Administraţie publică europeană
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Progrmul de masterat contribuie la formarea unui corp de manageri publici profesionişti cu abilităţi şi cunoştinţe în procesul de integrare europeană. Scopul programului: Dezvoltarea din perspectivă practică şi teoretică a competenţelor profesionale ale managerilor publici.

Obiectivele programului: - Să permită masteranzilor să acumuleze cunoştinţe aprofundate privind administraţia publică şi să-şi însuşească practicile administrative moderne pentru o carieră profesională de succes în domeniu. - Să îi pregătească pe masteranzi să aplice teoriile manageriale şi instrumentele de analiză, să-şi asume responsabilităţile ca manageri publici şi să-i pregătească pentru reforma administraţiei publice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Media generală de admitere este constituită din:

  • Media examenului de licenţă/diplomă sau echivalentă - pondere 50%
  • Nota obţinută la susţinerea interviului profesional - pondere 50%*

Criteriile de departajare pentru medii de admitere egale sunt:

  • Media examenului de bacalaureat
  • Media examenului de licență

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 23/09/2019

Perioadă rezultate: de la 24/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teorii ale integrarii eurepene
Relaţii şi organizaţii europene şi euroatlantice
Drept administrativ european
Instituţii Administrative Comparate
Proprietatea publică a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale
Procesul decizional în UE
Politici publice europene
Atribuţiile funcţionarului public în materia stării civile
Răspunderea penală a funcţionarului public
Proces bugetar şi fiscalitate europeană
Anul 2
Funcţia publică europeană
Drept social european
Regimul juridic al finanţării europene
Stagiu de practica
Dreptul colectivităţilor locale în Uniunea Europeană
Contracte administrative
Jurisdicţii europene şi internaţionale
Proiect de cercetare

Facultatea de Drept și Științe Administrative

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste

Descriere

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, din cadrul prestigioasei universităţi VALAHIA din Târgovişte, asigură o pregătire academică de înaltă ţinută în domeniul ştiinţelor juridice şi administrative. Oferta educaţională a facultăţii este concretizată atât prin programele de studii de licenţă, Drept si Administraţie publică, învăţamânt cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, cât şi prin programele de studii de masterat, Dreptul afacerilor şi Administraţie publică europeană, programe de studii acreditate ARACIS. Activitatea didactică este desfăşurată de cadre didactice valoroase, cu vizibilitate naţională şi internaţională, în acord cu planurile de învăţământ adaptate permanent cerinţelor actuale europene şi conectate la sistemul european de credite transferabile. Cercetarea stiinţifică este ilustrată de revista Valahia University Law Study, publicaţie indexată în baze de date internaţionale, Centrul de cercetari în Ştiinţe Sociale şi de numeroasele manifestari ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate de facultatea noastră. De asemenea, relaţiile de colaborare cu instituţii similare din ţară şi străinatate, cu diverse autorităţi şi organizaţii profesionale dar şi cu edituri de referinţă din ţară, definesc preocuparea fundamentală de a forma specialişti cu înaltă calificare, conferind eficienţă şi prestigiu activităţii desfăşurată în cadrul facultatii.

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Targoviste, Dambovita

Introducere

Dacă la înființare Universitatea Valahia din Târgoviște avea în structura sa 2 facultăți, un colegiu universitar, 14 specializări universitare și circa 700 de studenți, în acest an universitar structura s-a diversificat armonios în funcție de necesitățile economico-sociale, de cerințele pieței muncii, astfel: Universitatea Valahia din Târgoviște are în structura sa actuală 10 facultăți (licență - 3 sau 4 ani), 35 de specializări universitare, studii de masterat și doctorat, pregătirea și perfecționarea personalului didactic și învățământul deschis la distanță.

În prezent, la toate formele de învățământ, studiază aproximativ 7.500 de studenți sub îndrumarea competentă a 330 de cadre didactice, organizate în departamente academice beneficiind de o bază materială corespunzătoare. Pe lângă activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Valahia din Târgoviște cuprinde în structura sa, centre de formare continuă în concordanță cu cerințele mediului social-economic în cadrul căruia funcționează.

Instituția noastră oferă condiții sociale corespunzătoare (cămine, cantine, club, baze sportive, etc.) iar în prezent se află în construcție noul campus universitar care va completa baza materială proprie.

Universitatea Valahia din Târgoviște se preocupă de realizarea în condiții optime a misiunii sale: învățământ și cercetare științifică de calitate, condiții excelente de studiu și viață pentru studenți, integrare profesională la nivel național, deschidere academică europeană.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.443

Programe similare

Lista de comparație