Automatică și informatică aplicată
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Marele avantaj al facultății noastre este că practic vă oferă libertatea alegerii unui loc de muncă. El poate fi în țară sau în străinătate, puteți lucra de acasă sau de la birou, poate fi o firma mică sau o multinațională, în funcție de disponibilitatea voastră.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Ingineria sistemelor multimedia

Locuri disponibile (total): 212

Locuri disponibile (buget): 172

Locuri disponibile (taxă): 40

Ultima medie (buget): 6.742

Ultima medie (taxă): 5.008

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru concursul cu probă scrisă, formula de calcul a mediei de admitere este Media = ( 4 × Nm + B ) / 5 unde Nm = nota la proba de matematică = 0,08 × punctajul obținut + 2 și B = media la bacalaureat.

Taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Candidații care solicită scutire de taxă de înscriere vor prezenta o CERERE DE SCUTIRE DE TAXA DE INSCRIERE (formularul se obține de la comisie) însoțită de actele necesare de scutire în formă originală la Comisia de admitere a Secțiunii 6 + 10 (AC + ETcTI) pentru aprobare, după care se depune dosarul.

Acte pentru scutirea de taxă de înscriere: copii certificate conform celor menționate la art. 3 legalizate după
   - certificatele de deces ale părinţilor, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. a;
   - adeverinţe de la casa de copii, în cazul candidaţilor care se încadrează în Art. 24, pct. b;
  - copie certificată conform celor menționate la art. 3 a certificatului de deces al unui părinte, în cazul candidaţilor care se încadrează
     în Art. 24, pct. c;
   - copie certificată conform celor menționate la art. 3 după certificatul medical sau un alt act cu valabilitate legală, în cazul în care se
     încadrează în Art. 24, pct. d;
   - adeverinţă din care să rezulte încadrarea în Art. 24, pct. e;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 15/09/2018

Perioadă probe: 17/09/2018

Perioadă rezultate: de la 18/09/2018 până la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu 80% Nu Proba scrisa N/A
Media de Bacalaureat Da Nu 20% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declaraţie pe proprie răspundere privind finanţarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră și geometrie
Fizică
Programarea calculatoarelor
Logică și structuri discrete
Fundamente de inginerie mecanică și robotică
Limbi străine
Educație fizică
Psihologia educației (facultativ)
Matematici asistate de calculator
Matematici speciale (Probabilități și statistică)
Fundamente de inginerie electrică
Fundamente de inginerie electronică
Tehnici de programare
Logică digitală
Pedagogie : Teoria și metodologia curriculumului (facultativ)
Anul 2
Teoria sistemelor
Structuri de date și algoritmi
Programarea orientată pe obiecte
Principii, tehnici și dispozitive de măsurare
Arhitectura calculatoarelor
Circuite digitale
Comunicare
Educație fizică
Pedagogie: Teoria si metodologia instruirii,
Teoria și metodologia evaluării (facultativ)
Microeconomie
Proiectarea și analiza algoritmilor
Fundamente de inginerie software
Baze de date
Organizarea calculatoarelor
Cultură și civilizație
Circuite integrate (opțional)
Concepte fundam. ale limbajelor de programare (opțional)
Didactica specialității (facultativ)
Voluntariat (facultativ)
Responsabilitatea socială şi activism civic (facultativ)
Anul 3
Management
Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor
Medii și tehnologii de programare
Comunicații de date
Sisteme încorporate
Practică
Marketing
Sisteme de operare
Securitatea informației
Rețele de calculatoare
Practică
Identificarea sistemelor (opțional)
SCADA - Sisteme de supervizare, conducere și achiziție distribuită (opțional)
Programare Java (opțional)
Programarea aplicațiilor internet (opțional)
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (opțional)
Utilizarea microcontrolerelor pentru conducerea unor tipuri de micromotoare electrice (opțional)
Sistem distribuit de monitorizare a consumului electric in mediul industrial (opțional)
Conducerea la distanta a unui proces (opțional)
Ingineria reglării automate (opțional)
Ingineria programării (opțional)
Automatizări complexe (opțional)
Stucturi de măsurare și interfațare în sisteme automate (opțional)
Modelare software. UML și XML (opțional)
Tehnici de programare cu baze de date (opțional)
Tehnologii .NET (opțional)
Sisteme de poziţionare si conducere cu microcontrolere (opțional)
Conducerea unei aplic.de tip elevator si interconect. acesteia cu alte dispozitive/medii (opțional)
Proiectarea unui sistem de conducere a unei acţionări automate (opțional)
Proiect mecatronic (opțional)
Instruire asistată de calculator (facultativ)
Practica pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (facultativ)
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Anul 4
Standardizare, grafică tehnică și creație intelectuală
Practică documentare pentru lucrarea de licență
Elaborare proiect de diplomă
Examen de diplomă
Conducerea acționărilor electrice (opțional)
Instrumentație virtuală (opțional)
Mașini și acționări electrice (opțional)
Grafică 3D (opțional)
Proiectarea sistemelor software complexe (opțional)
Dezvoltarea aplicațiilor de tip cloud (opțional)
Automatizări hidro-pneumatice (opțional)
Conducerea acționărilor electrice, hidraulice și pneumatice (opțional)
SCADA - Sisteme de supervizare, conducere și achiziție distribuită (opțional)
Sisteme multiprocesor (opțional)
Elemente de execuție electrice (opțional)
Aplicații cu automate programabile (opțional)
Bazele roboticii (opțional)
Conducerea asistată de calculator a proceselor de fabricație (opțional)
Conducerea sistemelor cu evenimente discrete (opțional)
Conducerea structurilor flexibile de fabricație (opțional)
Creativitate și managementul inovației (opțional)
Dispozitive digitale utilizate în medicină (opțional)
Sisteme decizionale (opțional)
Sisteme de conducere a proceselor continue (opțional)
Sisteme de conducere fuzzy (opțional)
Circuite periferice și interfețe de proces (opțional)
Fiabilitatea și testarea echipamentelor digitale (opțional)
Instrumente CASE (opțional)
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (opțional)
Tehnologii multimedia (opțional)
Automatizări complexe (opțional)
Sisteme de conducere a roboților industriali și a mașinilor unele (opțional)
Informatică aplicată în servicii de sănătate (opțional)
Implementarea sistemelor de conducere automată (opțional)
Sisteme de achiziții de date (opțional)
Limbaje de asamblare (opțional)
Programare Java (opțional)
Programarea aplicațiilor internet (opțional)
Proiectarea interfețelor utilizator și grafică (opțional)
Programare vizuală (opțional)
Sisteme de operare în timp real (opțional)
Modelare software. UML și XML (opțional)
Tehnici de programare cu baze de date (opțional)
Testarea aplicațiilor software (opțional)
Voluntariat (facultativ)

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Automatică și Calculatoare este una dintre cele 10 facultăți ale Universității Politehnica Timișoara, asigurând pregătirea inginerilor în specializările Calculatoare, Automatică și Informatică Aplicată, Tehnologia Informației, Informatică. Studiile universitare sunt organizate în paradigma „Bologna” și cuprind toate cele trei cicluri: licență, master, doctorat. Prioritățile Facultății de Automatică și Calculatoare sunt cercetarea științifică și realizarea unor colaborări sau parteneriate cu mediul academic sau privat.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație