Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție.

Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Maşini-unelte şi sisteme de producţie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 6.05

Ultima medie (taxă): 6.11

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare.
Un candidat depune UN SINGUR DOSAR la Comisia cu concurs de dosare, putând opta pentru toate domeniile celor 6 facultăţi (exceptând  domeniul  Ingineria Autovehiculelor din cadrul  Facultăţii de   Autovehicule Rutiere,Mecatronică si Mecanică) : Construcţii, Construcţii de Maşini; Inginerie Electrică; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Instalaţii; Autovehicule Rutiere,Mecatronică si Mecanică.
Indiferent de numărul de opţiuni trecute in fişa de înscriere se va achita NUMAI o singură taxă de înscriere!

Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:
1. media de la examenul de bacalaureat in proporţie de 100% sau,
2. pentru absolvenţii care au susţinut la examenul de bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie, se poate ca aceasta notă sa fie considerată in proporţie de 60% în calculul mediei de admitere, dacă doresc: 

Componentele mediei de admitere (pentru cei ce optează să-şi considere notele de la examenul de bacalaureat): Pondere din nota finală
a) Media de la examenul de bacalaureat 40%
b) Nota de la proba de bacalaureat (la alegere) la una din materiile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Economie 60%
 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!
Selecţia celor care vor studia in limba engleză se face dintre cei admişi in sesiunea iulie şi septembrie, pe baza unui test de competenţă lingvistică. Detalii aici
Un model de test este disponibil aici.
Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici.

Nu se admite depăşirea numărului de locuri la un domeniu. În cazul în care pentru ultimul loc sunt mai mulţi candidaţi cu aceeaşi medie generală, se vor aplica în ordine, următoarele criterii de departajare:
          1. Nota cea mai mare obținută la Bacalaureat la una din materiile: matematică, informatică, fizică, chimie, economie;
          2. Media la examenul de Bacalaureat;
          3. Cea mai mare notă de la probele examenului de Bacalaureat.
Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

Mai multe informații AICI

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiza matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Fizică
Chimie
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Știința și ingineria materialelor I
Geometrie descriptivă
Limbi moderne I Engleză
Limbi moderne I Franceză
Limbi moderne I Germană
Educație fizică și sport I
Matematici speciale
Comunicare
Economie generală
Etică și integritate academică
Mecanică I
Desen tehnic și infografică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Bazele ingineriei industriale
Știinta și ingineria materialelor II
Electrotehnică
Limbi moderne II Engleză
Limbi moderne II Franceză
Limbi moderne II Germană
Educație fizică și sport II
Practică de domeniu I (2 săpt)
Anul 2
Rezistența materialelor I
Informatică aplicată I
Toleranțe și control dimensional
Mecanisme I
Electronică și automatizări
Mecanică II
Tratamente termice
Creativitate și inventică
Limbi moderne III Engleză
Limbi moderne III Franceză
Limbi moderne III Germană
Teoria probabilităților și statistica matematică
Rezistența materialelor II
Mecanisme II
Termotehnica
Mecanica fluidelor
Organe de mașini I
Ingineria și managementul calității
Metoda elementului finit
Limbi moderne IV Engleză
Limbi moderne IV Franceză
Limbi moderne IV Germană
Practică de domeniu II (2 săpt)
Practică de specialitate I (2 săpt)
Anul 3
Bazele aschierii și generării suprafețelor pe MU
Design
Mașini unelte
Organe de mașini II
Organe de mașini II (Proiect)
Informatică aplicată II
Prelucrări prin aschiere și scule aschietoare
Senzori și achizitii de date
Acționarea mașinilor unelte și a sistemelor de producție I
Proiectarea mașinilor unelte
Proiectarea mașinilor unelte (Proiect)
Dispozitive tehnologice
Mașini electrice
Mașini - unelte pentru prelucrări prin deformare plastică
Management industrial I
Tehnologia fabricării mașinilor și utilajelor
Tehnologia fabricării mașinilor și utilajelor - proiect
Intreținerea și exploatarea mașinilor unelte
Mașini de danturat
Mașini unelte speciale
Proiectare asistată de calculator
Practică de specialitate II (4 săpt)
Anul 4
Acționarea mașinilor unelte și a sistemelor de producție II
Mașini - unelte pentru prelucrări prin deformare plastică
Mașini - unelte automate și cu comandă numerică I
Modelarea și simularea sistemelor de producție
Robotică
Robotică - proiect
Logistica sistemelor de fabricație
Mașini unelte speciale
Dezvoltarea echipamentelor industriale inteligente
Bazele creației tehnice
Mașini - unelte automate și cu comandă numerică II
Mașini - unelte automate și cu comandă numerică II - proiect
Management industrial II
Sisteme flexibile de fabricație
Echipamente pentru prelucrări neconvenționale
Sisteme pentru prelucrarea materialelor nemetalice
Ecologie și protecția mediului
Tratamente termice II
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru proiectul de diplomă
Susținerea proiectului de diplomă

