Fizică tehnologică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Fizicienii își petrec mult timp gândindu-se la tot felul de lucruri imposibile. Încercarea constantă de a depăși granițele dintre posibil și imposibil este unul dintre cele mai mai bune modalități de a descoperi noi tehnologii și fenomene neașteptate. Acum tu poți fi cel care pășește pe tărâmul fizicii tehnologice! Aici ai ocazia de a face stagii de practică în străinătate, de a-ți continua sau de a-ți descoperi pasiunea pentru disciplinele specifice ingineriei, precum și cele de interfață fizică— tehnologii. Disciplinele care te vor ghida în procesul instruirii și dezvoltării tale ca specialist sunt aplicații tehnologice ale fizicii plasmei, fizica semiconductorilor, elemente de proiectare şi desen tehnic. Apoi vei parcurge cu alți ochi metodele fizice de măsură şi control nedistructiv, iar materiale şi tehnologii pentru stocarea informației și transfer de tehnologie te vor determina să conștientizezi rolul foarte important pe care îl are fizica tehnologică în viața noastră de zi cu zi. Ce poți să devii? Ai șansa de a fi cercetătorul științific care revoluționează lumea fizicii tehnologice, poți lucra ca inginer în firme naționale și corporații multinaționale în domeniile tehnologia materialelor, telecomunicații, electrotehnică. De asemenea, ai ocazia de a inspira oamenii ca tine, de a da mai departe cunoștințele pe care le-ai acumulat având o carieră în învățământul preuniversitar sau universitar, după parcurgerea unui masterat didactic.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Științe inginerești aplicate

Specializare: Fizică tehnologică

Locuri disponibile (total): 15

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 120 lei

Descriere

Admitere: 100% media de la Bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișa medicală
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fizică generală (Fizică I)
Mecanică clasică (Fizică II)
Fizică moleculară și căldură
Tehnologii informaționale
Analiză matematică
Limba străină
Electricitate și magnetism
Oscilații și unde
Limbaje de programare
Algebră și elemente de geometrie
Practică de laborator
Educație fizică
Rezolvare de probleme – facultativ
Anul 2
Ecuații diferențiale și ecuațiile fizicii matematice
Optică
Chimie generală
Mecanică teoretică
Prelucrarea datelor fizice și metode numerice
Limba străină
Electronică
Electrodinamică și teoria relativității
Mecanică cuantică
Fizica atomului
Practică de specialitate
Educație fizică
Fizica și tehnica vidului – facultativ
Anul 3
Fizica moleculei
Fizica plasmei
Fizica stării solide
Grafică asistată de calculator
Termodinamică și fizică statistică
Opțional (Metode și instrumente de măsură electrice și electronice, Elemente de fizica mediului, Haos și autoorganizare)
Fizica semiconductorilor
Spectroscopie și laseri
Fizica nucleului și a particulelor elementare
Aplicații tehnologice ale fizicii plasmei
Metode de studiu al structurii corpului solid
Practică tehnologică
Anul 4
Metode fizice de măsură și control nedistructiv
Fizica microundelor. Aplicații
Fizica și tehnologia mediilor polarizabile
Materiale și tehnologii pentru stocarea informației
Transfer de tehnologie
Opțional (Baze de date, Detectori, dozimetrie și radioprotecție) Fizica sistemelor parțial ordonate
Fizica laserilor și aplicații tehnologice
Fizica și tehnologia materialelor magnetice
Opțional (Elemente de microscopie, Sisteme de achiziție și procesre a datelor)
Opțional (Introducere în modelarea proceselor fizice, Fizica și tehnologia materialelor nanocompozite, Arhitectura calculatoarelor)
Opțional (Transmiterea informației prin fibre optice, Astrofizică și cosmologie, Rețele de calculatoare și administrare)
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Susținerea proiectului de diplomă

Descriere

Facultatea de Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ocupă un loc de frunte în învăţământul de fizică din România, oferind absolvenţilor posibilitatea de a profesa în diferite domenii, cum ar fi: fizician, profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific, fizician informatician, biofizician, fizician medical, inginer fizician. Pregătirea studenţilor se realizează prin intermediul unei palete largi de cursuri de fizică clasică şi modernă, punându-se un accent deosebit pe domeniile de perspectivă (Fizica computaţională, Studiul sistemelor complexe, Ştiinţa materialelor, Procesarea imaginilor, Control nedistructiv al materialelor, Nanotehnologii) precum şi prin cursuri de matematică, chimie, biofizică, electronică, limbaje de programare, prelucrare automată a datelor, limbi străine.

Ca unitate independentă, Facultatea de Fizică a început să funcţioneze în anul 1962, prin scindarea Facultăţii de Matematică şi Fizică în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică. Între figurile proeminente ale perioadei de început a învăţământului de fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe apoi a Facultăţii de Matematică şi Fizică, se remarcă profesorii Ştefan Micle, Dragomir Hurmuzescu, şeful Catedrei de căldură şi electricitate, academicianul Ştefan Procopiu, cel care între 1912-1913 a publicat lucrări fundamentale referitoare la ceea ce azi este denumit magnetonul Bohr-Procopiu, Th.V.Ionescu, şef al Catedrei de fizică experimentală, academicianul Horia Hulumbei (fondatorul — în 1939 — al Catedrei de structura materiei şi radioactivitate), Ioan Plăcinţeanu (organizatorul Catedrei de mecanică raţională), Teofil Vescan, Constantin Mihul, Vasile Tutovan, Ilie Bursuc, Mircea Sanduloviciu.

Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice şi studenţi grupate în două centre de cercetare atestate, au fost în permanent contact cu lumea ştiinţifică din afara graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franţa, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elveţia, Bulgaria şi Republica Moldova.

Facultatea de Fizică dispune de trei reţele de calculatoare, peste 100 de calculatoare cu acces pe Internet, o sală de internet precum şi un laborator multimedia. Biblioteca Facultăţii de Fizică are un fond de peste 100.000 de volume fiind informatizată din anul 1997. Granturile de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie internă şi/sau internaţională permit o dotare a laboratoarelor de cercetare la un nivel care să răspundă cerinţelor actuale. Biblioteca de Fizică se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 206

Studenți înmatriculați master: 174

Cadre didactice: 92

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 4

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație