susținere examen de diplomă)

Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca

Descriere

Conform planurilor de învăţământ în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti, fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcţia aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferenţiază într-o anumită măsură, funcţie de domeniul şi programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opţionale din planul de învăţământ. Astfel, apare şi o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educaţional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenţilor facultăţii noastre să poată face faţă în oricare din domeniile menţionate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes. Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, şi anume pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

Cadre didactice: 110

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.440

Programe similare

Lista de comparație