Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord din Baia Mare continuă tradiţia academică de la poalele Dealului Crucii, loc binecuvântat cu oameni destoinici, cu dorinţa de a şti, de a învăţa cum se face şi cu ştiinţa de a face. Facultatea de Inginerie prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord, lider în activitatea de cercetare şi formare, specializare şi perfecţionare a cadrelor tehnice pentru mediul economic şi social al regiunii de nord-vest a României. Prin activitatea sa se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, printre sectoarele prioritare de susţinere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiţia pe plan naţional si global, au fost stabilite, următoarele: tehnologia informaţiei şi calculatoare, industria de maşini si echipamente, învăţământ superior si cercetare. Se poate concluziona faptul că Facultăţii de Inginerie, furnizor pe piaţa muncii de cadre tehnice cu studii superioare, care asigură pregătire de specialitate, îi revine un rol deosebit de important în asigurarea calităţii şi creşterii productivităţii economice, prin activităţile specifice de instruire la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, cât şi prin angrenarea personalului propriu în activităţi de cercetare, inovare şi difuzie tehnologică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini

Locuri disponibile (total): 37

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.23

Ultima medie (taxă): 8.4

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere (MA_B)
se calculează după formula

 

MA_B = Max (MA1, MA2)

 

MA1 = 0,6*NB+0,4*MB

MA2 = MB

NB – nota la BAC la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;

MB – media la BAC

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 13/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 14/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algerbă, geometrie analitică și diferențială
Fizică
Chimie
Informatică aplicată I, II
Studiul materialelor
Geometrie descriptivă
Desen tehnic și infografică I, II
Limba engleză I, II
Educație fizică și sport I, II
Matematici speciale
Comunicare
Mecanică I
Tehnologia materialelor
Electrotehnică
Practică de domeniu
Discipline facultative (Limba modernă I, II, Psihologia educației, Cultură și civilizație europeană, Pedagogie I)
Anul 2
Rezistența materialelor I, II
Desen tehnic și infografică III, IV
Toleranțe și control dimensional
Mecanisme I, II
Electronică
Tratamente termice
Economie
Istoria tehnicii și creativitate
Limba engleză, franceză, germană III, IV
Statistică aplicată în inginerie
Termotehnică și mașini termice
Mecanica fluidelor
Organe de mașini I
Managementul calității
Practică II
Discipline facultive (Baze de date, Educație fizică și sport III, IV, Pedagigie II, Engleză tehnică II
Didactica specialității tehnice)
Anul 3
Organe de mașini II
Managementul firmei
Proiectarea produselor asistată de calculator
Introducere în teoria sistemelor
Teoria sistemelor și reglare automată
Bazele așchierii și generării suprafețelor pe MU
Mașini unelte I, II
Bazele proceselor de deformare plastică
Analiză cu elemente finite
Aplicații de proiectare asistată de calculator
Tribologie
Ecologia sistemelor de fabricație
Proiectare pentru mediu
Marketing
Tehnologii de prelucrare prin așchiere I
Proiectarea sculelor așchietoare
Tehnologii de prelucrare prin deformare plastică
Tehnologii criogenice
Bazele fabricării pieselor din mase plastice și compozite
Practică III
Discipline facultative (Modelarea și simularea sistemelor economice, Practică pedagogică I, II, Instruire asistată de calculator, Ergonomie, Managementul clasei de elevi, Examen de absolvire nivel I)
Anul 4
Fiabilitate și mentenanță
Metode numerice
Tehnologii de sudare
Fabricația pieselor din plastic și compozite
Tehnologii de control nedistructiv
Tehnologii neconvenționale
Diagnosticare vibroacustică
Vibrațiile mașinilor și utilaje
Tehnologii de prelucrare prin așchiere II
Proiectarea dispozitivelor
Tehnologii de prelucrare a mașinilor unelte cu comandă numerică
Tehnologii și echipamente de asamblare
Fabricația asistată de calculator
Proiectare tehnoloigică asistată de calculator
Management industrial
Organizarea producției
Sănătate și securitate în muncă
Logistică industrială
Transport uzinal
Ingineria fabricației
Tehnologii și sisteme flexibile de fabricație
Optimizarea proceselor tehnologice
Practică pentru proiectul de licență
Susținere proiect de diplomă
Discipline facultative (Proprietate intelectuală, Seminar de specialitate, Dezvoltarea aplicațiilor WEB)

Descriere

Facultatea de Inginerie a Centrului Universitar Nord din Baia Mare continuă tradiţia academică de la poalele Dealului Crucii, loc binecuvântat cu oameni destoinici, cu dorinţa de a şti, de a învăţa cum se face şi cu ştiinţa de a face. Facultatea de Inginerie prin preocupările sale trebuie să devină, în cadrul Centrului Universitar Nord, lider în activitatea de cercetare şi formare, specializare şi perfecţionare a cadrelor tehnice pentru mediul economic şi social al regiunii de nord-vest a României. Prin activitatea sa se înscrie în mod explicit în Strategia de Dezvoltare Regională. Astfel, printre sectoarele prioritare de susţinere la nivel de regiune, care vor asigura avantaje competitive in competiţia pe plan naţional si global, au fost stabilite, următoarele: tehnologia informaţiei şi calculatoare, industria de maşini si echipamente, învăţământ superior si cercetare. Se poate concluziona faptul că Facultăţii de Inginerie, furnizor pe piaţa muncii de cadre tehnice cu studii superioare, care asigură pregătire de specialitate, îi revine un rol deosebit de important în asigurarea calităţii şi creşterii productivităţii economice, prin activităţile specifice de instruire la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, cât şi prin angrenarea personalului propriu în activităţi de cercetare, inovare şi difuzie tehnologică.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Baia Mare

Baia Mare, Maramures

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 632

Programe similare

Lista de comparație