Unitatea istoriei europene
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului Misiunea programului de masterat Unitatea Istoriei Europene este una de învățământ și cercetare științifică, incluzând elemente de specificitate și oportunitate în raport cu nomeclatorul național de calificări. Programul Unitatea Istoriei Europene pregătește profesori definitivi în învăţământul secundar, asistenţi universitari, documentarişti, istorici, arheologi, istoriografi, genealogişti, specialişti în demografie istorică, cercetători, arhivişti, funcţionari de stat, funcţionari publici, diplomaţi, consultanţi şi analişti politici, angajat în instituţii culturale, angajați la direcţiile de patrimoniu ale primăriilor, redactori la reviste sau ziare cu specific de istorie, angajați in instituţiile europene si euro-atlantice, euro-consilieri, lideri şi consultanţi pentru organizaţii neguvernamentale. Obiectivele programului - aprofundarea ariei de specializare inițiale, prin cunoașterea dezvoltărilor teoretice, metodologice şi practice specifice istoriografiei continentului european; - consolidarea, la nivel avansat, a cunoașterii teoriilor, conceptelor şi proceselor proprii istoriei europene; - dezvoltarea capacității studențlor de a folosi instrumentele intelectuale dobândite în analize personale asupra domeniul istoriei europene, a convergenţelor europene, relaţiilor internaţionale şi a unor domenii conexe; - dezvoltarea abilității studenților pentru munca intelectuală în echipă; - cunoaşterea, la un nivel avansat, a tehnicilor de realizare de cercetări proprii, fundamentale și aplicative, în domeniul istoriei europene; - antrenarea studenților în activități de cercetare științifică; - dobândirea de abilități superioare în redactarea lucrărilor ştiinţifice; - stimularea cercetării interdisciplinare, în conformitate cu prioritățile de cercetare la nivel național.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Media de admitere:

- Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă – pondere 80%;

- Nota obţinută la interviul profesional - pondere 20%.

Criterii de departajare;

1. Nota la proba de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă/proiectului de diplomă sau echivalentă;

2. Media generală a anilor de studiu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/09/2019

Perioadă probe: de la 23/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Paleoliticul Europei
Rădăcinile civilizaţiei europene
Arta preistorică în Europa
Particularităţile antichităţii europene
Moștenirea instituțională romană în Europa
Civilizaţia romană şi lumea barbară
Evoluţia gândirii arheologice europene
Migraţiile în istoria Europei
Oraşul medieval românesc in context european
Geneza statelor medievale romanesti in context european
Bizanţul şi Europa în Evul mediu
Relaţiile internaţionale în Evul mediu
Spaţiul carpato-danubiano-pontic si marile migraţii din Europa
Probleme de economie medievală românească în context european
Protejarea patrimoniului cultural - strategie, legislaţie, management
Anul 2
Românii şi Europa în secolul XIX
Românii şi unitatea europeană în secolul XX
Regiunea Mării Baltice: sinergii europene
Metodologia cercetării științifice
Grupări politice şi economice în Europa secolului XX
Ideea europeană la conferinţele de pace (sec. XVII-XIX)
Istoria ideilor şi doctrinelor politice europene
Integrarea europeană: idei, instituţii, politici
Practică de cercetare
Elaborarea lucrării de dizertaţie
Teoria relaţiilor internaţionale. Exemple europene
Spiritul european în conferinţele interparlamentare

Facultatea de Științe Umaniste

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Dacă există cu adevărat o tradiţie cărturărească proprie Târgoviştei, aceasta este, cu siguranţă, cea umanistă. Nu e de mirare, prin urmare, că Universitatea „Valahia” a ales să dea curs aceastei tradiţii, înglobând câteva specializări de orientare umanistă încă din anul 1992. Ele s-au dezvoltat şi îmbogăţit în timp, devenind, prin intermediul programelor de master şi doctorat, unul dintre domeniile de excelenţă ale instituţiei târgoviştene. Facultatea de Ştiinţe Umaniste a început sã funcţioneze, sub aceastã denumire, din anul 1995. Ea reuneşte în prezent, din punct de vedere administrativ, 5 specializări de licență: Istorie, Geografie, Geografia turismului, Educație Fizică şi Sport, Kinetoterapie şi motricitate specială. Lor li se adaugă specializările universitare de tip master (Unitatea istoriei europene, Fenomene geografice de risc și calitatea mediului, Educaţie fizică, turism și timp liber). Specializarea Istorie oferă şi posibilitatea continuării studiilor în regim postuniversitar, sub forma doctoratului. Admiterea, la toate formele de învăţământ, se realizează pe baza mediei examenului de bacalaureat. Deşi diferenţiate prin tradiţie şi specific, specializările Facultăţii de Ştiinţe Umaniste au în comun dorinţa şi capacitatea de a le oferi studenţilor o atmosfera academică curată şi un viitor bazat pe o educaţie de calitate. În conformitate cu strategia educativă a universităţii, toate specializările Facultăţii de Ştiinţe Umaniste sunt acreditate şi practică sistemul european de credite transferabile. Aceasta înseamnă că toţi studenţii pot beneficia de mobilităţi, susţinute financiar prin programe europene, deci şi de oportunitatea de a studia şi la alte universităţi, din ţară sau străinătate. Facultatea se mândreşte cu un colectiv didactic puternic, care reuneşte cadre didactice tinere, majoritatea recrutate din elita propriilor absolvenţi, în conformitate cu standardele riguroase de competenţă profesională solicitate unei universităţi de stat. Corpul profesoral numără însă şi specialişti experimentaţi, a căror reputaţie internaţională, unanim recunoscută, s-a clădit prin activitatea de cercetare desfăşurată, timp de decenii, în institutele Academiei Române. Calitatea ştiinţifică a corpului profesoral este demonstrată prin existenţa mai multor centre de cercetare acreditate, ca şi prin editarea, sub egida facultăţii, a nu mai puţin de trei reviste ştiinţifice indexate în baze de date internaţionale prestigioase. Facultatea găzduieşte anual reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi organizează regulat conferinţe ale unor personalităţi de renume, provenite de la universităţi din ţară şi străinătate. Cadrele didactice ale facultăţii coordonează, de asemenea, numeroase proiecte de cercetare de nivel naţional şi internaţional, în care sunt integraţi şi studenţii merituoşi de la master sau doctorat. Corpul didactic este împărţit în 3 departamente autonome (Istorie, Geografie, Educaţie fizică și sport), care administrează misiunea didactică specifică fiecăruia, dar se ocupă şi de organizarea programelor de cercetare ştiinţifică proprii. Evident, fiecare departament dispune de propriul serviciu de secretariat, pentru a uşura studenţilor rezolvarea problemelor de ordin administrativ. Baza materială a Facultăţii de Ştiinţe Umaniste include numeroase facilităţi, impecabil mobilate şi echipate (4 amfiteatre, 20 de săli de curs şi seminar, 2 baze sportive complexe). Ea include o bibliotecă centrală, biblioteci de specialitate, organizate în cadrul centrelor de cercetare, dar şi laboratoare de specialitate, care oferă studenţilor interesaţi posibilitatea de a se familiariza, încă de pe băncile facultăţii, cu rigorile cercetării ştiinţifice.

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație