Managementul sistemelor electroenergetice moderne
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Conform planurilor de învăţământ în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti, fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcţia aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferenţiază într-o anumită măsură, funcţie de domeniul şi programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opţionale din planul de învăţământ. Astfel, apare şi o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educaţional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenţilor facultăţii noastre să poată face faţă în oricare din domeniile menţionate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes. Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, şi anume pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

Specializare: Managementul energiei

Locuri disponibile (total): 38

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 19

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se stabileste ca media aritmetica dintre media notelor obtinute la licenta si nota obtinuta la interviu (MA = ((MP1+MP2)/2 + NI)/2, unde MA este media admitere; MP1 – media proba 1 de la examenul de licenta; MP2 – media proba 2 de la examenul de licenta; NI – nota interviu). In caz de egalitate, pentru ultimul loc, departajarea se va face in functie de nota de la interviu. Media minima de admitere este 6,00. Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fara rotunjiri.

 

Nota interviu (NI) se calculează ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjiri, a notelor intregi date de membrii comisiei (fara secretar).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 13/07/2019

Perioadă probe: de la 14/07/2019

Perioadă rezultate: de la 14/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinta medicala in original
Cerere de inscriere - formular tip furzinat in momentul inscrierii sau care poate fi descarcat de pe site-ul facultatii;
Certificat de nastere (in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original)
Chitanta care face dovada achitarii taxei de inscriere
Copie carte de identitate (in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original)
Declaratie pe propria raspundere privind numarul de ani in care candidatul a beneficiat de alocatie bugetara
Diploma de licenta sau adeverinta de absolvire (numai pentru promotia din anul curent) doar pentru master
Dosar plic
Doua fotografii 3/4 cm
Supliment la diploma pentru promotiile anterioare in original sau in copie conformata de catre comisia de admitere in prezenta actului original doar pentru master
Anul 1
Complemente de matematici aplicate în inginerie electrică
Compatibilitate electromagnetică, standardizare și testare
Calitatea energiei electrice
Sisteme moderne de conversie a energiei
Antreprenoriat în inginerie
Etica și integrigate academică
Activitate de cercetare I
Modelarea și simularea sistemelor electroenergetice
Sisteme expert în energetică
Protectii digitale în energetică
Aplicații ale inteligenței artificiale în managementul energiei
Integrare profesională în inginerie
Activitate de cercetare II
Anul 2
Sisteme electromecanice cu înaltă eficiență energetică
Tehnici moderne în transportul și distribuția energiei electrice
Politici și strategii de creștere a eficienței energetice
Managementul proiectelor
Activitate de cercetare III
Activitate de cercetare IV
Elaborare lucrare de disertație
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Inginerie Electrică

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca

Descriere

Conform planurilor de învăţământ în primii doi ani de studiu se parcurg discipline fundamentale necesare pregătirii inginereşti, fără a se neglija interesul studenţilor pentru cultură. Tot acum începe, iar în anul III se continuă, studiul unor discipline de specialitate ce oferă o pregătire temeinică în direcţia aleasă. În perioada anilor III-IV, disciplinele se diferenţiază într-o anumită măsură, funcţie de domeniul şi programul de studii urmat de către student. Tot în anul IV, studenţii au posibilitatea de a-şi alege propriul traseu de învăţare, particularizat prin cele 5 pachete de discipline opţionale din planul de învăţământ. Astfel, apare şi o importantă componentă de flexibilizare curriculară la nivelul beneficiarilor actului educaţional. Pregătirea în ramuri atât de vaste ale ingineriei permite absolvenţilor facultăţii noastre să poată face faţă în oricare din domeniile menţionate, oferindu-le un avantaj în alegerea unei profesii de succes. Trebuie subliniat că educaţia profesională a studenţilor Facultăţii de Inginerie Electrică nu neglijează un aspect important al activităţii post-universitare, şi anume pregătirea pedagogică. Cei interesaţi de cariera didactică au posibilitatea să urmeze Modulul Pedagogic, care include discipline ca: Pedagogie, Metodică, Psihologie.

Cadre didactice: 110

Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.440

Programe similare

 • Managementul energiei

  Facultatea de Energetică/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Managementul sistemelor de energie

  Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial/Universitatea din Oradea

 • Managementul energiei

  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Management energie – mediu

  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Managementul sistemelor de energie

  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Lista de comparație