Facultatea de Construcţii de Maşini

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Bistriţa

Bistrita

Descriere

Facultatea Construcții de Mașini pregătește specialiști ale căror competenţe permit soluţionarea problemelor ridicate de proiectarea, exploatarea şi management-ul sistemelor din domeniul construcției de mașini. Competenţele absolvenților acestei facultăți permit elaborarea tehnologiilor de fabricație, proiectarea şi exploatarea echipamentelor de fabricație, de transfer şi de manipulare, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare precum şi management-ul sistemelor de producție. Odată cu transformarea Institutului Politehnic din Cluj-Napoca în Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, vechea Facultate de Inginerie Mecanică a fost divizată în trei facultăți distincte cu profil mecanic: Facultatea Construcții de Mașini, Facultatea de Mecanică şi Facultatea de Materiale şi Ingineria Mediului.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - extensia Bistriţa

Bistrita, Bistrita-Nasaud

Introducere

Structura Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca este complexa si cuprinde treisprezece facultati repartizate in cele doua centre universitare, Cluj-Napoca si Baia-Mare la care se adauga extensiile in localitatile Alba-Iulia, Bistrita, Satu-Mare si Zalau.

Oferta educationala, organizata in sistem Bologna, cuprinde programe de licenta, masterat si doctorat, precum si programe de formare continua. Domeniile de studii au o larga cuprindere, de la inginerie la arhitectura, stiinte fundamentale, socio-umane si arte. De asemenea, in cadrul Universitatii Tehnice, functioneaza Departamentul pentru Educatie Continua, Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa, care organizeaza si deruleaza activitati si programe de educatie continua, cursuri postuniversitare, programe si cursuri de dezvoltare profesională continuă sau bazate pe standarde ocupaţionale.

Deplin integrata in viata comunitatii academice internationale, Universitatea Tehnica este preocupata de schimbul international de valori stiintifice, iar aceasta tendinta se regaseste in cele peste 200 de acorduri de colaborare interuniversitara, sau in numarul mare de mobilitati ale studentilor. Deschiderea în continuare spre spaţiul european si mondial al învăţământului şi cercetării printr-un proces statornic de internaţionalizare reprezinta unul dintre obiectivele majore ale universitatii.

Cercetarea este, alături de educaţie, principala prioritate a Universităţii Tehnice. În toate facultăţile universităţii fiinţează structuri de cercetare, de la colective, grupuri şi laboratoare, până la centre şi platforme de cercetare. Domeniile abordate sunt într-o gamă întinsă de cuprindere, de la inginerie, cea mai larg reprezentată, la ştiintele fundamentale, ştiinţe socio-umane sau arte. Direcţiile de cercetare deschise sunt orientate pe priorităţile şi perspectivele pe plan mondial: de la tehnologia informaţiei şi comunicaţii, la energii regenerabile şi ecologie, de la superconductivitate, spintronică şi nanomateriale, la management şi robotică, de la mecatronică şi inginerie electrica, la autovehiculul şi locuinţa viitorului ori la urbanism si societate.

Universitatea Tehnica se caracterizeaza prin dinamism in spirit si actiune, fiind calata pe exigentele internationale ale timpurilor noastre si urmarind incadrarea continua intre acele institutii academice cu traditii si valori care conduc la prosperitate si progres in societate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație